SFS 2022:894 Lag om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

SFS2022-894.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2

3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för

vissa nyanlända invandrare

Utfärdad den 9 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 a och 2 §§ lagen (2013:156) om
samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare ska ha följande lydelse.

1 a §2 Lagen gäller för nyanlända invandrare som har fyllt 18 år men inte
har uppnått riktåldern för pension enligt 2 kap. 10 a–10 d §§ socialförsäk-
ringsbalken, är folkbokförda i en kommun och har beviljats uppehållstill-
stånd enligt

1. 5 kap. 1, 2, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716),
2. 12 kap. 18 § utlänningslagen, eller
3. 21 eller 22 kap. utlänningslagen.

2 §3 Lagen gäller även för nyanlända invandrare som har fyllt 18 år men
inte har uppnått riktåldern för pension enligt 2 kap. 10 a–10 d §§ socialför-
säkringsbalken, är folkbokförda i en kommun och har beviljats

1. uppehållstillstånd på grund av anknytning enligt 5 kap. 3 § första

stycket utlänningslagen (2005:716),

2. uppehållstillstånd på grund av anknytning enligt 5 kap. 3 a § första

stycket 1–4, andra eller tredje stycket utlänningslagen,

3. uppehållskort efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § utlänningslagen,
4. uppehållstillstånd på grund av stark anknytning enligt 5 kap. 15 a §

första stycket 2 utlänningslagen,

5. uppehållstillstånd som familjemedlem eller anhörig enligt föreskrifter

som har meddelats med stöd av 5 kap. 23 § tredje, fjärde eller, när det gäller
familjemedlem till en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd för
arbete, sjätte stycket utlänningslagen,

6. uppehållstillstånd som familjemedlem enligt 6 a kap. 10 § utlännings-

lagen,

7. uppehållstillstånd som familjemedlem enligt 6 b kap. 14 § utlännings-

lagen, eller

8. uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person som har

beviljats uppehållstillstånd med stöd av någon av bestämmelserna i 1 a §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2026.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som har fyllt 66 år före

ikraftträdandet.

1 Prop. 2021/22:181, bet. 2021/22:SfU25, rskr. 2021/22:331.
2 Senaste lydelse 2022:893.
3 Senaste lydelse 2022:893.

SFS

2022:894

Publicerad
den

16 juni 2022

background image

2

SFS

2022:894

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Christiana Lyrestam
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom migrationsrätten
JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.