SFS 1984:682

840682.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1984:682

om ändring i lagen (1950:382) om svenskt

utkom från trycket

medborgarskap

den lojuii i984

utfärdad den 7 juni 1984.

t

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1950:382) om

svenskt medborgarskap^

dels att i 8, 9, 9 a, 12 och 14a§§ orden "den centrala utlänningsmyndig­

heten" skall bytas ut mot "statens invandrarverk",

dels att 2a, 3, 4,6,7a och 11 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

Till följd härav kommer lagen a tt ha följande lydelse från och med den

dag då denna lag träder i kraft.

1 § Barn förvärvar svenskt medborgarskap vid födelsen, om

1. modern är svensk medborgare,
2. fadern är svensk medborgare och gift med ba rnets moder,
3. fadern är avliden men vid sin död var svensk medborgare och gift

med barnets moder.

Hittebarn som anträffas här i riket anses såsom svensk medborgare intill

dess annat utrönes.

2 § Ingår svensk man äktenskap med utländsk kvinna, blir före äkten­
skapet fött barn till makarna svensk medborgare, om det är ogift och ej

fyllt aderton år.

2 a § Har barn ej förvärvat svenskt medborgarskap enligt 1 eller 2 § men
är barnets fader sedan tiden för barnets födelse svensk medborgare och har
han genom slutligt avgörande av svensk domstol fått vårdnaden om barnet
ensam eller gemensamt med barnets moder, förvärvar barnet svenskt
medborgarskap genom att fadern eller, vid gemensam vårdnad, föräldrarna

hos den myndighet som anges i 11 § första stycket skriftligen anmäler sin

önskan om d etta innan barnet fyllt aderton år. Har barnet fyllt femton år,

fordras barnets samtycke.

3 § Utlänning, som oavbrutet haft sitt hemvist i riket från det han fyllt
sexton år och dessutom tidigare haft sitt hemvist här under sammanlagt

minst fem å r, förvärvar svenskt medborgarskap genom att, efter det han

' Prop. 1983/84:156, SfU 29, rskr 324.

Lagen omtryckt 1979: 139.

1491

¬

background image

SFS 1984:682

fyllt tjuguett år men innan han fyllt tjugutre år, hos den myndighet som
anges i 11 § första stycket skriftligen anmä la sin önskan att bliva svensk

medborgare. Den som icke är medborgare i någ on stat eller styrker, att han

skulle förlora sitt utländska medborgarskap genom att förvärva svenskt

medborgarskap, må dock göra sådan anmälan redan då han fyllt aderton

år, om han vid tiden fö r anmälan har sitt hemvist i riket sedan fem år och
dessutom tidigare haft sitt hemvist här under sammanlagt minst fem år.

Då riket är i krig, äger vad i första stycket är stadgat icke tillämpning å

den som är medborgare i fientlig stat eller som där ägt medborgarskap men
förlorat det utan att förvärva medborgarskap i annan sta t.

4 § Har någon, som vid födelsen blivit svensk medborgare och oavbrutet

haft sitt hemvist här i riket intill ad erton års ålder, förlorat sitt svenska
medborgarskap, återvinner han, om han sed an två år har hemvist i riket,

medborgarskapet genom att hos den myndighet som anges i 11 § första

stycket skriftligen anmäla sin önskan härom. Den som är utländsk medbor­
gare återvinner dock icke svenskt medborgarskap, med mindre han
styrker, att han därigenom skulle förlora det utländska medborgarskapet.

5 § Blir utländsk man svensk medborgare enligt 3 eller 4 §, medför detta
svenskt medborgarskap jämväl för hans ogifta barn som har hemvist här i

riket och e j fyllt adeiton år, om han en sam har vårdnaden om barnet eller
har vårdnaden gemensamt med barnets moder och modern är svensk
medborgare.

Vad i f örsta stycket är stadgat om att barn förvärvar medborgarskap

tillsammans med fadern skall äga mot svarande tillämpning på förhållandet

mellan barn och mod ern.

Blir fader och moder till ogift barn som har hemvist här i riket och ej fyllt

aderton år samtidigt svenska medborgare enligt 3 eller 4§, medför detta
svenskt medborgarskap jämväl för barnet, om barnet står under bådas

vårdnad.

1492

6 § Utlänning, som

1. fyllt aderton år.
2. sedan fem år eller, i fråga om dansk, finländsk, isländsk eller norsk

medborgare, sedan två år har hemvist h är i rik et; samt

3. fört en hederlig vandel,

kan på ansökan upptagas till sve nsk medborgare (naturaliseras). Fråga

om naturalisation prövas av statens invandrarverk.

Finnes det medföra gagn för riket att sökanden upptages till svensk

medborgare eller har sökanden förut ägt svenskt medborgarskap eller är
sökanden gift med svensk medborgare eller föreligga eljest med hänsyn t ill
sökandens förhållanden särskilda skäl för dennes upptagande till svensk

medborgare, må naturalisation beviljas, även om de i första stycket stad­

gade villkoren icke äro uppfyllda.

