SFS 1973:163

730163.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973:163

Lae

lO-lV

utkom från trycket

om ändring i Utlänningslagen (1954:193),

den26apni 1973

given Stockholms slott den X3 april 1973.

?ide Sveriges,

V i GUSTAP ADOLF,

^ ^

^

e r l'i g t' ^tt Vi, med riks-

och Vendes Konung,

^

�R utlänningslagen (1954:

^geat, funnit gott förordna, att 65, 66 o

153) skall ha nedan angivna lydelse,

32

'

1973:37^ juU 1 8, rskr 121.

¬

background image

SFS 1973:163

65 §2 överträder utlänning föreskrift, meddelad med st öd a v
lag att han icke må uppehålla sig utanför viss ort, vis s komm un?

visst polisdistrikt, straffes med fängelse i högst ett år eller, d är '

ständighetema äro mildrande, med dagsböter.

66 §3 Uppehåller sig utlänning i riket, ehuru han cnUgt verlstäUn,,
slut om förvisn ing eller utvisning icke ägt återvända, domes till fän J
se i högst ett år. Till ansvar skall dock ej dömas, om u Uäimingen

hit för att undgå polit isk förföljelse.

71 §4 Konungen meddelar bestämmelser om hemsändande av utläji-

ning, som erhåller socialhjälp eller omhändertages jämlikt b arnavårds,

lagen, lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa f all el st
35 § lagen angående omsorger om vissa psykiskt ut vecklingsstörda och
som icke är politisk flykting.

Efter avtal med främmande stat om behandling av fr ipassagerdte

äger Konungen stadga avvikelser från bestämmelserna i denna l at

ävensom meddela d e föreskrifter som i övrigt erfordras för tiliämpnlnj
av avtalet.

Om utlämnin g för brott och om överförande till främmande stat för

verkställighet av här i riket ådömd frihetsberövande påföljd s amt om
utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för v erkstäiligkt
av beslut om vård eller behandling är särskilt stadgat.

Om åtgärder till förebyggande av vissa våldsdåd med i nternationell

bakgrund är stadgat i lagen (1973: 162) om särskilda åtg ärder till för^
byggande av vissa våldsdåd med internationell bakgrund.

Denna lag trä der i kraft den 1 maj 1973.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och m ed Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 13 april 1973.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

= Senaste lydelse 1968: 755.

] Senaste lydelse 1964:205.

Senaste lydelse 1972: 261.

BERTIL L�FBERG
(Inrikesdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Lagen om mottagande av asylsökande
Utlänningslagen
JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.