800376.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1980:376 Utlänningslag;

utfärdad den 5 juni 1980.

Enligt riksdage ns beslut' föreskrivs följande.

Uikom från trycket

den 16juni 19 80

600

Inledande bestämmelser
1 § I denn a lag anges på vilka villkor u tlänningar får resa in i och ut ur
Sverige samt uppehålla sig och ha anställn ing här.

Ingen utlänni ng får tvingas att lämna Sverige i något annat fa ll eller på

något annat sätt än lag en anger. Lagen skall t illämpas på ett sådant sätt all

utlänningars frihet inte begränsas mer än vad som är nödvändigt i v arje

särskilt fall.

2 § Den kontroll över utlänningar som behövs för tillämpningen av den­
na lag utövas under ledning av statens invandrarverk. Kontrollen över ut­
länningar, som har anställningar som avs er befattning på svenska fartyg'
utrikes fart, utövas dock under ledning av arbetsmarknadsstyrelsen.

Rätt till asyl m. m.

3 § En flykting skall inte utan synnerliga skäl vägras fristad i Sverige.of

han behöv er sådant skydd.

Med flykting avses en utlänning som befinner sig utanför det land.M'J

ket han är medborgare, därför att han känner välgrundad fruktan för förföl­

je se pd grund av sin ras, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgmPP

e er på gnmd av sin religiösa eller politiska uppflittning och som inte
flvkt!'

begagna sig av detta lands skydd, o

nL h'f r

^^^tslös och som av samma skälbeff"

som ini^ k"

det land där han tidigare har haft sin vanli ga vistelseort o

e er på grund av sin fruktan inte vill återvända dit.

'P^OP- W9/80:96.AU27,rskr378,

¬

background image

\leci förföljelse avses södan i an dra stycket angiven förföljelse som rik-

[ar sig mot utlänn ingens liv eller frihet eller som annars är av svär beskaf-
IJnhet (politisk förföljelse).

4 § En flykting upp hör alt vara flykting, om han

1 av fri vilja på nytt använder sig av det lands skydd där han är medbor­

gare

-> efter att ha förlorat sitt medborgarskap av fri vilja förvärvar det på

nytt

3 förvärvar medborgarskap i e tt nytt land och får det landets skydd.
4 av fri vilja återvänder för att bosätta sig i d et land. som avses i 3 §

andra stycket, eller

5 inte kan for tsätta att vägra använda sig av det lands skydd, där han är

medborgare eller där han som statslös tidigare hade sin vistelseort, på

cnind av att de omständigheter, som medförde att han enligt 3 S var att an­
se som flykting, inte längre föreligger.

5 § Den som har övergett en krigsskådeplats eller som har flytt från sitt

hemland för alt undgå förestående krigstjänstgöring (krigsvägrare) skall in­
te u tan sä rskilda skäl vägras rätt att vistas i Sverige, om han behöver
skydd här.

6 § En utlänning, som inte är flykting men som ändå på grund av de poli­

tiska förhållandena i sit t hemland inte vill återvända dit och som kan åbe­
ropa tung t vägande omständigheter till stöd för detta, skall inte utan sär­
skilda skäl vägras rätt att vistas i Sverige, om han behöver skydd här.

Pass och anmälningsskyldighet m. m.

7 § Utlänningar som kommer till Sverige eller uppehåller sig har skall ha

pass. om regeri ngen har förordnat om detta. Regeringen föreskriver
legitimationshandlingar som får gälla som pass samt i vilka fall svens a

myndigheter får utfärda pass för flyktingar eller andra utlänningar.

8 § Vid inre sa eller utresa skall en utlänning visa upp sitt pass för polis­

myndigheten. om inte regeringen har föreskrivit annat. En utlänning s 'a

vid in resa eller utresa även lämna de upplysningar som begärs a p
myndigheten.

,, ,

En utlänning som vistas i Sverige är skyldig att efter ka c se

myndighet personligen inställa sig hos myndigheten och

f

arom sin vistelse här. Om han inte efterkommer kallelsen, far han ham . .

På begäran skall utlänningen även visa upp sitt pass för polismyndighet cl-

Eör utredning i sam band med inresa eller ucesa

tiödvän-

stycket får utlänningen kvarhållas. dock mte längre an s

'

% och inte i något fall längre än sex timmar, om mte beslut h

om förvar enligt 50 eller 52 §.

SFS 1980: 376

Regeringen får utfärda föreskrifter om skyldighet att anmäla utlän-

oitigars vistelse och anställning i riket.

:: i

⬢ 1

' t i I

¬

background image

Ti,l..änd .ill inr^a och uppchä.11 Sverige

SFS 1980:376

föreskriva a.l utlänningar inle utan tilis tlnil ft, �~

Soa ri i Sverige. Ti.lständ ges son, viscring eiier upprw;:

nislånd Av 26 § följer att även annat villkor kan stallas för rätt till inresa.

HnP avser inresa och vistelse i riket under en viss tid. ViserinB-

" I f

nas med sådana förbehåll och föreskrifter som behövs med hän-

fiHnresans syfte och övriga omständigheter. Viseringen Par återkallas,

syn till mr

vetande har lämnat oriktiga uppgifter eller svik-

feen rårtigif vissa o mständigheter el ler det i öv rigt f öreligger s ärskild,
skäl.

Vppehållsrdlstånd

.......

12 § Uppehållstillstånd får ges för viss tid. Ar utlänningen fast bosatt här

i riket, får uppehållst illstånd ges utan tidsbegränsning (permanent uppe­

hållstillstånd).

R

AU

.1

Uppehållstillstånd får vägras en utlänning på grund av hans vandel en­

dast om förhållandena är sådana som anges i 29 § första stycke t 2-4 el er

43 §.

13 § Ett tidsbeg ränsat uppehållstillstånd ger utlänningen rätt a tt vistas i
Sverige under den tid s om har angetts i tillståndet. Det medför däremot In­

te någ on rätt till inresa, om inte detta har angetts särskilt i up pehållstill­

ståndet. Tillståndet får begränsas till att gälla uppehåll enda st inom en viss

del av riket. Begränsningen får dock inte avse en mindre del av riket än en

kommun. Tillståndet får även innehålla föreskrifter om byte av bostad och

anställning samt om anmälningsskyldighet. Stannar utlänningen kvar i
Sverige sedan uppehållstillståndet har upphört att gälla, skall föreskrifter­

na i til lståndet fortfarande följas tills nya föreskrifter meddelas för utlän­
ningen.
14 § Ett uppehållstillstånd, som ger en utlänning rätt att vistas inom en­
dast en kommun, får avse högst ett år. Tillståndet får förlängas, dock högst

med ett år varje gång.

15 § Ett permanent uppehållstillstånd ger utlänningen rätt att re sa m i

och vistas i Sverige utan tidsbegränsning. Den som har ett såd ant til st n
får uppehålla sig här även om han sakn ar pass.

16 § På begäran av flykting som är i behov av fristad här i riket

.y

uppehållstillstånd meddelas honom eft er inresan, i beslutet
handling anges att han är flykting i behov av fristad i S verige (nyktmf

klaring).

�&lcrkailclsc av uppchullstiUstånd eller Jlyktingförklaring

17 § Har en utlänning fått uppehållstillstånd genom att mot

j. (jr

de lamna oriktiga uppgifter eller svikligen förtiga vissa omständighe

tillståndet återkallas.

602

"1'änningcn ännu inte rest in i Sverige, får tillståndet återkallad

om det finns andra särskilda skäl.

