SFS 1979:139

790139.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979:139

Lag

Utkom från trycket

den 19 april 1979

378

om ändring i lagen (1950:382) om svenskt

medborgarskap;

utfärdad den 5 april 1979.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1950:382) om

svenskt medborgarskap'^

dels att 1. 7, 8. 9. 11. 12 och 13 §§ sk all hanedan angivna lydelse,
dels att i lagen skall införas två nya paragrafer, 2 a § och 7 a §, av nedan

angivna lydelse.

Till följd härav kommer lagen att ha följande lydelse från och med den

dag då denna lag träder i kr aft.

1 § Barn förvärvar svenskt medborgarskap vid födelsen, om

1. modern är svensk medborgare,

2. fadern är svensk medborgare och gift med barnets moder,
3. fadern är avliden men vid sin död var svensk medborgare och gift

med barnets moder.

Hittebarn som anträffas här i rik et anses såsom svensk medborgare intill

dess annat utrönes.

' Prop. 1978/79:72, AU 26 , rskr20l.

^ La gen omtryckt 19 76: 469.

⬢Ja;

¬

background image

2 § Ingår svensk man äkt enskap med utländsk kvinna, blir före äkten -

SFS 1979:139

skåpet fött barn till makarna svensk medborgare, om det är ogift och ej
fyllt aderton år.

2 a § Har barn ej förvärvat svenskt medborgarskap enligt i eller 2 § men
är barnets fader sedan tiden för barnets födelse svensk medborgare och

har han genom slutligt a vgörande av svensk domstol fått vårdnaden om
barnet ensam eller gemensamt med barnets moder, förvärvar barnet

svenskt medborgarskap genom att fadern eller, vid gemensam vårdnad,
föräldrarna hos länsstyrelsen i det län, där barnet är kyrkobokfört, skriftli­
gen anmäler sin önskan om d etta innan barnet fyllt aderton år. Har barnet

ej hemvist i Sverige, sker anmälan hos den centrala utlänningsmyndighe­

ten. Har barnet fyllt femton år, fordras barnets samtycke.

3 § Utlänning, som oavbrutet haft sin hemvist i riket från det han fyllt

sexton år och dessutom tidigare haft sitt hemvist här under sammanlagt

minst fem år , förvärvar svenskt medborgarskap genom att, efter det han

fyllt tjuguett år men innan han fyllt tjug utre år, hos länsstyrelsen i det län

där han ä r kyrkobokförd skriftligen anmäla sin önskan att bliva svensk

medborgare. Den som icke är medborgare i någon stat eller styrker, att han

skulle förlora sitt utländska medborgarskap genom att förvärva svenskt

medborgarskap, må dock göra sådan anmälan redan då han fyllt aderton

år, om han vid tiden för anmälan har sitt hemvist i riket sedan fem år och
dessutom tidigare haft sitt hemvist här under sammanlagt minst fem år.

Då riket är i krig, äge r vad i första stycket är stadgat icke tillämpning å

den som är medborgare i fien tlig stat eller som där ägt medborgarskap men

förlorat det utan at t förvärva medborgarskap i annan st at.

4 § Har någon, som vid födelsen blivit svensk och oavbrutet haft sitt

hemvist här i riket inti ll aderton års ålder, förlorat sitt svenska medborgar­

skap, återvinner han, om han sedan två år har hemvist i ri ket, medborgar­
skapet genom att hos länsstyrelsen i det län där han är kyrkobokförd skrift­

ligen anmäla sin önskan härom. Den som är utländsk medborgare återvin­

ner dock icke svenskt medborgarskap, med mindre han styrker, att han

därigenom skulle förlora det utländska medborgarskapet.

5 § Blir utländsk man svensk medborgare enligt 3 eller 4 §, medför detta

svenskt medborg arskap jämväl för hans ogifta barn som har hemvist här i

riket och ej fyllt aderton år, om han ensam har vårdnaden om barnet eller

har vårdnaden gemensamt med barnets moder och modern är svensk med­

borgare.

Vad i första stycket är stadgat om att barn förvärvar medborgarskap till­

sammans med fadern skall äga motsvarande tillämpning på f örhållandet

mellan barn och modem.

Blir fader och moder till ogift barn som har hemvist här i riket och ej fyllt

aderton å r samtidigt svenska medborgare enligt 3 eller 4 §, medför detta

svenskt medborgarskap jämväl för barnet, om barnet står under bådas
vårdnad.

6 § Utlänning, som

1. fyllt aderton år,

379

¬

background image

\

SFS 1979:139

2. sedan fem år eller, i fråga om dansk, finländsk, isländsk eller norsk

medborgare, sedan två år har hemvist här i riket; samt

3. fört en hederlig vandel,

kan på ansökan upptagas till svensk medborgare (naturaliseras). Fråga

om naturalisation prövas av den centrala ullänningsmyndighet som avses i

3 § utlänningslagen den 30 apr il 1954 (193).

Finnes det medföra gagn för riket att sökanden upptages till svensk med­

borgare eller har sökanden förut ägt svenskt medborgarskap eller är sökan­

den gift med svens k medborgare eller föreligga eljest med hänsyn till sö­

kandens förhållanden särskilda skäl för dennes upptagande till svensk

medborgare, må naturalisation beviljas, även om de i första stycket stadga­

de villkoren icke äro uppfyllda.

