SFS 2022:243 Lag om ändring i utlänningsdatalagen (2016:27)

SFS2022-243.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3

4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i utlänningsdatalagen (2016:27)

Utfärdad den 31 mars 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 och 15 §§ utlänningsdatalagen
(2016:27) ska ha följande lydelse.

5 §2 Denna lag gäller inte när personuppgifter behandlas med stöd av

1. lagen (2006:444) om passagerarregister,
2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den

13 juli 2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viserings-
kodex),

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 603/2013 av den

26 juni 2013 om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för
en effektiv tillämpning av förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och
mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva
en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en
statslös person har lämnat in i någon medlemsstat och för när medlems-
staternas brottsbekämpande myndigheter begär jämförelser med Eurodac-
uppgifter för brottsbekämpande ändamål, samt om ändring av förordning
(EU) nr 1077/2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa
förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa
(omarbetning),

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1860 av den

28 november 2018 om användning av Schengens informationssystem för
återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlems-
staterna,

5. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1861 av den

28 november 2018 om inrättande, drift och användning av Schengens
informationssystem (SIS) på området in- och utresekontroller, om ändring
av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och om ändring och
upphävande av förordning (EG) nr 1987/2006,

6. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1862 av den

28 november 2018 om inrättande, drift och användning av Schengens
informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt
samarbete, om ändring och upphävande av rådets beslut 2007/533/RIF och
om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1986/2006 och kommissionens beslut 2010/261/EU,

1 Prop. 2021/22:81, bet. 2021/22:SfU14, rskr. 2021/22:195.
2 Senaste lydelse 2021:1191.

SFS

2022:243

Publicerad
den

5 april 2022

background image

2

SFS

2022:243

7. lagen (2021:1187) med kompletterande bestämmelser till EU:s förord-

ningar om Schengens informationssystem och föreskrifter som har meddelats
i anslutning till den lagen, eller

8. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2226 av den

30 november 2017 om inrättande av ett in- och utresesystem för registrering
av in- och utreseuppgifter och av uppgifter om nekad inresa för tredjelands-
medborgare som passerar medlemsstaternas yttre gränser, om fastställande
av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande
ändamål och om ändring av konventionen om tillämpning av Schengen-
avtalet och förordningarna (EG) nr 767/2008 och (EU) nr 1077/2011.

15 §3 Migrationsverket får föra separata register över fingeravtryck och
fotografier som tas med stöd av 9 kap. 8 och 8 h §§ utlänningslagen
(2005:716).

Med begränsning av de ändamål som annars gäller enligt 11 och 13 §§ får

uppgifter om fingeravtryck eller fotografier i registren användas endast

1. vid prövning av ansökningar om uppehållstillstånd där skäl som anges

i 4 kap. 1–2 a §§ utlänningslagen åberopas,

2. i ärenden om avvisning och utvisning,
3. i testverksamhet,
4. om det behövs för att kontrollera identiteten av en person på ett

fotografi som kommit in till Migrationsverket,

5. om det behövs för att Migrationsverket ska kunna kontrollera ett finger-

avtryck mot fingeravtrycks- och signalementsregister som Polismyndig-
heten för enligt 5 kap. 11 § lagen (2018:1693) om polisens behandling av
personuppgifter inom brottsdatalagens område, eller

6. vid kontroll av utlänningar under vistelsen i Sverige.
Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
1. ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i registren

över fingeravtryck och fotografier, och

2. föreskrifter om gallring.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Elisabeth Hovmöller
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2021:391.

Viktiga lagar inom migrationsrätten
JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.