SFS 1995:773 Lag om ändring i utlänningslagen (1989:529)

Du är här: Start / Migrationsrätt / Utlänningslag (2005:716) / SFS 1995:773 Lag om ändring i utlänningslagen (1989:529)
SFS 1995_773 Lag om ändring i utlänningslagen (1989_529)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1353

SFS 1995:773
Utkom från trycket
den 19 juni 1995

Lag
om ändring i utlänningslagen (1989:529);

utfärdad den 8 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

(1989: 529)2

dels att 7 kap. 10 § skall upphöra att gälla,
dels att rubriken före 7 kap. 10 § skall utgå,
dels att 2 kap. 4, 5, 6 och 11 §§, 3 kap. 4 §, 4 kap. 2 och 6 §§, 5 kap. 3 §, 6

kap. 1 och 9 §§, 7 kap. 17 § samt 8 kap. 7 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 2 kap. 4 b, 5 a och 5

b §§ samt 7 kap. 18 §, av följande lydelse.

1

Prop. 1994/95:179. bet. 1994/95: SfU 16, rskr. 1994/95:401.

2

Lagen omtryckt 1994:515.

background image

1354

SFS 1995:773

2 kap.

4 § Uppehållstillstånd får ges till

1. en utlänning som är nära anhörig till en i Sverige bosatt person eller

som annars har särskild anknytning till Sverige,

2. en utlänning som av humanitära skäl bör få bosätta sig i Sverige, eller
3. en utlänning som har fått arbetstillstånd eller som har sin försörjning

ordnad på något annat sätt.

Regeringen får föreskriva att uppehållstillstånd kan ges även i andra fall.
Vid prövningen av en ansökan om uppehållstillstånd enligt denna para-

graf skall beaktas om utlänningen kan förväntas föra en hederlig vandel.

4 b § Om det med hänsyn till utlänningens förväntade levnadssätt råder
tveksamhet om uppehållstillstånd bör beviljas, får ett tidsbegränsat uppe-
hållstillstånd ges.

5 § En utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige skall ha utver-
kat ett sådant tillstånd före inresan i landet. En ansökan om uppehållstill-
stånd får inte bifallas efter inresan.

Detta gäller dock inte om

1. utlänningen har rätt till asyl här,

2. utlänningen av humanitära skäl bör få bosätta sig här, eller
3. det annars finns synnerliga skäl.
Vad som föreskrivs i första stycket hindrar inte heller att uppehållstill-

stånd beviljas med stöd av 2 kap. 4 § första stycket 1, om det är uppenbart
att utlänningen skulle ha fått uppehållstillstånd om prövningen hade skett
före inresan i Sverige. Regeringen får föreskriva att en ansökan om uppe-
hållstillstånd får bifallas även i andra fall än som anges i andra och tredje

styckena, om det följer av en överenskommelse med främmande stat.

5 a § En ansökan om uppehållstillstånd som avser förlängning av en
pågående vistelse här för besök eller annan tidsbegränsad vistelse får trots
vad som föreskrivs i 5 § första stycket bifallas, om utlänningen kan åbero-
pa vägande skäl för förlängningen.

5 b § Om en utlänning skall avvisas eller utvisas enligt ett beslut som har
vunnit laga kraft, får en ansökan om uppehållstillstånd från honom trots
vad som föreskrivs i 5 § första stycket bifallas, om ansökan grundar sig på
omständigheter som inte har prövats förut i ärendet om hans avvisning
eller utvisning och om

1. utlänningen har rätt till asyl här, eller

2. det annars skulle strida mot humanitetens krav att verkställa beslutet

om avvisning eller utvisning.

6 § Arbetstillstånd skall ges för viss tid. Det får avse ett visst slag eller

vissa slag av arbete och förenas med de övriga villkor som behövs.

I fråga om arbetstillstånd tillämpas 5 och 5 a §§ på motsvarande sätt.
Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om arbetstillstånd.

background image

SFS 1995:773

11 §3 Om utlänningen har rest in i landet, får ett uppehållstillstånd

återkallas

1. om han bedriver sådan verksamhet som kräver arbetstillstånd utan

att ha sådant tillstånd,

2. om han handlat på ett sådant sätt att det finns allvarliga anmärkning-

ar mot hans levnadssätt, eller

3. om det med hänsyn till hans tidigare verksamhet eller i övrigt kan

antas att han kommer att bedriva sabotage, spioneri eller olovlig underrät-
telseverksamhet i Sverige eller i något annat nordiskt land.

