SFS 2018:1963 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

SFS2018-1963.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Utfärdad den 29 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen (2005:716)

dels att rubriken närmast före 16 kap. 3 § ska lyda ”Sammansättningen i

Migrationsöverdomstolen”,

dels att det ska införas en ny paragraf, 16 kap. 3 a §, av följande lydelse.

16 kap.
3 a §
Det som föreskrivs i 12 § sjunde stycket lagen (1971:289) om all-
männa förvaltningsdomstolar om att prövningstillstånd i vissa fall får med-
delas av en lagfaren ledamot, gäller inte i Migrationsöverdomstolen.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2019.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON

Johanna Johnsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:279, bet. 2018/19:JuU5, rskr. 2018/19:40.

SFS

2018:1963

Publicerad
den

4 december 2018

Viktiga lagar inom migrationsrätten
JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.