SFS 2021:1191 Lag om ändring i utlänningsdatalagen (2016:27)

SFS2021-1191.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i utlänningsdatalagen (2016:27)

Utfärdad den 2 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § utlänningsdatalagen (2016:27)
ska ha följande lydelse.

5 §2 Denna lag gäller inte när personuppgifter behandlas med stöd av

1. lagen (2006:444) om passagerarregister,
2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den

13 juli 2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar
(viseringskodex),

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 603/2013 av den

26 juni 2013 om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för
en effektiv tillämpning av förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och
mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva
en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en
statslös person har lämnat in i någon medlemsstat och för när medlems-
staternas brottsbekämpande myndigheter begär jämförelser med Eurodac-
uppgifter för brottsbekämpande ändamål, samt om ändring av förordning
(EU) nr 1077/2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa
förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa
(omarbetning),

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1860 av den

28 november 2018 om användning av Schengens informationssystem för åter-
vändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna,

5. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1861 av den

28 november 2018 om inrättande, drift och användning av Schengens
informationssystem (SIS) på området in- och utresekontroller, om ändring
av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och om ändring och
upphävande av förordning (EG) nr 1987/2006,

6. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1862 av den

28 november 2018 om inrättande, drift och användning av Schengens
informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt
samarbete, om ändring och upphävande av rådets beslut 2007/533/RIF och
om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1986/2006 och kommissionens beslut 2010/261/EU, eller

7. lagen (2021:1187) med kompletterande bestämmelser till EU:s förord-

ningar om Schengens informationssystem och föreskrifter som har med-
delats i anslutning till den lagen.

1 Prop. 2020/21:222, bet. 2021/22:JuU9, rskr. 2021/22:59.
2 Senaste lydelse 2018:1611.

SFS

2021:1191

Publicerad
den

9 december 2021

background image

SFS

2021:1191

2

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Linda Rantén
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom migrationsrätten
JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.