SFS 1973:274

730274.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973:274

; utlänningslagen (1954:193);

alvcn S.ockhotas s,ot. den 18 maj 1973.

Ulji

o

given Stockholms slott den 18

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götg

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, m ed r iks!
dagen^, funnit gott förordna att 20, 23, 45 och 58 §§ utl änningslags

(1954: 193) skall ha nedan angivna lydelse.

20 §" Avvisning skall ske vid utlännings ankomst till rik et e ller omc.

delbart därefter; avvisning med stöd av 19 § må dock ske intill tre mä-
nåder efter ankorasten. Beslut om avvisning meddelas av p olismj-ndig.
het.

Finner polismyndigheten skäl till avvisning föreligga me n på slår ut­

länningen att han i det land, från vilket han kommit, löper risk att bliva

utsatt för politisk förföljelse eller att han där icke åtnjuter t rygghet mot
att bliva sänd till lan d, i vilket han löper sådan risk, och är p åståendet
icke uppenbart oriktigt, skall ärendet underställas den centrala u tlän­
ningsmyndigheten. Den centrala utlänningsmyndigheten har att, e fter

utlänningsnämndens hörande, besluta i ärendet så snart det kan s ke.
Finner den centrala utlänningsmyndigheten uppenbart att avvisning ej
bör ske eller är ärendet synnerligen brådskande, må beslut m eddelas
utan att yttrande inhämt as från utlänningsnämnden.

Vad i andra stycket sägs skall ock gälla, då anledning förekommer till

avvisning enligt 19 § andra stycket ävensom då polismyndigheten finner
det vara tveksamt, o m utlänning, mot vilken awisningsanledning före­
kommer, bör avvisas.

23 §3 Beslut i förpassningsärende meddelas, efter utlänningsnämndens
hörande, av den centrala utlänningsmyndigheten. Finner den ce ntrala
utlänningsmyndigheten uppenbart att förpassning ej bör ske e ller före­
ligger beslut som avses i 12 § första stycket, må beslut me ddelas utan

att yttrande inhämtas av utlänningsnämnden.

45

Innan den centrala utlänningsmyndigheten meddelar beslut i av-

visningsärende, som efter besvär kommit under myndighetens prövnine-

skall utlänningsnämnden höras. Finner den centrala utlänningsmynöig

heten uppenbart att avvisning ej bör ske, må beslut med delas u tan att
yttrande inhämtas från utlänningsnämnden.

58 § Avvisning skall så snart det kan ske verkställas av polismyn'^'S

het. Verkställighet av förpassning, förvisning och utvisning an konun

på länsstyrelse.

Påstår utlänningen att han i det land, till vilket han skulle

löper risk att bliva utsatt för politisk förföljelse eller att han da r

tnjuter trygghet mot att bliva sänd till land, i vilket han

^

nsk, och ä r påståendet icke uppenbart oriktigt, skall ärend et und

488

4 Senaste lydelse 1968-755

Senaste lydelse 1971: ]]86.

¬

background image

ja5 den centrala utläimingsmyndigheten; underställning skaU dock ej ske,

SFS 1973; 274

om påsiäendet enligt det beslut som förekommer tiU ve rkställighet re­
dan är prövat. Den centrala utläniungsmyndigheten har att, efter ut-

iänningsnämndens hö rande, besluta i ärendet så snart det kan ske. Fin­
ner de n centrala utlänningsmyndigheten uppenbart att verkställighet ej

bör sk e eller är ärendet symerligen brådskande, må beslut meddelas

utan att yttrande inhämtas från utlänningsnämnden.

Avser verkställighet, som enligt andra stycket underställts den centrala

utlänningsmyndigheten, förpassning och har förhör icke hållits 1 förpass-
ningsärendet, skall, om utlänningen begär det, förhör hållas. Det åligger

den ce ntrala utlänningsmyndigheten att, innan ärendet avgöres, under­
rätta utlänningen om hans rätt att påkalla förhör.

Finner den centrala utlänningsmyndigheten anledning till verkställig­

het enligt 54 §, skall frågan härom underställas Konungen.

Denna la g träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt d ärå medde­

lad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera v isso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 18 maj 1973.

Under Hans M aj:ts

Min allernådigste Ko nungs och Herres sjukdom:

CARL GUSTAF

ERIC HOLMQVIST

(L. S.)

(Inrikesdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Lagen om mottagande av asylsökande
Utlänningslagen
JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.