SFS 2018:1712 Lag om ändring i utlänningsdatalagen (2016:27)

SFS2018-1712.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i utlänningsdatalagen (2016:27)

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 15 § utlänningsdatalagen (2016:27)
ska ha följande lydelse.

15 §2 Migrationsverket får föra separata register över fingeravtryck och
fotografier som tas med stöd av 9 kap. 8 § utlänningslagen (2005:716).

Med begränsning av de ändamål som annars gäller enligt 11 och 13 §§ får

uppgifter om fingeravtryck eller fotografier i registren användas endast

1. vid prövning av ansökningar om uppehållstillstånd där skäl som anges

i 4 kap. 1�2 a §§ utlänningslagen åberopas,

2. i ärenden om avvisning och utvisning,
3. i testverksamhet,
4. om det behövs för att kontrollera identiteten av en person på ett foto-

grafi som kommit in till Migrationsverket, eller

5. om det behövs för att Migrationsverket ska kunna kontrollera ett

fingeravtryck mot fingeravtrycks- och signalementsregister som Polis-
myndigheten för enligt 5 kap. 11 § lagen (2018:1693) om polisens behand-
ling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
1. ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i registren

över fingeravtryck och fotografier, och

2. föreskrifter om gallring.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Linda Rantén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10.

2 Senaste lydelse 2018:1611.

SFS

2018:1712

Publicerad
den

20 november 2018