SFS 2013:156 Lag om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Du är här: Start / Migrationsrätt / Lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare / SFS 2013:156 Lag om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare
130156.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om samhällsorientering för vissa nyanlända
invandrare;

utfärdad den 27 mars 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om kommuners ansvar att erbjuda

samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.

Lagen gäller inte nyanlända som omfattas av lagen (2010:197) om etable-

ringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Det finns särskilda bestämmel-
ser i den lagen om en kommuns skyldighet att erbjuda samhällsorientering för
dessa personer.

2 §

Lagen gäller för nyanlända invandrare som har fyllt 18 men inte 65 år,

är folkbokförda i en kommun och har beviljats

1. uppehållstillstånd på grund av anknytning enligt 5 kap. 3 § första stycket

utlänningslagen (2005:716),

2. uppehållstillstånd på grund av anknytning enligt 5 kap. 3 a § första

stycket 1�3, andra eller tredje stycket utlänningslagen,

3. uppehållskort efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § andra stycket utlän-

ningslagen,

4. uppehållstillstånd på grund av stark anknytning enligt 5 kap. 15 a § för-

sta stycket 2 utlänningslagen, eller

5. uppehållstillstånd som familjemedlem eller anhörig enligt föreskrifter

som har meddelats med stöd av 5 kap. 23 § andra, tredje eller femte stycket
utlänningslagen.

Lagen gäller dock inte nyanlända som går i gymnasieskola eller är medbor-

gare i ett land som är anslutet till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
eller i Schweiz.

3 §

Varje kommun ska erbjuda samhällsorientering till de nyanlända in-

vandrare som är folkbokförda i kommunen och som omfattas av denna lag.

4 §

Samhällsorienteringen ska påbörjas så snart som möjligt efter det att den

nyanlände har folkbokförts i kommunen. Kommunens skyldighet att erbjuda
samhällsorientering upphör tre år efter det att den nyanlände första gången
folkbokfördes i en kommun.

1 Prop. 2012/13:63, bet. 2012/13:AU7, rskr. 2012/13:177.

SFS 2013:156

Utkom från trycket
den 9 april 2013

0156.fm Page 1 Wednesday, April 3, 2013 4:19 PM

background image

2

SFS 2013:156

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

5 §

Kommunen ska aktivt verka för att nå de nyanlända i kommunen som

har rätt till samhällsorientering och motivera dem att delta i samhällsoriente-
ringen.

6 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om samhällsorienteringens innehåll och omfattning.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2013 och tillämpas på nyanlända invand-

rare som folkbokförs första gången i en kommun efter utgången av april 2013.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ERIK ULLENHAG
(Arbetsmarknadsdepartementet)

0156.fm Page 2 Wednesday, April 3, 2013 4:19 PM

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Lagen om mottagande av asylsökande
Utlänningslagen
JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.