¬

background image

nit pc crniuncnl uppeh&llslillstånd skall återkallas, om utlänningens bo-

En flyklingrörkiaring skall återkallas, om det framkommer att utlänning-

jjntc är att anse som flykting i be hov av fristad i Sver ige.

här i riket u pphör.

Ucsliii'inJi' myiulighclcr m. m.

jg § Visei ing ges av statens invandrarverk. Visering får ges även av che­

fen f ör utrik esdepartementet samt, i den omfattning regeringen föreskri-

av diplomatiska eller konsulära myndigheter eller av polismyndighe­

ter.

Viserine återkallas av den myndighet som har givit viseringen. Statens

invandrarverk får återkalla även sådana viseringar som andra myndigheter
har givit, med u ndantag av viseringar som har givits av chefen för utrikes­

departementet.

19 § Uppehållstillstånd och flyktingförklaringar utfärdas av statens in­
vandrarverk. T idsbegränsat uppehållstillstånd får ges även av polismyn­
digheter i den omfattning som regeringen föreskriver. Anser en polismyn­
dighet a tt en a nsökan om uppehållstillstånd inte bör bifallas, skall ärendet
överlämnas till sta tens invandrarverk.

Uppehållstillstånd o ch flyktingförklaringar återkallas av statens invand­

rarverk.

Arbetstillstånd och a nställningstillstånd
20 § Regeringen får föreskriva att en utlänning måste ha tillstånd för att

1. ha a nställning här i riket eller arbeta här på grund av anställning

utomlands annat än som handelsresande (arbetstillstånd), eller

2. ha anst ällning som avser befattning på svenskt fartyg i utrikes fart

(anställningstillstånd).

Skyldighet att ha arbets- eller anställningstillstånd får inte föreskrivas

för utlänningar som har permanent uppehållstillstånd.

Arhcisiillslåiul

21 § Arbetstillstånd skall ges för viss tid. Det får avse ett visst slag eller

vissa slag av arbete och förenas med de övriga föreskrifter som behovs.

^"^lällningslillstand

22 S Anställningstillstånd ges för tjänstgöring i en befattning på ett visst

fartyg eller vissa fartyg eller på fartyg som tillhör ett visst redcn. 1 .Hstån-
(Itt f år förenas med de föreskrifter som behövs.

'^tcrkalU'hr

^2 S IZtt ar bets- eller anställningstillslånd får återkallas om

.

niui bättre v elande har lämnat oriktiga uppgifter eller svi '2'^"

'i-sa omständigheter eller om det i övrig t föreligger sarski a s a .

å-.v/o;

-'"iidc myndifihctvr ni. m.

.

' 5 Arbe,s,ills,änd ges och älcrkalias av s.a,ens

^'fanning som föreskrivs av regeringen eller, efter regen

,

r;

11 I

603

iA:

¬

background image

SFS 1980:376

.

v Stat ens invandrarve rk för arbetstillstånd också ges av a rbeu.

gande, av sta

polismyndigheter eller länsarbetsnämnder. Anw

marknadsst)

arbetstillstånd inte bör bifallas, skall ären.

"

i-mn-is till statens invandrarverk.

'"!,°rhnndläcgnins av Wgor om arbe lstillsländ som har prin cipiell bay,

,

j^ier som i öv rigt är av stör re vikt skall berörda arbetsgivar-od,

bdsUarorganisationer fä tilirälle att yttra stg.

25 § Anställningstillstånd ges och återkallas av arbetsmarknadsstyrel.
sen. Tillstånd får dessutom ges

1. av de sjömans förmedlingar, som utses av regenngen eller myndighet

som regeringen bestämmer, o^h

^ e r- ,

? av de svenska utlandsmyndigheter som chelen for utnkesdepane-

mentet bestämmer.

Vissa särskilda bestämmelser För inresa, uppehåll och arbete

rnistånd före inresan

26 § Regeringen får föreskriva att en utlänning, som enligt 20 § behöver
arbetstillstånd, inte för resa in i Sverige förrän han har fått tillståndet.

Särskilda begränsningar

27 § När det är nödvändigt med hänsyn till r ikets säkerhet, får regering­
en inskränka utlänninga rs rätt att uppehålla sig inom vissa om råden. Un­
der samma förutsättning får regeringen föreskriva att utlänningar hite utan

tillstånd av regeringen eller av statens invandrarverk för anställasl 611 visst

foretag eller i fö retag av ett visst slag.

Särskilda bestämmelser finns om förbud för utlänningar att ha vissa an­

ställningar.

604

Avvisning

Grunder för avvisning

28 § En utlänning som kommer till Sverige får avv isas.

1. om han saknar pass. visering, uppehållstillstånd eller arbetstillstii,

när detta fordras för inresa i Sverige,

2. om han tänker besöka något annat nordiskt land men saknar erfonler

ligt tillstånd att resa in dit,

3. om han undandrar s ig att vid inresan visa upp sitt pass för polisnt)

digheten eller att lämna begärda upplysningar till denna, eller

. L , n

4. om h an vi d inresan mot b ättre vetande har lämnat polismynäig

oriktiga uppg ifter om någ on o mständighet som är av betydelse for"
att resa i n i ri ket eller svikligen har förtigit någon sådan omständighet

29 § En utlänning får dessutom avvisas,

-j-jin

I. om det kan antas att han kommer a tt sakna tillräckliga

-t-g,

vistelse I Sverige eller i något annat nordiskt land, som han tänker «

samt för sin hemresa,

tänker söka sitt uppehälle i Sverige eller i

för­

änd och det skälige n kan antas att han i nte kommer att är ig

¬

background image

,örja s ig eller ko mmer att bednva verksamhet som kräver arbetstillstånd
utan att ha sådant tillstånd.

3, om han på grund av tidigare ådömt frihetsstraff eller någon annan sär-

,l,ildomsiåTidighet skä ligen kan antas komma att begå brott i Sverig e eller

jannat no rdiskt la nd.

4. om det med hä nsyn till hans föregående verksamhet eller i övrigt s kä-

lipen kan befaras att han kommer att bedriva sabotage, spioneri eller olov-
licunderrättelseverksamhet i Sve rige eller i ann at nordiskt land, eller

'3 om det med stöd av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktio­

ner har föreskrivits att avvisning kan ske.

En utlänning får avvisas även i andra fall när det har begärts av den cent­

rala utlänningsmyndigheton i et t annat nordiskt land och det kan antas att
han annars beger sig till det land. som har begärt avvisning.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte den som har vise-

ring eller uppehållstillstånd som fortfarande gäller.

30 § En utlänni ng som kommer till Sverige skall avvisas, om det finns
gnindad anledning att anta att han tillhör eller verkar för en sådan organi­
sation eller g rupp som avses i andra stycket och om det dessutom med

hänsyn til l vad som är känt om hans föregående verksamhet eller i övrigt

föreligger fara för att han här i riket medverkar till sådana handlingar som
avses i det stycket.

1 första sty cket avses en organisation eller grupp som, med hänsyn till

vad som är känt om dess verksamhet, kan befaras utanför sitt hemland an­
vända våld, hot e ller tvång för politiska syften och därvid begå sådana gär­
ningar här i riket .

Rikspolisstyrelsen upprättar en förteckning över utlänningar som skall

avvisas enligt f örsta stycket. Regeringen bestämmer vilka organisationer
eller gnipper som därvid kommer i frå ga.

Tidsfrister, bcsiutamle myndigheter ni.m.

