SFS 2014:655 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Du är här: Start / Migrationsrätt / Utlänningslag (2005:716) / SFS 2014:655 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)
140655.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utlänningslagen (2005:716);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen2

dels att i 8 kap. 17 §, 9 kap. 1, 3 f, 4, 6, 8 och 10 §§, 10 kap. 14 §, 12 kap. 6

och 17 §§ samt 18 kap. 1 § ordet ⬝polismyndighet⬝ i olika böjningsformer ska
bytas ut mot ⬝Polismyndigheten⬝ i motsvarande form,

dels att i 8 kap. 23 §, 12 kap. 4, 13 a och 14 b §§, 14 kap. 2, 7, 7 a och

14 §§, 16 kap. 9 § samt 17 kap. 1 § orden ⬝en polismyndighet⬝ i olika böj-
ningsformer ska bytas ut mot ⬝Polismyndigheten⬝ i motsvarande form,

dels att i 5 kap. 15 b och 16 a §§, 7 kap. 7 c §, 9 kap. 3 c §, 14 kap. 4 a §

ordet ⬝Rikspolisstyrelsen⬝ ska bytas ut mot ⬝Polismyndigheten⬝,

dels att 9 kap. 3 a, 3 b, 7 och 9 §§, 10 kap. 8, 13, 17 och 19 §§, 11 kap.

11 §, 12 kap. 5 och 14 §§, 13 kap. 5 §, 14 kap. 8 och 9 §§, 15 kap. 2 §, 19 kap.
7 och 8 §§ och 20 kap. 16 § ska ha följande lydelse.

9 kap.

3 a §

3

En transportör, som luftvägen ska transportera passagerare till Sve-

rige direkt från en stat som inte tillhör Europeiska unionen och inte heller har
slutit avtal om samarbete enligt Schengenkonventionen med konventions-
staterna, ska på begäran av Polismyndigheten överföra uppgifter om de an-
kommande passagerarna så snart incheckningen avslutats.

De uppgifter som avses i första stycket är
1. nummer på och typ av resehandling som används,
2. medborgarskap,
3. fullständigt namn,
4. födelsedatum,
5. gränsövergångsstället för inresa,
6. transportkod,

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse av

12 kap. 4 § 2009:1542

5 kap. 15 b § 2010:533

12 kap. 6 § 2014:198

5 kap. 16 a § 2010:533

12 kap. 13 a § 2006:219

7 kap. 7 c § 2010:533

12 kap. 14 b § 2012:129

8 kap. 17 § 2014:198

12 kap. 17 § 2013:648

8 kap. 23 § 2014:198

14 kap. 4 a § 2010:533

9 kap. 1 § 2011:709

14 kap. 7 a § 2012:129

9 kap. 3 c § 2006:447

14 kap. 14 § 2006:447

9 kap. 3 f § 2006:447

17 kap. 1 § 2014:198

9 kap. 8 § 2009:1542

18 kap. 1 § 2014:198.

10 kap. 14 § 2009:1542

3 Senaste lydelse 2006:447

SFS 2014:655

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:655

7. avgångs- och ankomsttid för transporten,
8. det totala antalet passagerare vid transporten, och
9. ursprunglig ort för ombordstigning.

3 b §

4

Uppgifter enligt 3 a § ska samlas in av transportören och sedan elek-

troniskt överföras till Polismyndigheten.

Om det inte är möjligt att föra över uppgifterna elektroniskt ska de över-

föras på annat lämpligt sätt.

7 §

Migrationsverket eller Polismyndigheten får lösa in en biljett som tagits

om hand enligt 6 §, om den annars skulle förlora sitt värde. Om biljetten löses
in, ska i stället de pengar som då betalas ut tas om hand.

9 §

5

En utlänning som vistas i Sverige är skyldig att på begäran av en polis-

man överlämna pass eller andra handlingar som visar att han eller hon har rätt
att uppehålla sig i Sverige. Utlänningen är också skyldig att efter kallelse av
Migrationsverket eller Polismyndigheten komma till verket eller myndig-
heten och lämna uppgifter om sin vistelse här i landet. Om utlänningen inte
gör det, får han eller hon hämtas genom Polismyndighetens försorg. Om det
på grund av en utlännings personliga förhållanden eller av någon annan
anledning kan antas att utlänningen inte skulle följa kallelsen, får han eller
hon hämtas utan föregående kallelse.

Kustbevakningen ska medverka i Polismyndighetens kontrollverksamhet

enligt första stycket genom kontroll av och i anslutning till sjötrafiken. Om
kontrollen utövas av Kustbevakningen, ska pass eller andra handlingar över-
lämnas till tjänstemannen vid Kustbevakningen.

