SFS 2008:291 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

080291.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utlänningslagen (2005:716);

utfärdad den 15 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

att 5 kap. 23 § utlänningslagen

(2005:716) ska ha följande lydelse.

5 kap.

23 §

3

Regeringen får meddela föreskrifter om uppehållstillstånd för studier

eller besök.

Regeringen får meddela föreskrifter om att en ansökan om uppehållstill-

stånd får bifallas om det följer av en överenskommelse med främmande stat.

Regeringen får meddela föreskrifter om när uppehållstillstånd får ges till

en tredjelandsmedborgare med ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-
stat och till anhöriga till en sådan utlänning.

Regeringen får meddela föreskrifter om uppehållstillstånd för forskning

till en tredjelandsmedborgare och till medföljande familjemedlemmar till en
sådan utlänning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:74, bet. 2007/08:UbU14, rskr. 2007/08:183.

2

Jfr rådets direktiv 2005/71/EG av den 12 oktober 2005 om ett särskilt förfarande för

tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte (EUT L 289, 3.11.2005,
s. 15, Celex 32005L0071).

3

Senaste lydelse 2006:219.

SFS 2008:291

Utkom från trycket
den 27 maj 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom migrationsrätten
JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.