31 § Avvisning enligt 28 § skall ske när utlänningen kommer till Svenge

eller ino m en vecka efter ankomsten. Har en utlännings rätt att resa in i
Sverige inte prövats vid ankomsten till riket, får avvisning enligt 28 § ske

när han första gången uppsöker eller anträffas av en polismyndighet eller

inom en vecka därefter, men inte senare än tre månader från ankomsten.
Avvisning enligt 29 § skall ske när utlänningen kommer till Svenge e er
inom tre månader från ankomsten.

Be.slut om avvis ning enligt 28 eller 29 § meddelas av polismyndighet om

inte ärendet skall överlämnas till statens invandrarverk enligt 33 35 �S.

^3 § När en utlänning, som finns i den förteckning som anges I

.

stycket och som saknar visering eller uppehållstillstånd, kommer i ta

skall polismyndigheten omedelbart besluta om avvisriing av

"⬢oni i d e fall då ä rendet skall överlämnas till re geringen enligt 36 ö.

^'är det hos polismvndigheten uppkommer fråga

-

» 5 a. annan n.lannins an som avses i för sta stycke, skall

^n

%las till statens invandrarverk som med eget yttrande

^t til l regeringen. I ärenden som prövas av regeringen s

hällas.

SFS 1980:376

r- ⬢-f

i' ' 1".- Ii-'-'

! ⬢ "-M

¬

background image

SFS 1980:376

�~ . Anser en polismyndighet att det föreligger sky till avvisning e�~|ig,

SS eller 29 §. men påstär utlänningen att han t det land, som hatt skan,

T^ru-sSt^^^i�^^

2 bli sänd till en krigsskådeplats eller straffad for att han har ovcrgei,

kriesskädeplats eller annars vägrat att fullgöra kngstjänstgöring,

skall ärendet överlämnas till statens invandrarverk som si snan so»

..⬢Ii t si^all bes luta i är endet. Detsamma skall gälla, om utlänningen pj.

^år att han i det landet inte är skyddad mot att sändas till ett land därhän
löper denna risk.

�rendet skall inte överlämnas till i nvandrarverket, om utlänningens på.

stående är uppenbart oriktigt.

34 § Vad som sägs i 33 § om överlämnande av ärende gäller även. närui-

länningen förklarar att han inte vill återvända till hemlandet på grund av de

politiska förhållandena där.

�rendet skall inte överlämnas, om de skäl som utlänningen åberopar for

att inte vilja återvända till hemlandet kan lämnas utan avseende, eller, när

utlänningen skall sändas till ett annat land än hemlandet, om det är uppen­

bart att han inte löper risk att sändas vidare till hemlandet.

35 § Avvisningsärenden skall överlämnas till statens invandrarverk även

när det finns anledning till avvisning enligt 29 § andra stycket. Delsamma

gäller när en polismyndighet i an dra fall än som anges i 33 eller 34 § anser

det tveksamt om en utlänning, mot vilken det finns grund för avvisning,
skall avvisas.

36 § �renden om avvisning enligt 32 § första stycket skall hänskjutas till

statens invandrarverk, om det föreligger sådana omständigheter som enligt

33 eller 34 § f öranleder att ärenden som avses där överlämnas till statens

invandrarverk. Invandrarverket skall med eget yttrande överlämna sådana
ärenden till regeringen.

Skyldighet att anmäla avvismngsheslitt till statens invandrar^'erk

37 § Har en polismyndighet avvisat en utlänning i fall som avses i 33 eller

34 §, skall beslutet skyndsamt anmälas till statens invandrarverk.

Invandrarverket skall därvid genast besluta om verket skall överta ären

det eller inte. �rendet skall övertas, om utlänningens påstånde inte är up*

penbart oriktigt, eller, i fall som avses i 34 §, de åberopade omständigh^
tema inte kan lämnas utan avseende. Invandrarverket får även i annat
överta ärendet, om det finns skäl till detta.

�vertar invandrarverket ärendet, förfaller polismyndighetens av\

ningsbeslut.

Anmälan enligt första stycket skall inte ske, om utlänningen avger npji^

förklaring enligt 70 §.

606

Utvisning

isning på grund av att en utlänning saknar pass eller

^ § En utlänning får utvisas ur riket, om han uppehåller sig häru'^'"

erligt pass eller tillstånd att uppehålla sig i Sver ige.

att

¬

background image

Beslui om utvis ning enligt första stycket meddelas av statens invandrar

verk. Avslås en ansökan om uppehållstillstånd, skall invandrarverket sam

besluta om utvisning utom i de fall då det föreligger synnerliga skäl

[j]Ot de tta.

39 § Om det inte föreligger särskilda skäl, skall utvisningsbeslutet för­
enas med förbud för utlänningen att under en viss tid återvända till Sverige

utan tillstånd av s tatens invandrarverk.

Utvisning på grund av brott
40 § En utlänning får utvisas ur riket,

1. om utl änningen döms för ett brott, på vilket kan följa fängelse i m er

än ett år. eller om domstol undanröjer en villkorlig dom eller skyddstillsyn

som utlänningen h ar dömts till för ett sådant brott, eller

2. om utlänninge n har begått ett brott, på vilket kan följa fängelse enligt

denna lag elle r enligt författningar som har utfärdats med stöd av lagen,

samt omständigheterna vid brottet är försvårande eller utlänningen under
de senaste två åren före brottet har begått brott av samma slag.

Utlänningen får dock utvisas endast om det på grund av gärningens be­

skaffenhet och övriga omständigheter kan befaras att han kommer att fort­

sätta med bro ttslig verksamhet här i riket eller om brottet är sådant att han
inte bör få stanna kvar.

Utvisning på grund av brott beslutas av den domstol som handlägger

brottmålet.

Utvisas en utlänning, skall det men som han därigenom åsamkas beaktas

när påföljden för brottet bestäms. När en domstol enligt 34 kap. brottsbal­

ken beslutar att förändra en påföljd, som en utlänning har dömts till jämte
utvisning, får domstolen även meddela det beslut beträffande utvisningen,
som förändringen av påföljd ger anledning till.

41 § När en domstol överväger om en utlänning bör utvisas enligt 40 §,

skall den ta h änsyn till utlänningens levnads- och familjeförhållanden samt

till hur länge han har vistats i Sv erige. En utlänning, som hade permanent
uppehållstillstånd sedan minst ett år när åtalet väcktes eller som då var bo­

satt i Sverige sed an minst tre år eller, i fråg a om medborgare i ann at nor-
tjiskt land. sedan minst två år, får utvisas endast om det föreligger synner­

liga skäl. Den som har en flyktingförklaring eller den som annars uppen-
I'art är att anse som flykting och har behov av fristad i Sver ige får utvisas

endast om han har begått sådana handlingar som anges i 78 §.

42 § En dom eller ett beslut om utvisning på grund av brott skall innehål­
la förbud för utlänningen att återvända till S verige under en viss tid eller

"tan lidsbegränsning. I domen eller beslutet skall utlänningen upplysas om

Vilken dag som f örbudet upphör att gälla och om den påföljd som överträ-

ilelse av förbud et kan medföra enligt 98 §.

^'^'isning pa grund av asocialitct

S En utlänning får utvisas ur riket.

