SFS 2017:123 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Du är här: Start / Migrationsrätt / Utlänningslag (2005:716) / SFS 2017:123 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)
170123.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utlänningslagen (2005:716);

utfärdad den 23 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen (2005:716)

dels att 10 kap. 19 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 10 kap. 18 § ska lyda ⬝Verkställighet av be-

slut om förvar och transport av förvarstagna⬝

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 10 kap. 19 a�c §§, av följande

lydelse.

10 kap.

19 §

2

På begäran av den myndighet eller den domstol som har fattat ett be-

slut om förvar ska Polismyndigheten lämna den hjälp som behövs för att
verkställa beslutet.

19 a §

Om Migrationsverket begär det, ska Kriminalvården lämna den hjälp

som behövs för att transportera en utlänning som hålls i förvar.

En sådan begäran får göras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att Kriminalvårdens särskilda befogenheter enligt 4 kap. 4 §
eller 10 § första stycket häkteslagen (2010:611) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

19 b §

Vid en transport enligt 19 a § tillämpas följande bestämmelser i häk-

teslagen (2010:611):

� 4 kap. 4 § om kroppsvisitation,
� 4 kap. 10 § första stycket om användning av fängsel, och
� 8 kap. 2 a § om möjligheten att i vissa fall begära hjälp av Polismyndig-

heten.

19 c §

Den som begär hjälp enligt 19 eller 19 a § ska utan hinder av sekre-

tess lämna den verkställande myndigheten de uppgifter om utlänningen som
behövs för planeringen och genomförandet av åtgärden.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

1 Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149.

2 Senaste lydelse 2014:655.

SFS 2017:123

Utkom från trycket
den 7 mars 2017

background image

2

SFS 2017:123

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Alexandra Wilton Wahren
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom migrationsrätt

Viktiga lagar inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.

Populära lagar