�&terkallelse enligt första stycket får ske endast om frågan har väckts

innan utlänningen har varit bosatt här i tre år med uppehållstillstånd.

Regeringen får föreskriva att uppehållstillstånd får återkallas för de

utlänningar som omfattas av avtalet om ett Europeiskt ekonomiskt samar-
betsområde (EES) även i andra fall än de som anges i första stycket.

3 kap.

4 § En utlänning som avses i 1 § har rätt till asyl.

Asyl får dock vägras om

1. det av hänsyn till vad som är känt om utlänningens tidigare verksam-

het eller med hänsyn till rikets säkerhet finns synnerliga skäl att inte
bevilja asyl,

2. det beträffande en utlänning som omfattas av 1 § 2 eller 3 på grund av

brottslighet eller någon annan omständighet finns särskilda skäl att inte
bevilja asyl,

3. utlänningen har rest in från Danmark, Finland, Island eller Norge

och kan sändas åter till något av dessa länder i enlighet med en överens-
kommelse mellan Sverige och det landet, såvida det inte är uppenbart att

han inte kommer att beviljas uppehållstillstånd där,

4. utlänningen i annat fall före ankomsten till Sverige har uppehållit sig

i ett annat land än hemlandet och, om han återsänds dit, är skyddad mot
förföljelse eller, i förekommande fall, mot att sändas till en krigsskådeplats

eller till hemlandet och också mot att sändas vidare till ett annat land där
han inte har motsvarande skydd, eller

5. utlänningen har särskild anknytning till ett annat land och där är

skyddad på det sätt som anges i 4.

Regeringen får föreskriva undantag från andra stycket 4 för de fall då

utlänningens anknytning till Sverige är av sådan art att han inte bör nekas
att få sin ansökan om asyl prövad här.

4 kap.

2 § En utlänning får vidare avvisas

1. om det kan antas att han kommer att sakna tillräckliga medel för sin

vistelse i Sverige eller i något annat nordiskt land, som han tänker besöka,
samt för sin hemresa,

3

Senaste lydelse 1994:1696.

1355

background image

SFS 1995:773

2. om det kan antas att han under sin vistelse i Sverige eller i något

annat nordiskt land inte kommer att försörja sig på ett ärligt sätt eller att
han kommer att bedriva verksamhet som kräver arbetstillstånd utan att ha
sådant tillstånd,

3. om han på grund av tidigare ådömt frihetsstraff eller någon annan

särskild omständighet kan antas komma att begå brott i Sverige eller i
något annat nordiskt land,

4. om det med hänsyn till hans tidigare verksamhet eller i övrigt kan

antas att han kommer att bedriva sabotage, spioneri eller olovlig underrät-
telseverksamhet i Sverige eller i något annat nordiskt land, eller

5. om det med stöd av lagen (1971:176) om vissa internationella sank-

tioner har föreskrivits att avvisning kan ske.

En utlänning får avvisas även i andra fall när det har begärts av den

centrala utlänningsmyndigheten i ett annat nordiskt land och det kan antas
att han annars beger sig till det landet.

Avvisning enligt denna paragraf får inte ske senare än tre månader efter

utlänningens ankomst till Sverige och inte om utlänningen har visering
eller uppehållstillstånd.

6 § Om en ansökan om uppehållstillstånd avslås eller ett uppehållstill-

stånd återkallas medan utlänningen befinner sig i Sverige, skall samtidigt
beslut meddelas om avvisning eller utvisning, om inte särskilda skäl talar
mot detta.

5 kap.

3 § Om en utlänning vid ankomsten till Sverige eller därefter ansöker
om uppehållstillstånd får Utlänningsnämnden, Statens invandrarverk eller
polismyndigheten ta hand om hans pass eller annan identitetshandling i
avvaktan på att han får tillstånd att vistas här eller lämnar landet.