�vmaiiiinig lai ULVI^ab UI UNCI,

'⬢ om utlä nningen yrkesmässigt bedriver otukt eller i övrigt underlåter

att p-'.-

t ärligen försöija sig, eller

! : '

i 1 ⬢

: U' t
' i i !⬢

: I

I;

. t t

I '

607

¬

background image

. ⬢' v-

, om ullännineco är missbrukare av alkohol eller uarkotika och ben,�~,

SFS 1980:376

^ - "hedning därav vara farlig for någon annans personliga säkerhet el er
irvva nä ett grovt störande sätt.

Beslut om utvisning enligt första stycket meddelas av länsrätten.

44 K När en förva ltningsdomstol överväger om en utlänning bör utvisas
enligt 43 § skall den ta hänsyn till utlänningens levnads- och familjegörhäl.
landen samt till hur länge han har vistats i Sverige. En utlänning, som hade
permanent uppehållstillstånd sedan minst ett år när utvisningsärendet an-
hängiggjordes vid länsrätten eller som då var bosatt i Sverige sedan minst
tre år eller, i frå ga om medborgare i an nat nordiskt land, sedan minst två

år får utvisas endast om det föreligger synnerliga skäl. Den so m h aren

flyktingförklaring eller den som anna rs uppenbart är att anse som flykting

och har beho v av fristad i Sverige får inte u tvisas.

45 § I ärenden hos länsrätten om utvisning enligt 43 § skall hållas munt­
lig förhandling som avses i 9 § förvaltningsprocesslagen (1971; 291), om ut-

länningen begär det. Länsrätten skall i god tid innan den be slutar om utvis­
ning underrätta utlänningen om hans rätt att begära muntlig förhandling.

Vid mu ntlig förhandling hos en förvaltningsdomstol i ut visningsärenden

tillämpas bestämmelserna om allmänt ombud och förfarandet i 5 8 och
59 §§ samt 60 § första stycket. I fråga om ersättning till allmänt ombud och
tolk tilläm pas bestämmelserna i 61 § tredje stycket och 62 §. Domstolen
får besluta att förhandlingen skall hållas inom stängda dörrar, även om del­
ta inte följer av 16 § förvaltningsprocesslagen (1971:291).

46 § Beslut om utvisning enligt 43 § skall före nas med förbud för utlän­

ningen att återvända till Sverige. Därvid tillämpas bestämmelserna i 42 §.

Särskilda utvisningsgrunder

47 § En utlä nning får utvisas ur riket, om det föreligger sådana omstän­
digheter som anges i 30 § första och andra styckena.

Beslut om utvisning enligt första stycket meddelas av regeringen. 1 såda­

na ärenden skall förhandli ng hållas. Yttrande skall inhämtas från statens

invandrarverk, om hinder inte möter på grund av att ärendet är synnerlisea

brådskande.

48 § När det behövs av hänsyn till rikets säkerhet får regeringen utvisa
en utlän ning eller föreskriva inskränkningar och villkor i fr åga om utlän­
ningens vistelseort, byte av bostad och a nställning samt anmälningsplii-'-

I är enden om utvis ning enligt första stycket skall förhandling hål a-s-

49 § Beslut om utvisning enligt 47 eller 48 § skall förenas med förbud &

utlänningen att å tervända till Sv erige. Därvid tillämpas bestämmelserna'

608

Särskilda tvångsåtgärder

förvar och uppsikt m.m.

visninc

^tis i förvar o m det föreligger sannolika

'"⬢ng

"tvisning enligt 38, 43. 47 eller 48 § eller om det

¬

background image

per

beslutas av den myndighet som handlägger avvisnings- ei-

om verkställighet av en sådan åtgärd eller av utvisning på grund

ar brott isningsärendet eller verkställighetsärendet. Beslut om förvar lår

fledcleias endast om det med hänsyn till u tlänningens personliga för-

(joCK

..

I

u.,r.._

..t

i.

den eller övriga omständigheter skäligen kan befaras att han kommer

'''

de undan eller bedriva brottslig verksamhet här eller om utlän-

all 11''"''

, ,

nincens identitet ar oklar.

Oni de l bedöms tillräckligt, kan myndigheten under de förutsättningar

ances i första s tycket i st ället för att ta utlänningen i förv ar ålägga ut­

länningen att på vissa tider anmäla sig hos polismyndigheten i o rten eller
föreskriva, att u tlänningen skall lämna ifrån sig pass eller därmed jämställd

! Diiimalionshandling. eller föreskriva de andra villkor som behövs för att

hW utlä nningen under uppsikt. Om utlänningen inte följer sådana före­
skrifter. kan han tas i fö rvar.

q 5 När statens invandrarverk har beslutat om avvisning eller utvisning

Len utlänning eller har fattat beslut om verkställighet, får invandrarver­
ket till dess besvär anförts eller beslutet har vunnit laga kraft meddela be­
slut enligt 50 §.

Wfiilli^ci bcslul U V p olismyndighet

52 § När det inte finns tid att avvakta den handläggande myndighetens
"bJ.slut o m särskilda tvångsåtgärder mot en utlänning eller statens invand­

rarverks beslut enligt 51 § . får en polismyndighet tillfälligt ta utlänningen i
förvar eller ställa honom under uppsikt enligt 50 §.

Skall ett ärende om avvisning enligt 36 § överlämnas till regeringen,

skall polismyndigheten ta utlänningen i fö rvar. �ven om de i 50 § an givna

fönitsättningarna inte föreligger, får polismyndigheten ta en utlänning i
förvar eller ställa honom under uppsikt när frågan om avvisning ska over

lämnas t ill regeringen enligt 32 § andra stycket eller när det upp 'ommer
fräga om att utvisa honom enligt 47 §.

.

Anmälan om att en utlänning har tagits i fö rvar eller ställts un ei " PP^'

i-'nligi första eller andra stycket skall skyndsamt göras hos en m> n ig
som handlägger ärendet eller, i fall som anges i 51 §. h ös statens invan
s'erk. Denna my ndighet skall därefter omedelbart pröva om atgi

bestå.

^^^'crlutllandc i för var m. m.

=3 § En utlänning får inte utan synnerliga skäl hållas kvar i

tid än tv å veckor eller, när beslut har meddelats om avvisning c
"'"g. två månader från det att han togs i för var.

.

o'Sne inte

Ett beslut at t hålla en utlänning kvar i f örvar ga er or va ^

'tingre än två v eckor från beslutets dag eller, i de fall då be

'

. .

. .

.

hes utets dag. varje oe

tre an två veckor från beslutets dag etter, i

' , ,

Varie be-

'tttsoni avvisning eller utvisning, två månader från ILS u e

^ ^tvcket skall

^'ut om kvarhållande i fö rvar utöver den tid som anges i
foregås av förhan dling.

,:i,l cäller för varje gång högst

Ett beslut att s tälla en utlänning under uppsikt g

månader.

Sd K

r�~t tX 43 47 eller 48 § av en ut-

^ B eslutas avvisning eller utvisning enligt 38. -⬢

1980

⬢ f:' 1 - '⬢3"- -I f

SFS 1980:376

i, li i

I ! 1

609

yi^:

¬

background image

SFS 1980:376

hålls i förvar eller står under uppsikt, skall den m yndigt»,

'i^resLet pröva om utlänninge n fortfarande skall hållas i rör,J

som fattar b

Detsamma skall gälla när regeringen eller state,

eller stå und _ P ^

. ^grkställighetsärenden.

'"pinnsTet inte längre skäl att hålla utlänningen i förvar eller under up,

sikt. skall åtgärden omedelbart upphävas.