Kontroll enligt första och andra styckena får vidtas endast om det finns

grundad anledning att anta att utlänningen saknar rätt att uppehålla sig här i
landet eller om det annars finns särskild anledning till kontroll.

10 kap.

8 §

Uppsikt innebär att utlänningen är skyldig att på vissa tider anmäla sig

hos Polismyndigheten eller hos Migrationsverket. I ett beslut om uppsikt ska
det anges på vilken ort anmälningsskyldigheten ska fullgöras. Utlänningen får
också åläggas att lämna ifrån sig sitt pass eller annan legitimationshandling.

13 §

6

Polismyndigheten är handläggande myndighet

1. från det att en utlänning begär att få resa in i landet och till dess att ett

ärende som ska prövas av Migrationsverket tas emot av verket eller utlän-
ningen har lämnat landet, och

2. från det att myndigheten tar emot ett beslut om avvisning eller utvisning

för verkställighet och till dess att verkställighet har skett, även om ärendet är
föremål för prövning enligt 12 kap. 18�20 §§, dock inte under den tid då
beslutet inte får verkställas på grund av ett beslut om inhibition eller ny
prövning.

4 Senaste lydelse 2006:447.

5 Senaste lydelse 2011:709.

6 Senaste lydelse 2009:1542.

background image

3

SFS 2014:655

�ven Säkerhetspolisen kan vara handläggande myndighet enligt första

stycket 2.

17 §

Polismyndigheten får, även om den inte är handläggande myndighet,

fatta beslut om att ta en utlänning i förvar eller ställa honom eller henne under
uppsikt, om det inte finns tid att avvakta den handläggande myndighetens
beslut. Ett sådant beslut ska skyndsamt anmälas till den myndighet som hand-
lägger ärendet, och denna myndighet ska därefter omedelbart pröva om be-
slutet om förvar eller uppsikt ska fortsätta att gälla.

Att en polisman i vissa fall får omhänderta en utlänning i avvaktan på

Polismyndighetens beslut om förvar framgår av 11 § polislagen (1984:387).

Om kontroll av en utlänning sker under medverkan av Tullverket, Kust-

bevakningen eller med hjälp av en särskilt förordnad passkontrollant, har tull-
tjänstemannen, tjänstemannen vid Kustbevakningen eller passkontrollanten
samma rätt att omhänderta utlänningen som en polisman har enligt andra
stycket. Omhändertagandet ska så skyndsamt som möjligt anmälas till en
polisman för prövning av om åtgärden ska bestå.

19 §

På begäran av den myndighet eller den domstol som har fattat ett be-

slut om förvar ska Polismyndigheten lämna den hjälp som behövs för att
verkställa beslutet.

Om Migrationsverket begär det, ska Polismyndigheten även lämna den

hjälp som behövs för att förflytta en utlänning som hålls i förvar.

11 kap.

11 §

Om egendom som inte får innehas enligt 8 § eller enligt narkotika-

strafflagen (1968:64) påträffas i en lokal där en utlänning hålls i förvar eller
hos en utlänning som hålls i förvar, får egendomen tas om hand.

Kan det antas att en utlänning genom att inneha eller ta emot sådan egen-

dom gjort sig skyldig till brott eller om det inte finns någon känd ägare till
egendomen, ska den skyndsamt överlämnas till Polismyndigheten.

I annat fall ska egendomen tas om hand för utlänningens räkning.

12 kap.

5 §

En utlänning som har kommit till Sverige med ett fartyg eller ett luftfar-

tyg och som avvisats därför att han eller hon saknar pass eller de tillstånd som
krävs för att resa in i landet eller medel för sin hemresa, får föras tillbaka till
fartyget eller luftfartyget eller sättas ombord på annat sådant med samma
ägare eller brukare (transportören). Om det är nödvändigt att bevaknings-
personal följer med ska även den ges plats på fartyget eller luftfartyget.

Vägrar befälhavaren på fartyget eller luftfartyget att ta emot utlänningen

eller bevakningspersonalen, får Polismyndigheten förelägga befälhavaren
vite.

Första stycket gäller inte om fartyget eller luftfartyget kommit till Sverige

direkt från en Schengenstat eller ska avgå till ett land dit utlänningen inte får
sändas enligt 1, 2 eller 3 §.

background image

4

SFS 2014:655

14 §

7

Beslut om avvisning eller utvisning ska verkställas av Migrations-

verket, om inte annat föreskrivs i andra, tredje eller fjärde stycket.

Säkerhetspolisen ska verkställa beslut om avvisning eller utvisning i säker-

hetsärenden. Migrationsverket eller den domstol som avgör ärendet får dock i
beslutet om avvisning eller utvisning bestämma att en annan myndighet ska
ombesörja verkställigheten.

