SFS 2017:596 Lag om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

170596.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2013:156) om
samhällsorientering för vissa nyanlända
invandrare;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2013:156) om sam-

hällsorientering för vissa nyanlända invandrare

dels att 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 1 a och 2 a §§.

1 §

2

Denna lag innehåller bestämmelser om kommuners ansvar att erbjuda

samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.

1 a §

Lagen gäller för nyanlända invandrare som har fyllt 18 men inte 65 år,

är folkbokförda i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd enligt

1. 5 kap. 1, 2, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716),
2. 12 kap. 18 § utlänningslagen, eller
3. 21 eller 22 kap. utlänningslagen.

2 §

3

Lagen gäller även för nyanlända invandrare som har fyllt 18 men inte

65 år, är folkbokförda i en kommun och har beviljats

1. uppehållstillstånd på grund av anknytning enligt 5 kap. 3 § första stycket

utlänningslagen (2005:716),

2. uppehållstillstånd på grund av anknytning enligt 5 kap. 3 a § första

stycket 1–3, andra eller tredje stycket utlänningslagen,

3. uppehållskort efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § utlänningslagen,
4. uppehållstillstånd på grund av stark anknytning enligt 5 kap. 15 a § för-

sta stycket 2 utlänningslagen,

5. uppehållstillstånd som familjemedlem eller anhörig enligt föreskrifter

som har meddelats med stöd av 5 kap. 23 § tredje, fjärde eller, när det gäller
familjemedlem till en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd för
arbete, sjätte stycket utlänningslagen,

6. uppehållstillstånd som familjemedlem enligt 6 a kap. 10 § utlänningsla-

gen, eller

7. uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person som har bevil-

jats uppehållstillstånd med stöd av någon av bestämmelserna i 1 a §.

1 Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340.

2 Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

3 Senaste lydelse 2014:954.

SFS 2017:596

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:596

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

2 a §

Lagen gäller inte för nyanlända invandrare som går i gymnasieskola

eller är medborgare i ett land som är anslutet till Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet eller i Schweiz.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för en nyanländ invandrare som har

en etableringsplan enligt den upphävda lagen (2010:197) om etablerings-
insatser för vissa nyanlända invandrare, så länge den planen gäller.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

Viktiga lagar inom migrationsrätten
JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.