Befogenheter för personal som medverkar vid utlännin gskontroll

« s Att en pol isman i vissa fall som avses i 50 och 52 §§ för omhänderta

en utlänn ing i avvaktan på beslut av polismyndighet följer av 1 § lag.^
(1973- 558) om tillfälligt omhändertagande.

I den mån utlänningskontroll sker under medverkan av tullmyndighet el-

ler med biträde av särskilt förordnad p asskontrollant, skall tulltjänsteman,

nen eller passkontrollanten ha motsvarande befogenhet att tillfälligt om-
händerta en utlänn ing. Han är dock skyldig att så skyndsamt som möjligt
anmäla åtgärden till en polisman för prövning av om om händertagandet
skall bestå.

610

Förhandling i u tlänningsärenden

56 § När förhandling skall hållas enligt en bestämmelse i denna lag til -

lämpas 57-62 §§. Detsamma gäller när det annars finns anledning att hål a
förhandling i ett ärende enligt denna lag hos regeringen, statens invandrar­

verk eller länsstyrelse.

57 § Förhandling skall hållas inför den myndighet som handlägger ären­

det. Statens invandrarverk får dock besluta att en länsrätt eller länsstyrel­

se skall hålla förhandling i ett ärende soni verket handlägger. I ä renden,
som hand läggs av regeringen, får d et statsråd, som ansvarar for ärenden

enligt denna lag eller den tjänsteman som statsrådet bestämmer, besluta
om förhandling och utse myndighet som skall hålla förhandlingen.

Allmänt ombud
58 § När det behövs får den myndighet som håll er förhandlingen uppdP

åt en polismyndighet eller åt en särskilt utsedd person att vara allmänt om

bud vid förhandlingen.

Förfarandet vid förhandling

59 § Utlänningen och andra personer, som skall höras, skall

förhandlingen. Om utlänningen hålls i förvar, skall den myndighet somh ⬢

ler förhandlingen besluta om hans instäl lelse. Har kallelse till förhandlmS^
en delg etts den som skall höras minst fyra dagar före förhandling^"

uteblir den kallade utan att ha anmält laga förfall, får myndigheten bes "
om hä mtning. Hämtning av någon a nnan än utlänningen får dock s e

dast om del föreligger synnerliga skäl.

^ § Vid förhandlingen skall noga utredas de omständigheter som l|a

Jnt

avgörande. Utlänningen skall få tillfälle at t a ng

det

^

"hala sig om de omständigheter som åberopas

¬

background image

pörliandlingen s kall vara offentlig, om utlänningen begär det och myn-

⬢ . -

ofi

_Q

A

ji^helcn inte ans er att omständigheterna föranleder något annat.

61 §

inställelsen vid förhandlingen skall utlänningen få ersättning av

ailniänna medel för r esa och uppehälle, om del bedöms skäligt med hänsyn

till hans ekonomiska förhållanden, den tid han har vistats i riket s amt ö

ga omständigheter. Förskott får beviljas på ersättningen

1

�

^

Andra personer som på kallelse har inställt sig vid förhandlingen har rätt

lill ersättning av allmänna medel för kostnad och tidsspillan med anledning

av inställelsen. Förskott får beviljas på ersättning för resa och uppehälle.

Den som är allmänt ombud eller tolk har rätt att av allmänna medel få ar­

vode samt er sättning för kostnader och tidsspillan, om inte uppdraget har
fullgioUs i tjäns ten.

övn-

62 § Frågan om ersättning eller förskott prövas av den myndighet som

häller rörhan dlingen. Närmare bestämmelser om ersättning och förskott
meddelas av re geringen.

Klagan över beslut m. ni.

Klastiii över beslut om avvisuiug eller utvisning tn. m.

63 § En polismyndighets beslut om avvisning får överklagas av utlän­

ningen. Detta sker genom att besvär anförs hos statens invandrarverk.

64 § En förvaltningsdomstols beslut i ett mål om utvisning får överklagas
av utlänningen enligt bestämmelserna i förvaltningsprocesslagen
(1971:291). När ett mål om utvisning handläggs i kammarrätten, skall

nämndemän ingå i rätten.

En dom eller ett beslut om utvisning på grund av brott får överklass en­

ligt vad som gäller om klagan över allmän domstols dom eller beslut i b rott­

mål.

65 § Statens invandrarverks beslut i fr åga om avvisning eller utvisning
fär överklagas av utlänningen. Detsamma gäller ett sådant beslut om uppe­

hållstillstånd som anges i 14 § och invandrarverkets beslut att inte ge flyk-
lingförklaring eller att återkalla en sådan förklaring.

Klagan över invandrarverkets beslut som avses i f örsta stycket örs os

regeringen genom besvär.

66 § En förvaltningsmyndighets beslut om

hlagas hos kam marrätten genom besvär.

ersättning enligt 61 §fåröver-

Klagaij över beslut om förvar .

. ..

,

" 5 Beslut enligt 50,51 eller 53 § om att en utlänning

k' hällas kvar I förvar Par överklagas a v utlänningen utom dä beslutet har

"tbelTeS:

en polismyndighet, överklagas

Bar beslutet fattats av statens Invandrarverk eller av en

.ancns beslut

Mitkas de. hos kammarrätten. Länsrättens eller kammarrattens beslut

' ^

⬢i!

il i

!⬢

⬢r: .

I !

1 : I

611

/ '⬢

/1.''

a

M ⬢»

I. i;

i" I

ii

\ i

¬

background image

SFS 1980:376

,,

.nliet bestämmelserna i f örvaltningsproccsslagen (1971:291)

°

Br röras särskilt och är inte inskränkt til l viss ti tl.

Bcfr/ins»'"!.' "" ��"'" »" »""''"⬢S"

.rAifrtinoQmvnQiCnCtcr 1

�~s,un, or rätten an overua^uu..,.,

K Reslut av förvaltningsmyndigheter i ärenden enligt denna lag %

^ .

nLi i de fal! som anges i 63, 65. 66, 67 och 90 §§.

överklagas c

förvaltningsmyndighets beslut

klagas endast i de fall som anges . o., oo. oo, o, ocn vu

I can får föras även över en förvaltningsmyndighets beslut att avvisa

ombud eller biträde och beslut i jävsfräga. Sådan klagan får föras särskilt.

överlämnat,dc av ärenden till regerlrtgen
69 t? Statens invandrarverk får överlämna ett ärende till re geringens av-
görande, om verket anser att särskilda skäl motiverar det. Invandrarverket

skall då bifoga eget yttrande i ärendet .

Nöjdförklaring

70 § En utlänning som har rätt att överklaga ett beslut om avvisning el er
ett beslut om utvis ning enligt 38 eller 43 § kan förk lara att han avstår från
att överklaga beslutet (nöjdförklaring).

Nöjdförklaring avges inför länsstyrelse eller, i vittnes närvaro, inför po­

lismyndighet eller styresmannen vid en kriminalvårdsanstalt eller förestån­
daren för ett häkte eller den som tjänstgör i stället för styresmannen el er

föreståndaren. Nöjdförklaring som avser utvisning enligt 43 § k an avges
även inför länsrätt eller kammarrätt. Nöjdförklaringen får dock avges inför

en annan myndighet än den som har meddelat beslutet endast om den som

tar emot förklaringen har tillgång till en utskrift av beslutet eller ett bevis
om vad det innehåller.

En nöjdförklaring kan inte åte rtas. Har utlänningen överklagat beslutet

innan nöjd förklaringen avges, skall hans talan anses återkallad genom
nöjdförklaringen.

