SFS 2020:932 Lag om ändring i utlänningsdatalagen (2016:27)

SFS2020-932.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i utlänningsdatalagen (2016:27)

Utfärdad den 12 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 14 § utlänningsdatalagen (2016:27)
ska ha följande lydelse.

14 §2 Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning
(känsliga personuppgifter) får endast behandlas

1. för de ändamål som anges i 11 och 13 §§ om uppgifterna är absolut

nödvändiga för syftet med behandlingen, eller

2. i löpande text för det ändamål som anges i 12 § 2, om uppgifterna är

absolut nödvändiga för att fullgöra arbetsuppgifter i sådan verksamhet som
anges i 2 §.

Första stycket hindrar inte att känsliga personuppgifter behandlas med

stöd av 15 §.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
1. ytterligare föreskrifter om inskränkningar av möjligheten att behandla

känsliga personuppgifter, och

2. föreskrifter om gallring.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Linda Rantén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:5, bet. 2020/21:SfU7, rskr. 2020/21:48.
2 Senaste lydelse 2018:1611.

SFS

2020:932

Publicerad
den

17 november 2020

Viktiga lagar inom migrationsrätten
JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.