SFS 1961:674

610674.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

196X ⬢ Nr 674

Utkom från trycket den 22 jan. 1962

Nr 674

Lag

om ämdrmg i utlänningslagen den 30 april 1954 (nr 193);

given Stockholms slott den 1 december 1961.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåda, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 18, 19, 55 och 71 §§ utlänningslagen den 30 april 19542

skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

18 §.

Utlänning, som anltommer till riket, må avvisas,

1) om han icke, då så fordras, innehar pass och tillstånd att inresa i riket

samt, därest han ämnar hesöka Danmark, Finland, Island eller Norge, jämväl

tillstånd att inresa dit;

2) om han

upplysningar; eller

3) om han

att inresa.

19 §.

Utlänning, som ankommer till riket, må ock avvisas,

1) om han kan antagas komma att sakna erforderliga medel för sin vistel­

se här i riket eller, därest han ämnar hesöka Danmark, Finland, Island eller

Norge, för sin vistelse därstädes ävensom för sin hemresa;

2) om han ämnar söka sitt uppehälle här i riket eller i Danmark, Finland,

Island eller Norge och det skäligen kan antagas att han icke kommer att är­

ligen försörja sig;

3) om han

eller utförsel;

4) om han tidigare inom eller utom riket hlivit dömd till frihetsstraff och

det skäligen kan hefaras att han kommer att här i riket eller i Danmark,

Finland, Island eller Norge fortsätta brottslig verksamhet; eller

5) om det med hänsyn till hans föregående verksamhet eller eljest skäligen

kan hefaras att han kommer att här i riket eller i Danmark, Finland, Island

eller Norge hedriva sabotage, spioneri eller olovlig underrättelseverksamhet.

Utlänning må jämväl, på begäran av den centrala utlänningsmyndigheten

i Danmark, Finland, Island eller Norge, avvisas i annat fall, om det kan an­

tagas att han eljest begiver sig till det land, som framställt sådan begäran.

Vad i

^ eller hosättningstillstånd.

55 §.

Utlänning som

finnes lämpligast.

Vad i första st3rcket sägs utgör icke hinder för att utlänning, som ankommit

^ Prop. 1961: 166; L=U 64; Rslcr 363.

^ Senaste lydelse av 18, 19 och 55 §§, se 1957: 697.

437�618000. S vensk förfailningssamling 1961, Nr67d

¬

background image

X706

1961 . m 674

till riket från Danmark, Finland, Island eller Norge, i enlighet med överen

kommelse, som Konungen träffat med sagda länder, befordras till något a

dem,

71 §.

Konungen meddelar

politisk fljdding.

Efter avtal med främmande stat om behandling av fripassagerare äger ra,

Konungen stadga av\ukelser från bestämmelserna i denna lag ävensom med-

dela de föreskrifter som i övrigt erfordras f�r tillämpning av avtalet.

Om utlänning

särskilt stadgat.

Denna lag träder i kraft, såvitt avser 71 § den 1 januari 1962 och i övrigt

den dag Konungen förordnar.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 1 december 1961.

GUSTAF ADOLF.

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

HERMAN KL ING

Nr 674, Vi

Stocltholm 1962. Kungl. Boktryckeriet, P. A. Noi-stedt & Söner

^

'.A;

SH

¬

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Lagen om mottagande av asylsökande
Utlänningslagen
JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.