Polismyndigheten får i samband med verkställigheten av ett beslut om

avvisning eller utvisning ta hand om en handling som avses i första
stycket, i avvaktan på att verkställigheten kan ske.

6 kap.

1 § En utlänning är skyldig att stanna kvar för utredning i samband med

inresa eller utresa eller i samband med kallelse eller hämtning enligt 5 kap.
6 §, dock inte längre än nödvändigt och inte i något fall längre än sex
timmar, om inte beslut har meddelats om förvar enligt 2 eller 3 §.

Vägrar utlänningen att fullgöra denna skyldighet, får han kvarhållas.

9 § Beslut om förvar eller uppsikt fattas av den myndighet som handläg-
ger ärendet.

Handläggande myndighet är

polismyndigheten:
a) från det att begäran om inresa eller ansökan om uppehållstillstånd

görs och till dess att ärendet tas emot av Statens invandrarverk eller
utlänningen lämnat landet,

1356

background image

1357

SFS 1995:773

b) i och med att ett beslut om avvisning eller utvisning tas emot för

verkställighet, även om en sådan ansökan som avses i 2 kap. 5 b § görs,

Statens invandrarverk:
i och med att ärendet tas emot och till dess att beslut meddelas; överkla-

gas beslutet eller får det verkställas trots att det inte vunnit laga kraft eller
på annan grund, är verket handläggande myndighet till dess ärendet tas
emot av Utlänningsnämnden respektive polismyndigheten, och

Utlänningsnämnden:
i och med att ärendet tas emot och till dess att beslut meddelas och

beslutet, i förekommande fall, tas emot av polismyndigheten för verkstäl-
lighet.

När ett ärende tagits emot i det departement som har till uppgift att

bereda ärendet, anses regeringen som handläggande myndighet. Beslut i
frågor om förvar eller uppsikt fattas av det statsråd som skall föredra
ärendet. Beslut att ta eller hålla kvar någon i förvar kan inte fattas av
regeringen. Motsvarande gäller beträffande uppsikt.

I ett ärende där beslut om inhibition kan meddelas med stöd av 8 kap.

10 § första eller andra stycket skall Utlänningsnämnden eller regeringen

inte anses som handläggande myndighet innan beslut om inhibition med-
delats.

Polismyndigheten får också fatta beslut om att tillfälligt ta en utlänning i

förvar eller ställa honom under uppsikt, om det inte finns tid att avvakta
den handläggande myndighetens beslut. Beslut med stöd av detta stycke
skall skyndsamt anmälas till den myndighet som handlägger ärendet, och
denna myndighet skall därefter omedelbart pröva om beslutet om förvar
eller uppsikt skall fortsätta att gälla.

7 kap.

17 § Ansökan om uppehållstillstånd enligt 2 kap. 5 b § ges in till och

prövas av Utlänningsnämnden.

18 § Har en utlänning lämnat oriktig uppgift om sitt namn, sin nationa-

litet eller annan omständighet av betydelse för hans identitet och har
uppgiften tagits in i en myndighets beslut, får myndigheten besluta om
rättelse.

8 kap.

7 § En polismyndighets beslut om avvisning skall verkställas även om
det har överklagats.

Statens invandrarverks beslut om avvisning eller utvisning får verkstäl-

las fastän beslutet inte har vunnit laga kraft, om utlänningen har avgett
nöjdförklaring.

Verkställighet får också ske om utlänningen har avgett nöjdförklaring

beträffande en domstols dom eller beslut om utvisning på grund av brott
och åklagaren medger det.

background image

1358

SFS 1995:773

Ett beslut om avvisning eller utvisning får dock inte verkställas förrän en

ådömd fängelsepåföljd har avtjänats eller verkställigheten av den har
flyttats över till ett annat land. Har allmänt åtal väckts mot utlänningen får
ett beslut om avvisning eller utvisning inte verkställas förrän åtalet har
prövats slutligt, såvida inte åtalet läggs ned.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

LEIF BLOMBERG

Per Virdesten
(Arbetsmarknadsdepartementet)

Viktiga lagar inom migrationsrätt

Viktiga lagar inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.

Populära lagar