SFS 1964:205

640205.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 205

Lag

Om ändring i utlänningslagen den 30 april 1954 (nr 193);

given Slockholms sloH den 20 mars 1064.

^ i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

�~oii

Konung, göra v e t e r 1 i g t: att Vi, med r iksdagen^ funnit

⬢erhåll

att 2�, 27 och 66 §§ utlänningslagen den 30 april 1954 skola

^^^^^^åndrad lydelse på sätt nedan angives.

'

19G4:10; L'U 3; Rskr 79.

¬

background image

JSC.

1SG.I ⬢ Nr 205

2G g.

Finnen utlänning liavn begått brott, a vilket fängelse i mer än ett är kati

följa, eller undanräjcs villkorlig dom eller skyddslillsyn som ådömts utlän­

ning för sädant brott, och kan det pä grund av garningens beskaffenhet och

övriga omsfändiglicter befaras att han kommer att hur i riket fortsätta

IjroUsIig verksainbet eller föranleder brottet eljest att han icke bor få kvar-

staiina/mä domstolen förvisa honom ur riket.

\'id bedömande

äro därtill.

Förvisas utlänning, skall det men han därigenom lider beaktas vid be-

stämmande av annan päföljd för brottet. Förordnar domstol enligt 34 kap.

brottsbalken om förändring av päföljd, som ådömts jämte förvisning, niå

oclc m eddelas det beslut i fråga om förvisningen, som därav påkallas.

27 §.

Vad i 26 § stadgas för det fall att utlänning finnes hava begått brott

varä fängelse i mer an ett år kan följa, skall äga motsvarande tillämpning'

om utlänning finnes hava begått brott, varå enligt denna lag eller enligt för­

fattning, utfärdad med stod därav, kan följa fängelse, samt onislandi'^heter-

na vid gärningens begående äro försvårande eder han under de före gär­

ningen senast förflutna två åren funnits skyldig till brott av samma slag.

06 g.

Uppehåller sig utlänning i riket, ehuru han enligt verkställt beslut om

forvisning eller utvisning icke ägt återvända, domes till fängelse i högst

sex månader. Till ansvar skall dock ej dömas, om utlänningen flvtt hit för

att nndga politisk förföljelse.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1905, När anstånd med ådömande

H -m"

förklaras förverkat, skall vad i 20 § stadgas för

dom undanröjcs äga motsvarande tillämpning. Förvis-

1 Slt T

grund av gärning, som någon före den 1 januari 1965

sSfla" n

ahnormitct som avses i 5 kap. 5 ^

*⬢ *

vii^o'lrnVvi"dp^^^^^^^^

bava sig hörsamligen alt eftcrrätta. Till yttermera

bekräfta låtit

'

^uand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

vStockholins slott den 20 m ars 3904,

GUSTAF ADOLF

/T

⬢ ⬢

Sd

(Juslitiedcpartemenlet)

IIURMAN KLIXG

¬

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Lagen om mottagande av asylsökande
Utlänningslagen
JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.