Första-tredje styckena tillämpas även beträffande allmän domstols

dom eller beslut i den del som avser u tvisning på grund av brott, Nöjdför-

klaring beträffande domen eller beslutet får dessutom avges inför den dora­
stol som har meddelat domen eller beslutet eller inför allmän underrätt.

Upphävande av beslut m, m.
Beslut om utvisning pä grun d av brott eller asocialitet

71 § Finner regeringen att ett beslut om utvisning enligt 40 eller 43 § ii''

kan verkstä llas eller finns det annars skäl för att beslutet inte längre ska
gälla va r sig det har verkställts eller inte, får regeringen upphäva beslu"'

helt eller delvis eller också medge att utlänningen får uppehålla sig häri"

ket trots beslutet.

Har frågan om verkställighet av ett beslut om utvisning enligt 40 eH''

43 § överlämnats till statens invandrarverk och finner invandrarverkets

beslutet mte bör verkställas, skall verket med eget yttrande överlam

ärendet till regeringen.

612

ut om avvisning eller om utvisning i övrigt

^

le^r 2 9 ^^J"^an om verkställighet av ett beslut om avvisning enli?'-*

⬢ eller utvisning enligt 38 § överlämnats till statens invandra

¬

background image

,nl,g, 85. S6 eller 89 § och finner invandrarverket att beslutet inte bör verk-
aiilas. för ^⬢erket upphava beslutet eller besluta anstfind med verkställjp-

Frficor om upphävande av beslut ^ m ^ n o o ft # ft y-fc

r-

⬢«

Stall,IS. -⬢

⬢ ⬢

�..uiu ansiana mecl verkställjp-

r om upphävande av beslut som anges i de nna paragraf eller

⬢jnsianu

verkställigheten av ett sådant beslut kan prövas av regeringen

endast då invandrarverket med stöd av 69 § har överlämnat verkställig-
fietsiirendet till regeringen eller då verkets beslut har överklagats enligt

90 §.

73 § Nar regeringen har beslutat om avvisning enligt 30 § eller utvisning

enligt 47 eller 48 § men det möter hinder enligt 77-80 §§ mot att verkställa
beslutet eller beslutet av annan särskild anledning inte bör verkställas,

skall re geringen förordna att verkställighet tills vidare inte får ske. Avvis-
nings- eller utvisningsbeslutet samt förordnandet alt verkställighet tills

vidare inte får ske skall omprövas när det finns skäl till detta.

Förfskri/hr för utlänningen

74 § När regeringen upphäver ett beslut enligt 71 elle r 72 § eller medger

en utlänning rätt att uppehålla sig här i r iket trots ett utvisningsbeslut, får
regeringen samtidigt meddela sådana föreskrifter om inskränkningar och
villkor för uiliinningens vistelse här i rik et som anges i 48 § för sta stycket.

När verkställighet inte skall ske i fall som avses i 73 §. får regeringen

meddela sådana föreskrifter som anges i fö rsta stycket. Delsamma gäller
när ett beslut om avvisning eller utvisning i an dra fall inte kan verkställas

och det beträffande utlänningen föreligger sådana omständigheter som

anges i 30 t i första och andra styckena. I äre nden enligt detta stycke skall
förhandling hållas.

Behörighet att meddela interimistiskt beslut
75 § När fråga uppkommer om upphävande av ett utvisningsbeslut enligt

71 § eller annan åtgärd som avses i 71 eller 73 <!. får det statsråd som an­

svarar för ärenden enligt denna lag besluta att verkställighet inte skall ske
innan regeringen har avgjort ärendet. Ett sådant beslut får även fattas av
statens invandrarverk. Verket skall då genast underrätta regeringen och
nnmäla ärendet, om det ännu inte har kommit under regeringens prövning.

�ven i andra fall när ärenden enligt denna lag skall prövas av regeringen

'tr det statsråd som avses i för sta stycket besluta att ett avlägsnandebcslut
⬢ute far verkställas innan regeringen har avgjort ett sådant ärende.

''Ilsiänd till kort besök i riket
"i S Statens invandrarverk får ge en utlänning tillstånd att göra ett kort

'n.'sok i riket fö r synnerligen viktiga angelägenheter även om han har utvi-

med åt errescförbud.

^⬢⬢rkställighet av av visning eller utvisning

Politiskt V erkställighetshinder m. m.
77

När

" s iNar avvisning eller utvisning skal! verkställas får en utlänning inte

jjindas till ett land, där utlänningen riskerar politisk förföljelse. Inte heller

J utlänningen sändas till ett land där han inte är skyddad mot alt sandas

'⬢'Uiure till ett land där han riskerar sådan förföljelse.

1

613

9 i l

⬢' I

⬢⬢

¬

background image

SFS 1980:376

614

o .⬢⬢^melserna i 7 7 § hindrar inte att en utlänning sänds tilleu,.

'

, r L anges där. om utlänningen inte kan sändas till n ägotann,

f""'° han genom e.l synnerligen grovt brott har visat att ätt jk.,

land och

^

för allmän ordning och säkerhet att låta|,�~,

'""

kvar här I riket och om den förföljelse som hotar honom i det land,,

iém innebär fara för hans ii v och inte heller i övrigt är av särs kilt svi,

'"o^ren mlänning i eller utom riket har bedrivit verksamhet som hatin,,.

K Tram för rikets säkerhet och det ftnns anledning att anta att han skn||,

"sätta sädan verksamhet här, fär han sändas till ett sådant l and som,,,

ges i 77 5. om han inte kan sändas till något annat land.

79 § Vid verkställ ighet av avvisning eller utvisning får en k rigsvägrare
inte sändas ti ll ett land där han ris kerar att sändas till en kr igsskådeplats.

Inte heller får han sändas till ett land dä r han inte är skyddad mot au sän­

das vidare till ett land. där han löpe r denna risk.

Om utlän ningen inte kan sändas till något a nnat land och det föreligger

särskilda skäl för verkställighet, får han dock sändas till ett så dant land

som anges i första stycket.

80 § En utlänni ng, som avses i 6 § och som anför synnerliga skäl föran

han inte skall sändas till sitt hemland, får inte vid verk ställighet sändas dit

eller till ett land där han riskerar att bli sänd till sitt hemland.

Land till vilket avvisning eiicr utvisning sk aii ske m. rn.
81 § En utlänn ing som avvisas skall s ändas till det land från vilket han

har kommit hit till riket. En utlänning som utvisas skall sän das till sitt hem­
land. Kan he mlandet inte fastställas, skall han s ändas till det land från vil­

ket han ko m hit.

Om beslutet inte kan verkställas på det sätt som anges i första stycket el­

ler om det annars finns särskilda skäl mot de tta, får utlänningen sändas till
det land som bedöms lämpligast.

Första och andra styckena hindrar inte att en utlänning, som har kommit

hit från något av de andra nordiska länderna, sänds till n ågot av dem i en­
lighet me d en överenskommelse som regeringen har ingått med dessa län

der.

82 § Avvisas en utlänning, som ha r kommit hit till riket m ed fartyg el'^'

luftfartyg, får han föras tillbaka till fartyget eller luftfartyget, om detta s a
avgå till utland et omedelbart eller inom den närmaste tiden. Han fårors
sättas ombord på annat fartyg eller luftfartyg med samma innehavare, ag­

rar fartygets eller luftfartygets befälhavare att ta emot utlänningen-

länsstyrelsen förelägga honom lämp ligt vite.