Förlorar sökande, som har utländskt medborgarskap, ej detta i och med

sin naturalisation utan fordras härför medgivande av den utländska statens

regering eller annan m>mdighet, må som villkor för medbo rgarskapets för­

värvande stadgas, att sökanden inför den centrala utlänningsmyndigheten

inom viss tid sty rker att dylikt medgivande lämnats.

Då utlänning enligt denna paragraf upptages till svensk medborgare, be­

stämmer den centrala utlänningsmyndigheten, huruvida naturalisationen
skall omfatta även sökandens ogifta barn under aderton år.

7

Svenskt medborgarskap förloras av

1. den som förvärvar utländskt medborgarskap efter ansökan eller ut­

tryckligt samtycke;

2. den som förvärvar utländskt medborgarskap genom att inträda i all ­

män tjänst i annan sta t;

3. ogift barn under aderton år, som blir utländsk medborgare genom att

utländskt medborgarskap, på sätt avses ovan i paragrafen, förvärvas av

föräldrarna, om de hava vårdnaden om barnet, eller av endera, om han an­
tingen ensam har vårdnaden eller har vårdnaden tillsammans med den and­

re och denne icke är svensk medborgare.

7 a § Bestämmelserna i a ndra och tredje styckena tillämpas i fråga om

stat med vilken Sverige har ingått avtal om detta.

Svensk medborgare, som genom fadern eller modem från födelsen för ­

värvat medborgarskap även i fördra gsslutande stat, förlorar det svenska
medborgarskapet då han uppnår en i avtalet angiven ålder, som ej får un­

derstiga nitton och ej överstiga tjugutvå år. om han sedan minst fem år har
sitt hemvist i den andra staten.

I fall som avses i andra stycket tillämpas reglerna i 8 § andra stycket, om

ej annat anges i avtalet.

Den som enligt andra stycket förlorat svenskt medborgarskap och däref­

ter oavbrutet varit medborgare i fördragsslutande stat som där anges, åter­
vinner svenskt medborgarskap genom att, efter det han tagit hemvis t här i
riket, hos länsstyrelsen i det län där han är kyrkobokförd skriftligen anmä­
la sin önskan om de tta. Vid sådant förvärv av medborgarskap skall regler­

na i 4 § sista meningen och 5 § tillämpas.

380

3 4 p. upphävd genom denna lag.

¬

background image

8 § Svensk medborgare, som är född utom riket samt aldrig här haft

SFS 1979:139

hemvist och ej heller uppehållit sig här under förhållanden som tyda på

samhörighet med Sverige och som inte förlorar sitt svenska medborgar­
skap enligt 7 a § andra stycket, förlorar sitt svenska medborgarskap, när

han fyller tjugotvå år. På dessförinnan gjord ansökan må dock den centrala
utlänningsmyndigheten medgiva att medborgarskapet bibehålies.

När någon enligt första stycket förlorar svenskt medborgarskap, medför

detta förlust av sådant medborgarskap även för hans barn, som förvärvat

medborgarskapet till följd av att han varit svensk medborgare, om icke för­

lusten skulle leda till att barnet kommer att sakna medborgarskap.

9 § Den centrala utlänningsmyndigheten må på ansökan befria den som
är eller önskar bliva utländsk medborgare från hans svenska medborgar­
skap. Befrielse får ej vägras den som har sitt hemvist utom riket.

�r sökanden ej redan utländsk medborgare, skall som villkor för befriel­

sen från svenskt medborgarskap föreskrivas, att han inom viss tid förvär­
var medborgarskap i annan sta t.

9 a § Om särskilda skäl föreligga, äger den centrala utlänningsmyndighe­
ten överlämna ärende som avses i 6 §, 8 § för sta stycket eller 9 § till rege­

ringen för avgörande.

10 § Regeringen äger, efter avtal med Danmark. Finland, Island eller

Norge, förordna om tillämpning av en eller flera av bestämmelserna under

a)-c) här nedan. Med fördragsslutande stat avses i d essa bestämmelser
den eller de stater, med vilka Sverige ingått avtal om tillämpning av be­

stämmelsen i fråga.

a) I fråga om anmälan enligt 3 § likställes hemvist i fördragsslutande stat

med hemvist i riket i den mån hemvisttiden infallit före sexton års ålder

och tidigare än fem år fore anmälan.

Såvitt angår 4 § likställes hemvist intill tolv års ålder i fördragsslutande

stat med hemvist i riket.

