SFS 2021:391 Lag om ändring i utlänningsdatalagen (2016:27)

SFS2021-391.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i utlänningsdatalagen (2016:27)

Utfärdad den 27 maj 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 15 och 20 §§ utlänningsdatalagen
(2016:27) ska ha följande lydelse.

15 §2 Migrationsverket får föra separata register över fingeravtryck och
fotografier som tas med stöd av 9 kap. 8 § utlänningslagen (2005:716).

Med begränsning av de ändamål som annars gäller enligt 11 och 13 §§ får

uppgifter om fingeravtryck eller fotografier i registren användas endast

1. vid prövning av ansökningar om uppehållstillstånd där skäl som anges

i 4 kap. 1–2 a §§ utlänningslagen åberopas,

2. i ärenden om avvisning och utvisning,
3. i testverksamhet,
4. om det behövs för att kontrollera identiteten av en person på ett

fotografi som kommit in till Migrationsverket,

5. om det behövs för att Migrationsverket ska kunna kontrollera ett

fingeravtryck mot fingeravtrycks- och signalementsregister som
Polismyndigheten för enligt 5 kap. 11 § lagen (2018:1693) om polisens
behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område, eller

6. vid kontroll av utlänningar under vistelsen i Sverige.
Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
1. ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i registren

över fingeravtryck och fotografier, och

2. föreskrifter om gallring.

20 § 3 Polismyndigheten har rätt att ta del av personuppgifter som
Migrationsverket behandlar enligt 11 eller 15 § vid direktåtkomst enligt
19 §. Säkerhetspolisen och utlandsmyndigheterna har motsvarande rätt att
vid direktåtkomst ta del av uppgifter som Migrationsverket behandlar enligt
11 §.

Migrationsverket ska på begäran av Polismyndigheten, Säkerhetspolisen

eller en utlandsmyndighet lämna ut personuppgifter som verket behandlar
enligt 11 § 1 eller 2. Migrationsverket ska också på begäran av
Polismyndigheten lämna ut personuppgifter som verket behandlar enligt
15 § andra stycket 1, 2, 5 eller 6.

1 Prop. 2020/21:159, bet. 2020/21:SfU24, rskr. 2020/21:299.
2 Senaste lydelse 2018:1712.
3 Senaste lydelse 2018:1611.

SFS

2021:391

Publicerad
den

28 maj 2021

background image

SFS

2021:391

2

Om det finns skäl för det ska Migrationsverket på eget initiativ lämna

uppgifter som avses i andra stycket andra meningen till Polismyndigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Linda Rantén
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom migrationsrätten
JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.