SFS 2014:199 Lag om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

140199.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2013:156) om
samhällsorientering för vissa nyanlända
invandrare;

utfärdad den 3 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (2013:156) om samhälls-

orientering för vissa nyanlända invandrare ska ha följande lydelse.

2 §

Lagen gäller för nyanlända invandrare som har fyllt 18 men inte 65 år,

är folkbokförda i en kommun och har beviljats

1. uppehållstillstånd på grund av anknytning enligt 5 kap. 3 § första stycket

utlänningslagen (2005:716),

2. uppehållstillstånd på grund av anknytning enligt 5 kap. 3 a § första

stycket 1–3, andra eller tredje stycket utlänningslagen,

3. uppehållskort efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § utlänningslagen,
4. uppehålltillstånd på grund av stark anknytning enligt 5 kap. 15 a § första

stycket 2 utlänningslagen, eller

5. uppehållstillstånd som familjemedlem eller anhörig enligt föreskrifter

som har meddelats med stöd av 5 kap. 23 § andra, tredje eller femte stycket
utlänningslagen.

Lagen gäller dock inte nyanlända som går i gymnasieskola eller är medbor-

gare i ett land som är anslutet till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
eller i Schweiz.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:81, bet. 2013/14:SfU11, rskr. 2013/14:192.

SFS 2014:199

Utkom från trycket
den 15 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom migrationsrätten
JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.