SFS 2016:1242 Lag om ändring i lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Du är här: Start / Migrationsrätt / Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige / SFS 2016:1242 Lag om ändring i lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
161242.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2016:752) om tillfälliga
begränsningar av möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige;

utfärdad den 8 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 16 § lagen (2016:752) om tillfälliga

begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige ska ha föl-
jande lydelse.

16 §

Migrationsverket ska inte bevilja ny prövning enligt 12 kap. 19 § första

stycket eller 19 b § första stycket utlänningslagen (2005:716) om de om-
ständigheter som utlänningen åberopar till stöd för att ny prövning ska bevil-
jas endast är sådana omständigheter som kan ligga till grund för skyddsbehov
enligt 4 kap. 2 a § utlänningslagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Alexandra Wilton Wahren
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:17, bet. 2016/17:SfU6, rskr 2016/17:78.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om
gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (omarbet-
ning), i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2016:1242

Utkom från trycket
den 16 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom migrationsrätt

Viktiga lagar inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.

Populära lagar