800376.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1980:376 Utlänningslag;

utfärdad den 5 juni 1980.

Enligt riksdage ns beslut' föreskrivs följande.

Uikom från trycket

den 16juni 19 80

600

Inledande bestämmelser
1 § I denn a lag anges på vilka villkor u tlänningar får resa in i och ut ur
Sverige samt uppehålla sig och ha anställn ing här.

Ingen utlänni ng får tvingas att lämna Sverige i något annat fa ll eller på

något annat sätt än lag en anger. Lagen skall t illämpas på ett sådant sätt all

utlänningars frihet inte begränsas mer än vad som är nödvändigt i v arje

särskilt fall.

2 § Den kontroll över utlänningar som behövs för tillämpningen av den­
na lag utövas under ledning av statens invandrarverk. Kontrollen över ut­
länningar, som har anställningar som avs er befattning på svenska fartyg'
utrikes fart, utövas dock under ledning av arbetsmarknadsstyrelsen.

Rätt till asyl m. m.

3 § En flykting skall inte utan synnerliga skäl vägras fristad i Sverige.of

han behöv er sådant skydd.

Med flykting avses en utlänning som befinner sig utanför det land.M'J

ket han är medborgare, därför att han känner välgrundad fruktan för förföl­

je se pd grund av sin ras, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgmPP

e er på gnmd av sin religiösa eller politiska uppflittning och som inte
flvkt!'

begagna sig av detta lands skydd, o

nL h'f r

^^^tslös och som av samma skälbeff"

som ini^ k"

det land där han tidigare har haft sin vanli ga vistelseort o

e er på grund av sin fruktan inte vill återvända dit.

'P^OP- W9/80:96.AU27,rskr378,

¬

background image

\leci förföljelse avses södan i an dra stycket angiven förföljelse som rik-

[ar sig mot utlänn ingens liv eller frihet eller som annars är av svär beskaf-
IJnhet (politisk förföljelse).

4 § En flykting upp hör alt vara flykting, om han

1 av fri vilja på nytt använder sig av det lands skydd där han är medbor­

gare

-> efter att ha förlorat sitt medborgarskap av fri vilja förvärvar det på

nytt

3 förvärvar medborgarskap i e tt nytt land och får det landets skydd.
4 av fri vilja återvänder för att bosätta sig i d et land. som avses i 3 §

andra stycket, eller

5 inte kan for tsätta att vägra använda sig av det lands skydd, där han är

medborgare eller där han som statslös tidigare hade sin vistelseort, på

cnind av att de omständigheter, som medförde att han enligt 3 S var att an­
se som flykting, inte längre föreligger.

5 § Den som har övergett en krigsskådeplats eller som har flytt från sitt

hemland för alt undgå förestående krigstjänstgöring (krigsvägrare) skall in­
te u tan sä rskilda skäl vägras rätt att vistas i Sverige, om han behöver
skydd här.

6 § En utlänning, som inte är flykting men som ändå på grund av de poli­

tiska förhållandena i sit t hemland inte vill återvända dit och som kan åbe­
ropa tung t vägande omständigheter till stöd för detta, skall inte utan sär­
skilda skäl vägras rätt att vistas i Sverige, om han behöver skydd här.

Pass och anmälningsskyldighet m. m.

7 § Utlänningar som kommer till Sverige eller uppehåller sig har skall ha

pass. om regeri ngen har förordnat om detta. Regeringen föreskriver
legitimationshandlingar som får gälla som pass samt i vilka fall svens a

myndigheter får utfärda pass för flyktingar eller andra utlänningar.

8 § Vid inre sa eller utresa skall en utlänning visa upp sitt pass för polis­

myndigheten. om inte regeringen har föreskrivit annat. En utlänning s 'a

vid in resa eller utresa även lämna de upplysningar som begärs a p
myndigheten.

,, ,

En utlänning som vistas i Sverige är skyldig att efter ka c se

myndighet personligen inställa sig hos myndigheten och

f

arom sin vistelse här. Om han inte efterkommer kallelsen, far han ham . .

På begäran skall utlänningen även visa upp sitt pass för polismyndighet cl-

Eör utredning i sam band med inresa eller ucesa

tiödvän-

stycket får utlänningen kvarhållas. dock mte längre an s

'

% och inte i något fall längre än sex timmar, om mte beslut h

om förvar enligt 50 eller 52 §.

SFS 1980: 376

Regeringen får utfärda föreskrifter om skyldighet att anmäla utlän-

oitigars vistelse och anställning i riket.

:: i

⬢ 1

' t i I

¬

background image

Ti,l..änd .ill inr^a och uppchä.11 Sverige

SFS 1980:376

föreskriva a.l utlänningar inle utan tilis tlnil ft, �~

Soa ri i Sverige. Ti.lständ ges son, viscring eiier upprw;:

nislånd Av 26 § följer att även annat villkor kan stallas för rätt till inresa.

HnP avser inresa och vistelse i riket under en viss tid. ViserinB-

" I f

nas med sådana förbehåll och föreskrifter som behövs med hän-

fiHnresans syfte och övriga omständigheter. Viseringen Par återkallas,

syn till mr

vetande har lämnat oriktiga uppgifter eller svik-

feen rårtigif vissa o mständigheter el ler det i öv rigt f öreligger s ärskild,
skäl.

Vppehållsrdlstånd

.......

12 § Uppehållstillstånd får ges för viss tid. Ar utlänningen fast bosatt här

i riket, får uppehållst illstånd ges utan tidsbegränsning (permanent uppe­

hållstillstånd).

R

AU

.1

Uppehållstillstånd får vägras en utlänning på grund av hans vandel en­

dast om förhållandena är sådana som anges i 29 § första stycke t 2-4 el er

43 §.

13 § Ett tidsbeg ränsat uppehållstillstånd ger utlänningen rätt a tt vistas i
Sverige under den tid s om har angetts i tillståndet. Det medför däremot In­

te någ on rätt till inresa, om inte detta har angetts särskilt i up pehållstill­

ståndet. Tillståndet får begränsas till att gälla uppehåll enda st inom en viss

del av riket. Begränsningen får dock inte avse en mindre del av riket än en

kommun. Tillståndet får även innehålla föreskrifter om byte av bostad och

anställning samt om anmälningsskyldighet. Stannar utlänningen kvar i
Sverige sedan uppehållstillståndet har upphört att gälla, skall föreskrifter­

na i til lståndet fortfarande följas tills nya föreskrifter meddelas för utlän­
ningen.
14 § Ett uppehållstillstånd, som ger en utlänning rätt att vistas inom en­
dast en kommun, får avse högst ett år. Tillståndet får förlängas, dock högst

med ett år varje gång.

15 § Ett permanent uppehållstillstånd ger utlänningen rätt att re sa m i

och vistas i Sverige utan tidsbegränsning. Den som har ett såd ant til st n
får uppehålla sig här även om han sakn ar pass.

16 § På begäran av flykting som är i behov av fristad här i riket

.y

uppehållstillstånd meddelas honom eft er inresan, i beslutet
handling anges att han är flykting i behov av fristad i S verige (nyktmf

klaring).

�&lcrkailclsc av uppchullstiUstånd eller Jlyktingförklaring

17 § Har en utlänning fått uppehållstillstånd genom att mot

j. (jr

de lamna oriktiga uppgifter eller svikligen förtiga vissa omständighe

tillståndet återkallas.

602

"1'änningcn ännu inte rest in i Sverige, får tillståndet återkallad

om det finns andra särskilda skäl.

¬

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Lagen om mottagande av asylsökande
Utlänningslagen
JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.