Polismyndigheten ska verkställa
1. myndighetens beslut om avvisning,
2. en allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott.
Migrationsverket får lämna över ett avvisnings- eller utvisningsärende för

verkställighet till Polismyndigheten, om den som ska avvisas eller utvisas
håller sig undan och inte kan anträffas utan myndighetens medverkan eller
om det kan antas att tvång kommer att behövas för att verkställa beslutet.

13 kap.

5 §

Utlänningen och andra personer som ska höras ska kallas till den munt-

liga förhandlingen. Om utlänningen hålls i förvar, ska den myndighet som
genomför den muntliga förhandlingen besluta om utlänningens inställelse.

Om den som ska höras i ett ärende om förvar eller uppsikt har delgetts

kallelsen minst fyra dagar före den muntliga förhandlingen och utan giltigt
skäl uteblir, får myndigheten besluta att han eller hon ska hämtas genom
Polismyndighetens försorg. Andra personer än utlänningen får dock hämtas
endast om det finns synnerliga skäl.

14 kap.

8 §

Beslut av Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Migrationsverket

enligt denna lag får överklagas särskilt, och då i samma ordning som det
beslut varigenom myndigheten avgör ärendet, när myndighetens beslut avser

1. fråga om offentligt biträde, eller
2. ersättning i ett ärende som handläggs enligt denna lag.
Bestämmelserna i 9 och 12 §§ förvaltningslagen (1986:223) gäller i fråga

om överklagande av Polismyndighetens, Säkerhetspolisens eller Migrations-
verkets beslut om avvisande av ombud eller biträde eller om jäv.

Beslut av Regeringskansliet i frågor enligt första och andra styckena får

överklagas till en migrationsdomstol.

9 §

8

Beslut av Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Migrationsverket

om förvar eller uppsikt får överklagas till en migrationsdomstol.

Beslut om förvar eller uppsikt får överklagas särskilt och utan begränsning

till viss tid.

15 kap.

2 §

Nöjdförklaring får avges inför den myndighet eller domstol som har

meddelat beslutet eller domen.

Nöjdförklaring får också avges inför

7 Senaste lydelse 2009:1542.

8 Senaste lydelse 2013:648.

background image

5

SFS 2014:655

1. Polismyndigheten även om myndigheten inte har meddelat det av-

görande som förklaringen gäller, eller

2. chefen för en kriminalvårdsanstalt eller chefen för ett häkte eller någon

annan tjänsteman där som har förordnats att ta emot en sådan förklaring.

Om nöjdförklaringen avges inför en annan myndighet eller domstol än den

som har meddelat beslutet eller domen, krävs ett vittnes närvaro. Vidare krävs
att den som tar emot förklaringen har tillgång till en utskrift av beslutet eller
domen eller ett bevis om vad avgörandet innehåller.

19 kap.

7 §

9

Frågan om transportören ska betala en avgift enligt 5 § prövas av den

myndighet som ska verkställa avvisningen.

Frågan om transportören ska betala en avgift enligt 5 a § prövas av Polis-

myndigheten.

Avgiften enligt 5 § ska betalas till Migrationsverket. Avgiften enligt 5 a §

ska betalas till Polismyndigheten. Avgifterna tillfaller staten.

Mål om uttagande av avgift handläggs som allmänt mål. Bestämmelser om

indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

8 §

10

Regeringen får meddela föreskrifter om att även annan myndighet än

Polismyndigheten ska pröva frågan om transportören ska betala en avgift
enligt 5 a §.

20 kap.

16 §

11

Den som har begått ett brott som avses i 5 § första stycket 1 och som

har tagit emot offentliga stöd, bidrag eller andra förmåner får, på yrkande av
allmän åklagare, förpliktas att betala tillbaka en del av eller alla sådana stöd,
bidrag eller andra förmåner som betalats ut eller annars kommit honom eller
henne till del upp till tolv månader innan brottet kom till Polismyndighetens
kännedom om

1. omständigheterna vid gärningen är försvårande,
2. åtgärden är motiverad med hänsyn till brottets straffvärde,
3. den samlade reaktionen på brottsligheten inte blir oproportionerligt

sträng, och

4. anställningen har avsett arbete för annat än arbetsgivarens privata syften.
Särskild rättsverkan enligt denna paragraf får inte avse stöd, bidrag eller

annan förmån som har betalats ut till en fysisk person för hans eller hennes
privata behov.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)

9 Senaste lydelse 2006:447.

10 Senaste lydelse 2006:447.

11 Senaste lydelse 2013:646.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom migrationsrätt

Viktiga lagar inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.