örsta stycket gäller även verkställighet av utvisning enligt 38. <

er 48 §, om utlänningen har underlåtit att vid inresan visa u pp sid

po ismyndigheten och utvisningsbeslutet har meddelats inom sex m

efter inresan.

av!? rlr

styckena gäller inte om fartyget eller luftfartyg^'

' ett land dit utlänni ngen enligt 77 -80 §§ inte får sändas.

¬

background image

fjpiinktf"

yi'rkslcillighcl. Beslutande niyndighel

j liil beslut om avvisning, som har meddelats av en polismyndighet

yllänningens an komst hit till rikei eller inom en vecka därefter, skall

^'rksiällas utan hinder av all beslutet har överklagats. Detsamma gäller

SFS 1980:376

'^.ij-ningsbcslut som har meddelats när en utlänning, vars rätt att resa in i

Sverige inte har prövats vid ankomslen. första gängen har uppsökt eller

' iräftäis av en polismyndighet eller inom en vecka därefter. Vad som nu

har sagts gäller dock inte avvisningsbeslul som skall anmälas till statens in­
vandrarverk enligt 37 §. Ett sådant beslut får. om inte utlänningen har av-

nöicHorklaring. verkställas först när invandrarverket har förklarat att

verket inte övertar ärendet.

En d om eller ett beslut om utvisning får verkställas fastän domen eller

Iv-slutet inte har vunnit laga kraft, om utlänningen har avgett nöjdförkla­

ring.

g4 § Beslut om av visning eller utvisning skall verkställas så snart det kan
ske Verkställigheten av avvisning samt utvisning enligt 38 § ankommer på

polismyndighet. V erkställigheten av utvisning i övr igt ankommer på läns­

styrelse. 1 fråga om avvisning enligt 30 § eller utvisning enligt 47 eller 48 §
far regeringen förordna att verkställigheten skall ske genom annan myndig­

hets försorg.

85 § Om en u tlänning, när verkställighet skall ske av avvisning enligt 28
eller 29 § eller av utvisning enligt 38. 40 eller 43

påstår att han i det l and.

till v ilket han skulle komma att sändas, löper risk att

1. bli utsatt för politisk förföljelse eller

2. bli sänd till en krigsskådeplats eller straffad för att han har övergett

en krigsskådeplats eller annars har vägrat att fullgöra krigstjänstgöring.

skall ärendet överlämnas till statens invandrarveik som så snart som

möjligt skall b esluta i ä rendet. Detsamma skall gälla, om utlänningen på­
står att han i det landet inte är skyddad mot att sändas till ett land där han
löper denna risk.

�rendet skall i nte överlämnas till i nvandrarverket, om utlänningens på­

stående är uppe nbart oriktigt eller om det har prövats i ären det om avvis­

ning eller i samband med utvisningsbeslut enligt 38 §.

86 § Vad som säg s i 85 § om överlämnande av ärende gäller även. när ut­

länningen förklarar alt han inte vill återvända till hemlandet på grun av

politiska förhållandena där.

.

^..

�rendet skall inte överlämnas, om de skäl som utlänningen a oere p*

a» inte vilja återvända till h emlandet kan lämnas utan avseende, eller, nai^

uilänningen skall s ändas till ett annat land än hemlandet, om det ar uppen

att han inte löper risk att sändas vidare till hemlandet e er

^

"ingens invändningar mot verkställigheten redan har prövats i aien

"^'Visning eller i sam band med utvisningsbeslul enligt 38 s.

^ 5 �renden om vcrkställighel av avvisning onllgl 30 §

enhgi 47 eller 48 § skall hänskjutas till statens invan

^

^

'^ntlieecr sädana nmständigheler som enligt 85 eller 86 Ii f""

^

⬢""Jen som avses där överlämnas till s tatens invandrarverk. Invandrat

,⬢ I .⬢

!⬢

i

1

il

il

¬

background image

SFS 1980:376

I II m ed ecet yttrande överlämna ärendet till regeringen. 1

�~ . nm ,ialcns invandrarverk anser all ett avvisnings- eller uivis�~i^

tolnt skall verkställas med stöd av 78 S. skall frägan överlämnas,i||

ringen.

fio 5 Om det i ett annat f all än som avses i 8 5-87 §§ uppstår hinder el|�~
wåriehcl att verkställa ett beslut om avvisning eller utvisn ing eller om dei

Ir tveksamt om eller hur beslutet skall verkställas, skall ärendet överläm-
nas till statens invandrarverk.

90 § Statens invandrarverks beslut i en verkställighetsfråga, vilken har
överlämnats till verket enligt 85 eller 86 §, får överklagas av utlänningen.

Klagan förs hos regeringen genom be svär.

Anvisningar om verkställigheten m. nu
91 § När statens invandrarverk e ller regeringen har fattat beslut om av­

visning eller utvisning får invandrarverket respektive regeringen lämnade

närmare anvisningar som behövs för verkställigheten. Sådana anvisningar

skall invandrarverket även annars lämna, när en verkställande myndighet

begär det.

Att ett beslut om avvisning eller utvisning, som inte kan ve rkställas, i

vissa fall kan upphävas eller ändras följer av 71 och 72 §§ .

Frivillig verkställighet samt preskription
92 § Ett beslut om avvisning eller utvisning skall anses verkställt, när dt-

länningen har lämnat riket sedan beslutet har vunnit laga kraft och han har
lätt del av beslutet. Detsamma gäller, om beslutet inte hade vunnit laga

kraft när utlänningen lämnade riket men vin ner laga kraft medan han uppe­
håller sig utom riket.

Ett be .slut om avvis ning enligt 28 eller 29 § eller utvisning enligt .18 el er

43 § förfaller, om det inte har verkställts inom t vå år från det att beslutet

vann laga kraft.

Orh en utlänning inte har kunnat anträffas för verkställighet av ett sådant

beslut som avses i andra stycket inom den tid som anges där och det däref­
ter uppkommer fråga huruvida beslutet kan ve rkställas, skall vid dcnprö>
ningen antas att verkställighet har skett enligt första stycket inom tvåårsti
den. om annat inte visas.

616

hly ^'erkställigljct nu m.
93 § Om en utlänning, som har utvisats med förbud för honom altun<|

en viss tid återvända till Sve rige, återvänder utan att vara berättiga

detta, skall ulvisningsbeslutet verkställas på nytt.

94 § Om en utlänning, enligt föreskrifter som har meddelats med sl^

cnna lag, inte får uppehålla sig utanför en viss ort eller kommun e

vi^st polisdistrikt men anträffas på annan plats inom riket, skall hang
polismyndighetens försorg föras till en plats d är han får vistas.

¬

background image

I 1

' ⬢ ! '|.

i;.I;!

^psvur ni. ni.
g5 $ Till böter döms

1, cn utlänning som iippchällcr sig i Sverige utan föreskrivet tillstånd

nch underlåter att ansöka om ett sådant tillstånd, eller

2. en utlänning som har anställning eller bedriver verksamhet, sorn krä­

ver arbetstillstånd. utan att han har ett sådant tillstånd.

Den som h ar en utlänning i s in tjänst, fastän utlänningen inte har före­

skrivet arbets- eller anstäliningstillstånd. döms till b öter eller, när omstän­
digheterna är försvårande, till Tängelse i hög st ett år.

9^ § Till böter eller, när omständigheterna är försvårande, till f ängelse
höest sex månader döms

1. den som inte gör en sådan anmälan som föreskrivs i en författning

som har utfärd ats med stöd av denna lag.

