SFS 2013:156 Lag om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

130156.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om samhällsorientering för vissa nyanlända
invandrare;

utfärdad den 27 mars 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om kommuners ansvar att erbjuda

samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.

Lagen gäller inte nyanlända som omfattas av lagen (2010:197) om etable-

ringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Det finns särskilda bestämmel-
ser i den lagen om en kommuns skyldighet att erbjuda samhällsorientering för
dessa personer.

2 §

Lagen gäller för nyanlända invandrare som har fyllt 18 men inte 65 år,

är folkbokförda i en kommun och har beviljats

1. uppehållstillstånd på grund av anknytning enligt 5 kap. 3 § första stycket

utlänningslagen (2005:716),

2. uppehållstillstånd på grund av anknytning enligt 5 kap. 3 a § första

stycket 1–3, andra eller tredje stycket utlänningslagen,

3. uppehållskort efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § andra stycket utlän-

ningslagen,

4. uppehållstillstånd på grund av stark anknytning enligt 5 kap. 15 a § för-

sta stycket 2 utlänningslagen, eller

5. uppehållstillstånd som familjemedlem eller anhörig enligt föreskrifter

som har meddelats med stöd av 5 kap. 23 § andra, tredje eller femte stycket
utlänningslagen.

Lagen gäller dock inte nyanlända som går i gymnasieskola eller är medbor-

gare i ett land som är anslutet till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
eller i Schweiz.

3 §

Varje kommun ska erbjuda samhällsorientering till de nyanlända in-

vandrare som är folkbokförda i kommunen och som omfattas av denna lag.

4 §

Samhällsorienteringen ska påbörjas så snart som möjligt efter det att den

nyanlände har folkbokförts i kommunen. Kommunens skyldighet att erbjuda
samhällsorientering upphör tre år efter det att den nyanlände första gången
folkbokfördes i en kommun.

1 Prop. 2012/13:63, bet. 2012/13:AU7, rskr. 2012/13:177.

SFS 2013:156

Utkom från trycket
den 9 april 2013

0156.fm Page 1 Wednesday, April 3, 2013 4:19 PM

background image

2

SFS 2013:156

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

5 §

Kommunen ska aktivt verka för att nå de nyanlända i kommunen som

har rätt till samhällsorientering och motivera dem att delta i samhällsoriente-
ringen.

6 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om samhällsorienteringens innehåll och omfattning.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2013 och tillämpas på nyanlända invand-

rare som folkbokförs första gången i en kommun efter utgången av april 2013.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ERIK ULLENHAG
(Arbetsmarknadsdepartementet)

0156.fm Page 2 Wednesday, April 3, 2013 4:19 PM

Viktiga lagar inom migrationsrätten
JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.