Förlorar sökande, som har u tländskt medborgarskap, ej detta i oc h med

sin naturalisation utan fordras härför medgivande av den utländska statens

regering eller annan myndighet, må som villkor för medborgarskapets

förvärvande stadgas, att sökanden inför st atens invandrarverk inom viss

tid styrker att dylikt medgivande lämnats.

¬

background image

⬢fJvDå utlänning enligt denna paragraf upptages till svensk medborgare,

SFS 1984:682

bestämmer statens invandrarverk, huruvida naturalisationen skall omfatta

även sökandens ogifta barn under aderton år.

7 § Svenskt medborgarskap förloras av

1. den som förvärvar utländskt medborgarskap efter ansökan eller ut­

tryckligt samtycke;

2. den som förvärvar utländskt medborgarskap genom att inträda i

allmän tjänst i annan stat;

3. ogift barn under aderton år, som blir utländsk medborgare genom att

Utländskt m edborgarskap, på sätt avses ovan i paragrafen, förvärvas av

föräldrarna, om de hava vårdnaden om barnet, eller av endera, om han

antingen ensam har vårdnaden eller har vårdnaden tillsammans med den
andre och denne icke är svensk medborgare.

7 a § Bestämmelserna i an dra och tredje styckena tillämpas i fråga om
stat med vilken Sverige har ingått avtal om detta.

Svensk me dborgare, som genom fadern eller modern från födelsen för­

värvat medborgarskap även i för dragsslutande stat, förlorar det svenska
medborgarskapet då han uppnår en i avtalet angiven ålder, som ej får
understiga nitt on och ej överstiga tjugutvå år, om han sedan minst fem år

har sitt hemvist i den andra staten.

I fall som avses i andra stycket tillämpas reglerna i 8 § andra stycket, om

ej annat anges i avtalet.

Den som enligt andra stycket förlorat svenskt medborgarskap och däref­

ter oavbrutet varit medborgare i fördragsslutande stat som där anges,

återvinner svenskt medborgarskap genom att, efter det han tagit hemvist

här i riket, hos den myndighet som anges i 11 § första stycket skriftligen

anmäla sin öns kan om detta. Vid såd ant förvärv av medborgarskap skall

reglerna i 4§ sista meningen och 5 § tillämpas.

8 § Svensk medborgare, som är född utom riket samt aldrig här haft

hemvist och ej heller uppehållit sig här under förhållanden som tyda på

samhörighet med Sverige och som inte förlorar sitt svenska medborgar­
skap enligt 7a§ andra stycket, förlorar sitt svenska medborgarskap, när

han fyller tjugutvå år. På dessförinnan gjord ansökan må dock statens

invandrarverk medgiva att medborgarskapet bibehålles.

När någon enligt första stycket förlorar svenskt medborgarskap, medför

detta förlust av s ådant medborgarskap även för hans barn, som förvärvat

medborgarskapet till följd av att han varit svensk medborgare, om icke

förlusten skulle leda till att barnet kommer att sakna medborgarskap.

9 § Statens invandrarverk må på ansökan befria den som är eller önskar

bliva utländsk medborgare från hans svenska medborgarskap. Befrielse får

ej vägras den som har sitt hemvist utom riket.

�r sökanden ej redan utländsk medborgare, skall som villkor för befriel­

sen från svenskt medborgarskap föreskrivas, att han inom viss tid förvär­
var medborgarskap i annan stat.

1493

¬

background image

SFS 1984:682

9 a § Om särskilda skäl föreligga, äger statens invandrarverk överlämna
ärende som avses i 6§, 8§ första stycket eller 9§ till regeringen för
avgörande.

10 § Regeringen äger, efter avtal med Danmark, Finland, Island eller

Norge, förordna om tillämpning av en eller flera av bestämmelserna under

a)-c) här nedan. Med fördragsslutande stat avses i dessa bestämmelser den
eller de stater, paed vilka S verige ingått avtal om tillämpning av bestäm­

melsen i fråga.

a) I fråga om anmälan enligt 3 § likställes hemvist i fördragsslutande stat

med hemvist i riket i den mån hemvisttiden infallit före sexton års ålder

och tidigare än fem å r före anmälan.

Såvitt angår 4 § likställes hemvist intill tolv års ålder i fördragssl utande

stat med hemvist i rike t.

Bestämmelsen i 8 § första stycket äger ej tillämpning på den som under

sammanlagt minst sju år haft hemvist i fördragsslutande stat.

b) Medborgare i fördragss lutande stat som
1. förvärvat medborgarskapet på annat sätt än genom naturalisation;
2. fyllt aderton år;

3. sedan fem år har hemvist här i rik et; samt

4. icke under denna tid dömts till fängelse,

förvärvar svenskt medborgarskap genom att hos länsstyrelsen i det län

där han är kyrkobokförd skriftligen anmäla sin önskan härom. Vid sådant
förvärv av medborgarskap skall vad i 5 § stadgas äga motsvarande tillämp­

ning.

c) Den som förlorat svenskt medborgarskap och därefter oavbrutet varit

medborgare i fördragsslutande stat, återvinner svenskt medborgarskap

genom att, efter det han tagit hemvist hä r i riket, hos länsstyrelsen i det län
där han är kyrkobokförd skriftligen anmäla sin önskan härom. Vid sådant
förvärv av medborgarskap skall vad i 5 § stadgas äga motsvarande tillämp­

ning.