2. den som i en s ådan anmälan eller i et t ansökningsärende enligt denna

lac eller enligt en författning, som har utfärdats med stöd av denna lag. mot

bättre vetande lämnar oriktig uppgift eller medvetet underlåter att tala om
något för hållande av betydelse.

3. den som hjälper en utlänning att komma in i Sveri ge i strid mot före­

skrifter i denna lag eller i en författning som har utfärdats med stöd av la­
gen.

4. en utlä nning som. i a nnat hänseende än beträffande skyldighet att ha

pass. visering. uppehållstillstånd eller arbetstillstånd, överträder bestäm­
melserna i denna lag eller vad som har föreskrivits med stöd av lagen, eller

5. cn utlänning som försöker hindra verkställighet av beslut om hans av­

visning eller u tvisning.

Till fängelse i hög st ett år eller, när omständigheterna är mildrande, till

böter döms. utan hinder av första stycket.

1. den som hjälper cn sådan utlänning som avses i 30 § f örsta och andra

styckena att komma in i S verige, eller

2. cn utlänning som försöker hindra verkställighet av beslut om avvis­

ning enligt 30 ^ elle r utvisning enligt 47 eller 48 §.

För försök till brott som avses i första stycket 3 eller andra stycket 1

döms till ansv ar enligt 23 kap. brottsbalken.

97 § Till fängelse i hög st ett år eller, när omständigheterna är mildrande,

till böter döms

1- en utlänning som överträder föreskrifter som har meddelats nied stod

av denna lag och som innehåller förbud för utlänningen att uppehålla sig

utanför en v iss ort eller kommun eller ett visst polisdistrikt, eller

2. en utlänning som överträder en sådan föreskrift som har meddelats

enligt 74 § an dra stycket.

«8 5 Till raneelsc i hö gsl elt är ell«. om broltel är ringa, ii" Wlar "örns
en Ullänn ing som uppehåller sig i S verige, faslån

.

beslul om uivisning cnligl 40, 43. 47 eller 48 § inie har

f

"a hil. Delia gäller dock inlc ullänningar som har flyll hil for a

litisk förföljelse.

. ,

,

1 ringa fall skall åtal för brott enligt denna paragraf inte vackas annat an

om det är påkallat från allmän synpunkt.

SFS 1980:376

617

¬

background image

SFS 1980:376

618

M s Avvisas eller ulvisas en ntlänning, ar han skyldig au belala k�~,,.

Ten för resan .ill den orl. di. han sänds genom myridighels rorsarj g ;
Lma gäller när en ullänning enl.g. 94 i. genom pol.smyndighc.s ro,«,

förs till en plals. där han ffu" vistas.

Om en utlänning enligt 82 § förs tillbaka till del fartyg eller lufifa,.

nied vilket han har kommit till Sverige eller sätts ombord på ett annat

,yg eller luftfartyg med samma innehavare, ar innehavaren skyldig a,, u,a,

ersättning av staten föra utlänningen ut ur Sverige.

Om en utl änning, som är anställd ombord på ett fartyg eller ett luftfanyg

eller som utan tillåtelse har följt med detta, lämnar fartyget eller luftfariy.
get under d ess uppehåll i Sve rige, och olovligen reser in i Sveri ge, är fapy.

gets eller luftfartygets innehavare skyldig att svara för de kostnader som

uppstår fördel allmänna för utlänningens uppehälle i Sverig e under de när-
måste tre månaderna och för hans utresa ur Sverige.

1 fråga om ett fartyg med utländsk innehavare är berälhavaren och den

som har anlitats för inklarering av fartyget skyldiga att på innehavarens
vägnar svara för kostnader enligt tredje stycket, om det inte äruppcnban
oskäligt.

Särskilda bestämmelser

100 § Med po lismyndighet avses i de nna lag även länspolischefen.

101 § Beträffande diplomatiska tjänstemän och avlönade konsulära tjäns­

temän som är anställda av främmande makter i Sver ige samt deras familjer

och betjäning liksom främmande makters kurirer tillämpas denna lag en­

dast i den u tsträckning som regeringen förordnar om detta.

I fråga om andra utlänningar, vilka är berättigade till förmåner enligt la­

gen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. iakttas de in­
skränkningar som följer av 2�5 §§ i den lagen.

102 § Bestämmelserna i 15 § förvaltningslagen (1971:290) tillämpas i

ärenden om visering. tidsbegränsat uppehållstillstånd, arbetstillstånd och
återkallelse av permanent uppehållstillstånd endast när utlänningen är bo­
satt eller annars vistas i S verige.

Bestämmelserna i 17 § förvaltningslagen tillämpas inte beträffande be­

slut om visering och arbetstillstånd och inte heller beträffande beslut om

tidsbegränsat uppehållstillstånd i an dra fall än som avses i 14 §.

103 § �r Sverige i krig eller krigsfara eller råder sådana utomordenllip

orhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara som riket har be-

unnit sig 1. får regeringen utfärda särskilda föreskrifter om utlänningars

resa och uppehåll i rike t, utresa ur riket, rätt att ha anställning eller ofte"'

⬢gt förtroendeuppdrag här. avlägsnande från riket samt om omhänderta-

gande av utlänningar i ansta lt eller förläggning.

.

,

verk<;'ian^'i!^'"^^" '

än då Sverige är i krig utfärdat föreskriften®

Skrivs i 11

eller utvisning, vilka avviker från vad som fö

i anstalt

r -

föreskrifter om omhändertagande av

understiili-'^'^ on'aggning. skall föreskrifterna, om riket inte kommer" ^ -

förlorar

^äagcns prövning inom en månad efter utfärdandet.

-ä må^atr^^-^^rifterna inte godkänns av riksdagen

et att de underställdes, upphör de att gälla.

¬

background image

nj § Regeringen utfiirdar föreskrifter om hemsändande av utlänningar,

Lm har tagits om han d enligt bamavårdslagen (1960; 97), lagen (1966:293)

beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall eller 35 § lagen

(1967" 9'^d) a ngående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda och
loin^nxc-érnykung-ar.

Efter avtal med annat land om behandling av fripassagerare får regering-

föreskriva a vvikelser från bestämmelserna i de nna lag samt utfärda de

foreskrifter i övrigt som behövs för tillämpning av avtalet.

Om utlämn ing för brott och om överförande till an nat land för verkstäl-

iichet av en här i riket ådömd frihetsberövande påföljd samt om utlämning
till annat nordiskt land för verkställighet av beslut om vård eller behand­

ling Hnns särskilda bestämmelser.

SFS 1980:376

�vergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 Juli 1980, d å utlänningslagen (1954:193)

upphör att gälla.

Om ett ärende har anhängiggjorts hos polismyndighet, statens invand­

rarverk eller reg eringen innan denna lag har trätt i kraft, tillämpas fortfa­
rande äldre bestämmelser. Nya lagens bestämmelser om Oyktingförklaring

tillämpas dock även i så dana ärenden.

Förekommer i lag ell er annan författning uttrycken förpassning eller för-

visnine, skall därmed avses utvisning enligt 38 respektive 40 § i denna lag.

Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till fö resknU. som

har ersatts genom bestämmelse i den na lag, skall i ställe t den nya bestäm­
melsen till ämpas.

På regeringens väg nar

THORBJ�RN F�LLDIN

KARIN ANDERSSON
(Arbetsmarknadsdepartementet)

_ki r

¬

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Lagen om mottagande av asylsökande
Utlänningslagen
JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.