SFS 2023:338 Lag om ändring i utlänningsdatalagen (2016:27)

SFS2023-338.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i utlänningsdatalagen (2016:27)

Utfärdad den 1 juni 2023

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i utlänningsdatalagen (2016:27)
ska införas en ny paragraf, 7 §, av följande lydelse.

7 §2 När personuppgifter behandlas med stöd av Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2018/1240 av den 12 september 2018 om inrättande
av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om ändring
av förordningarna (EU) nr 1077/2011, (EU) nr 515/2014, (EU) 2016/399,
(EU) 2016/1624 och (EU) 2017/2226 tillämpas 19 § första stycket 1 och 2
och tredje stycket samt 20 § första stycket. I övrigt är denna lag inte
tillämplig när personuppgifter behandlas med stöd av den förordningen.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

MARIA MALMER STENERGARD

Johan Klefbäck
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2022/23:66, bet. 2022/23:SfU18, rskr. 2022/23:198.
2 Tidigare 7 § upphävd genom 2018:1611.

SFS

2023:338

Publicerad
den

7 juni 2023

Viktiga lagar inom migrationsrätten
JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.