SFS 1973:123

730123.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973; 123 Lag

Utkom fr ån trycket

O�� ändring i utlänningslagen (1954:193);

given Stockholms slott den 2 mars 1973.

⬢⬢ ⬢⬢ ⬢⬢⬢»

den 12 april 1973

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåd c.

tes och Vendes Konunc. eöra vetcrl'? _ ,03

256

Götes och Vendes Konung, göra veicri-j;'-

med riksdagen', funnit gott att i fråga om utlänningslag^"

förordna,

dels att 31, 39. 41-43 och 49 §§ skall ha nedan angivna

dels att i la gen skall införas två nya paragrafer, 42 a och

nedan angivna lydelse.

'"⬢'»P. 1972:132. J�~UI973;l,r,,kr 1973:21.

'S

'S

'S:

1?.

¬

background image

J,

I ilrende hos länsräu angående utvisning skall, om utlänningen

SFS 1973:123

muntlig förhandling hällas. Det åligger länsrätten att I god

ti/innan beslut om utvisning meddelas underrätta utlänningen om
hans r:l:(

förhandling.

Vid rnun ilig förhan dling hos förvaltningsdomstol i ären de angående

utvisning äga 41

42 § första och andra styckena samt, såvitt avser

illmiini ombud och tolk . 42 a ^ tre dje och fjärde styckena motsvarande

[illfimpning- Utöver vad som följer av 16 § förvaltningsprocesslagen

11971:29!) äger domstolen förordna att förhandlingen skall hållas inom

siiinsdn dörr ar, da det påkallas av omständigheterna.

39§ Da enligt föreskrift i denna lag förhör skall hallas eller dä

Konungen, den centrala utlänningsmyndigheten, utlänningsnämnden

eller Länsstyrelse eljest finner anledning hälla förhör i ärende enligt
ilcnna la g. skall vad i 40-42 a i?5f sägs äga tillämpning.

41 §' Förhörsmyndighei äger. dä det finnes erforderligt, uppdraga ät
polismyndlghei eller särskilt utsedd person att vid förhöret vara

nilmiini ombud.

42§* Utlänningen sä ock annan person, som skall höras, skola kallas

lill förhöret. Hålles utlänningen i förvar, skal! förhörsmyndigheten
förordna om hans inställande. Har kallelse delgivits minst fyra dagar
före förh öret och utebliver den kallade utan anmält laga förfall, må
förhörsmyndigheten förordna om hans hämtande; förordnande om

hämtning av annan än utlänningen må dock icke meddelas med mindre

synnerliga skäl äro därtill.

Vid förhöret skola de omständigheter som kunna inverka på

ärendets avgörande noga utredas. Tillfälle skall beredas utlänningen att
angiva sin ståndpunkt och uttala .sig om åberopade omständigheter.

Vid förhör skola förhandlingarna vara offentliga, om utlänningen

begär del och förhörsmyndigheten icke finner omständigheterna

föranleda till annat.

a § Hålles fö rhör med utlänningen får denne tillerkännas ersätt-

tiv allmänna medel för kostnad för resa och uppehälle, i den män

det med h änsyn till hans ekonomiska förhållanden, den lid han vistats i

filset sa mt omständigheterna i övri gt finnes skäligt. Förskott pn ers ätt-

"'figen fa r beviljas,

biar annan än utlänningen på förhörsmyndigheiens kallelse inställt

för att höras, har han rätt till ersättning av allmänna medel för

isinad för sin inställelse. Pä ersättning för kostnad för resa och

"PPehäbe far förskott b eviljas,

"fviänt ombud eller tolk äger av allmänna medel erhålla arvode

.^"11 gotigörelse för k ostnad och tidsspillan, om ej uppdraget fullgjorts

'Testen.

om ersättning e ller förskott prövas av förhörsmyndigheten, Pä

jStnasie lydelse 197!:) ifiö,

'SeTiac!^ 1^

1971:] 186, �ndringen i nnebär alt andra stycket upphävs,

17 <:L/ ^

'97! ;1|86. �ndringen innebär att fjärde stycket upphävs.

257

-its 1973

¬

background image

SFS 1973:123

-X

258

uiirmningsnämndens vägnar far beslut om förskott fauas a v o ,df-
randen. Närmare bestämmelser om ersättning och förskott me dd^

av Konu ngen.

43 8^ Finnes i ärende enligt denna lag att utredning vid d oms,o,
erfordras rörande omständighet av betydelse för ärendets avgönJ

äger Konungen förordna, att förhör härom skall hållas vid a l män

underrätt.

Vid förhöret skall lämplig person, som den centrala utlänningj.

myndigheten förordnar, vara tillstädes såsom allmänt ombud. Räi jn

skall kalla utlänningen till förhöret, om han är på fri fo t, och ej es,

ombesörja att han inställe s vid rätten. Hörsammar icke utlänning son
är pa fri fot kallelse att inställa sig, må rätten förordna att han sitii

hämtas.

.

Rätten äger, dä det pakallas av omständigheterna, förordna a ii

förhöret skall hällas inom stängda dörrar. Om ersättning ti ll u tlän­

ningen och annan för inställelse till förhöret samt om e rsättning till

allmänt ombud och tolk äga bestämmelserna i 42 a § motsvarande

tillämpning. I övrigt skall med de begränsningar som angivas i 145
förvaltningslagen (1971:290),. beträffande förhöret i tillämpliga delar

gälla vad om rättegång i brottmål är stadgat; förhöret skall anses som

bevisupptagning utom hu vudförhandling.

46 a § Talan mot beslut om e rsättning enligt 42 a § föres hos kammar­

rätten genom besvär. Talan mot kammarrättens beslut föres enligt

bestämmelserna i förvaltningspr ocesslagen (1971:29l).

49 §' Klagan över beslut i ä rende enligt denna lag må endast föras i
fall som angivas i 44, 46, 46 a och 59 §§.

Ulan hinder av vad i förs ta stycket sägs må klagan föras över beslut

om avvisande av ombud el ler biträde, beslut i jävsf fåga samt beslut oro

förvarstagandc i ärende om utvisning hos förvaltningsdomstol.

Klagan över beslut om av visande av ombud eller biträde samt klagan

över förvalining .sdomstols beslut i Jävsfråga må föras s ärskilt inom t"

vecka efter det klaganden erhållit del av beslutet. Klagan

ningsdomstols beslut om förvarstagande må likaledes föras särski toc

vare ej inskränkt till viss tid.

Denna lag träder i kraft den I juli 1973.

^

I ärende som anhängiggjorts före denna lags

beträffande talan mot beslut som meddelats dessförinnan, go ®
farande äldre bestämmelser.

Del alla som vederbör hava sig hörsamligen att

>ttermcra visso hava Vi detta med egen hand underskrivit

Vart kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 2 mars 1973.

GUSTAF ADOLF
(L S)

(Inrikesdel

' SenSc Kclse '197I^ 186

innebär bi.a. att

BERTIL L�FBERG

(Inrikesdepartementet

fjärde st

¬

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Lagen om mottagande av asylsökande
Utlänningslagen
JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.