11 § Anmälan enligt 2 a, 3, 4 eller 7 a § skall göras hos statens invandrar­

verk. �r utlänningen medborgare i Da nmark, Finland, Island eller Norge

skall anmälan dock göras hos länsstyrelsen i det län d är han är kyrkobok­

förd. Det åligger den myndighet till vilken anmälningen sålunda eller enligt

10 § görs a tt meddela beslut huruvida på grund av anmälan svenskt med­

borgarskap förvärvats eller ej.

Vill någon erhålla förklaring att han är svensk medborgare, må han göra

ansökan därom hos regeringen, som efter regeringsrättens hörande äger

meddela sådan förklaring; dock må härvid icke prövas fråga som avses i

första stycket.

1494

12 § Talan mot statens invandrarverks beslut föres hos regeringen ge­

nom besvär utom i fal l som av ses i andra stycket.

Talan mot lä nsstyrelsens beslut samt mot beslut av statens invandrar­

verk enligt 11 § första stycket föres hos kammarrätten genom besvär.

13 § Den som fyllt aderton år äger utan hinder av att han står under
annans vårdnad själv göra ansökan eller anmälan enligt denna lag.

¬

background image

mälan f är ej, utom i fall so m anges i 2 a§, göras genom f örmyndare

SFS 1984; 682

' vårdnadshavare.

13 a § Endast om fader eller moder adopterat eget barn gäller i fråga om
adoptivbarnet bestämmelserna i denna lag om barns förvärv eller förlust av

svenskt medborgarskap med anledning av att barnets fader eller moder

förvärvar eller förlorat sådant medborgarskap.

14 § Närmare bestämmelser angående ansökan enligt 6 § och den utred­

ning, som e rfordras för prövningen av sådan ansökan, ävensom de före­

skrifter, som eljest finnas erforderliga för denna lags tillämpning, meddelas
av regeringen.

14 a

Socialnämnden skall på begäran av statens invandrarverk eller

en polismyndighet lämna ut uppgifter om en utlännings personliga förhål­
landen, om uppgifterna be hövs i ett ärende om svenskt medborgarskap.

�vergångsbestämmelser''
15 § Denna lag^ träder i kraft den 1 januari 1951.

Genom denna lag upphäves lagen d en 23 maj 1924 (nr 130) om förvär­

vande och förlust av svenskt medborgarskap med undantag av 13 § första

stycket; och skall, när någon blir svensk medborgare enligt nämnda stad­
gande, vad i 5 § nya lagen är för där avsedda fall föreskrivet äga tillämp­

ning, dock att villkoret om hemvist här i riket ej skall gälla.

20 § Bestämmelse i trak tat, som Sverige ingått med främmande stat och
som vid denna lags ikraftträdande är gällande, skall lända till efterrättelse,
ändå att den står i strid mot vad i lagen är stadgat.

Denna lag^ träder i kraft den 1 juli 1979.
Barn som är fött den 1 juli 1961 elle r senare och som skulle ha blivit

svensk medborgare om I § i dess lydelse enligt denna lag hade varit
gällande vid barn ets födelse, förvärvar svenskt medborgarskap genom att
modern före den 1 juli 1982 hos den centrala utlänningsmyndigheten skrift­
ligen anmäler sin önskan härom. Vad som sagts nu gäller endast om vid
anmälningstillfället modern är svensk medborgare och barnet ej fyllt 18 år.

Har barnet fyllt 15 år fordras barnets samtycke. Har barnets fader

genom slutligt avgörande av svensk domstol ensam fått vårdnaden om

barnet, fordras även faderns samtycke.

Anmälan enligt första stycket får ske även i fall då barnet förvärvat

svenskt medborgarskap vid födelsen men därefter förlorat sitt svenska
medborgarskap enligt förutvarade 7 § 4.

Vid anmälan enligt första stycket tillämpas 11 § första stycket, 12 § andra

stycket och 13 § andra stycket.

J Senaste lydelse 1982; 1108

Bestämmelser som ej längre är aktuella är uteslutna här.

^ 1950:382

® 1979:139

1495

¬

background image

SFS 1984:682

Har bam förvärvat svenskt medborgarskap enligt första stycket, skall

barnet vid tillämpning av 7 a § anses som svensk medborgare från födelsen.

Denna lag'' träder i kraft den 1 januari 1985.
Har före ikraftträdandet anmälan enligt 2a§, 3 eller 4§ gjorts hos en

länsstyrelse, tillämpas äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

ANITA GRADIN

Gerhard Wikrén
(Arbetsmarknadsdepartementet)

' 1984:682.

¬

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Lagen om mottagande av asylsökande
Utlänningslagen
JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.