SFS 2000:298 Lag om ändring i lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap

Du är här: Start / Migrationsrätt / Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap / SFS 2000:298 Lag om ändring i lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap
000298.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1950:382) om svenskt
medborgarskap;

utfärdad den 11 maj 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 6, 8�9 a, 11, 12 och 14 a §§ la-

gen (1950:382) om svenskt medborgarskap

2

orden ⬝Statens invandrarverk⬝

och ⬝Invandrarverket⬝ skall bytas ut mot ⬝Migrationsverket⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Martin Holmgren
(Kulturdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:43, bet. 1999/2000:SfU9, rskr. 1999/2000:159.

2

Lagen omtryckt 1984:682.

Senaste lydelse av
6 § 1998:1453
9 a § 1991:1574
11 § 1991:1574
12 § 1995:774
14 a § 1991:1574.

SFS 2000:298

Utkom från trycket
den 30 maj 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom migrationsrätt

Viktiga lagar inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.

Populära lagar