Bestämmelsen i 8 § fö rsta stycket äger ej tillämpning på d en som under

sammanlagt minst sju år haft hemvist i fördragsslutande stat.

b) Medborgare i fördragssluta nde stat som
1. förvärvat medborgarskapet på annat sätt än genom naturalisation;

2. fyllt aderton år;
3. sedan fem år har hemvist här i rik et; samt

4. icke under denna tid dömts till fängelse,
förvärvar svenskt medborgarskap genom att hos lä nsstyrelsen i det län

där han är kyrkobokförd skriftligen anmäla sin önskan härom. Vid såd ant
förvärv av medborgarskap skall vad i 5 § stadgas äga m otsvarande tillämp­

ning.

c) Den som förlorat svenskt medborgarskap och därefter oavbrutet va­

rit medborgare i förd ragsslutande stat, återvinner svenskt medborgarskap

genom att, efter det han tagit hemvist här i riket, ho s länsstyrelsen i det län
där han är kyrkobokförd skriftligen anmäla sin önskan härom. Vid sådant
förvärv av medborgarskap skall vad i 5 § stadgas äga motsvarande tillämp­

ning.

381

¬

background image

SFS 1979:139

11 § När någon gör anmälan enligt 2 a. 3, 4, 7 a eller 10 §, åligger det

länsstyrelsen att meddela beslut, huruvida på grund av anmälningen

svenskt medborgarskap förvärvats eller ej. Motsvarande gäller i fråga o m

den centrala utlänningsmyndigheten, när anmälan enligt 2 a § sker hos

myndigheten.

Vill någon erhålla förklaring att han är svensk medborgare, må han göra

ansökan därom hos regeringen, som efter regeringsrättens hörande äger

meddela sådan förklaring; dock må härvid icke prövas fråga som avses i

första stycket.

12 § Talan mot den ce ntrala utlänningsmyndighetens beslut föres hos re­

geringen genom besvä r utom i fall som avses i andra sty cket.

Talan mot länsstyrelses beslut samt mot beslut av den centrala utlän­

ningsmyndigheten enligt 11 § första stycket föres hos kammarrätten ge­

nom besvä r.

13 § Den som fyllt aderton år äger utan hinder av att han står under an­

nans vårdnad själv göra ansökan eller anmälan enligt denna lag.

Anmälan får ej, utom i fall som anges i 2 a §, göras genom förmyndare

eller vårdnadshavare.

13 a § Endast om fader eller moder adopterat eget barn gäller i fråga om
adoptivbarnet bestämmelserna i denn a lag om barns forvärv eller forlust

av svenskt medborgarskap med anledning av att barnets fader eller moder

förvärvar eller förlorat sådant medborgarskap.

14 § Närmare bestämmelser angående ansökan enligt 6 § och den utred­

ning, som erfordras för prövningen av sådan ansökan, ävensom de före­
skrifter, som eljest finnas erforderliga för denna lags tillämpning, meddelas
av regeringen.

�vergångsbestämmelser''

15 § Denna lag® träder i kraft den 1 januari 1951.

Genom d enna lag upph äves lagen den 23 maj 1924 (nr 130) om fö rvär­

vande och förlust av svenskt medborgarskap med undantag av 13 § första

stycket; och skall, när någon blir svensk medborgare enligt nämnda stad­

gande. vad i 5 § nya lagen är för där avsedda fall föreskrivet äga tillämp­

ning. dock att villkoret om hemvist här i riket ej skall gälla.

20 § Bestämmelse i trak tat, som Sverige ingått med främmande stat oc h
som vid denna lags ikraft trädande är gällande, skall lända till efterrättelse,

ändå att den s tår i strid mot vad i lagen är stadg at.

Denna lag® träder i kraft den 1 januari 1972.

382

Bestämmelser som ej längre är aktuella är uteslutna här.

» 19.50 :382.

8 1971:6 02.

¬

background image

�ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om tal an mot beslu t som

SFS 1979:139

meddelats före den 1 januari 1972.

Denna lag' träder i kraft den i januari 1972.
�ldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om ärende som an-

hängiggjorts hos länssty relsen före den 1 januari 1972.

Denna lag® träder i kraft den 1 juli 1979.
Barn som är fött den 1 juli 1961 eller senare och som skulle ha blivit

svensk medborgare om 1 § i dess lydelse enligt denna lag hade varit gällan­

de vid barnets födelse, förvärvar svenskt medborgarskap genom att mo­
dern före den I juli 1982 hos den centrala utlänningsmyndigheten skriftli­
gen anmäler sin önskan härom. Vad som sagts nu gäller endast om vid an ­

mälningstillfället modern är svensk medborgare och barnet ej fyllt 18 år.

Har barnet fyllt 15 år fordra s barnets samtycke. Har barnets fader genom

slutligt avgörande av svensk domstol ensam fått vårdnaden om barnet,

fordras även faderns samtycke.

Anmälan enligt första stycket får ske även i fall då barnet förvärvat

svenskt medborgarskap vid födelsen men därefter förlorat sitt svenska
medborgarskap enligt förutvarade 7 § 4.

Vid anmälan enligt första stycket tillämpas 11 § första styc ket. 12 § and­

ra stycket och 13 § andra stycket.

Har barn förvärvat svenskt medborgarskap enligt första stycket, skall

barnet vid tillämpning av 7 a § anses som svensk medborgare från födel­

sen.

På regeringens vägnar

EVA WINTHER

Lars Lunning

(Arbetsmarknadsdepartementet)

' 1971:1189.

® 1979:139.

¬

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Lagen om mottagande av asylsökande
Utlänningslagen
JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.