SFS 2019:462 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Du är här: Start / Migrationsrätt / Utlänningslag (2005:716) / SFS 2019:462 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)
SFS2019-462.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Utfärdad den 13 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om utlänningslagen (2005:716)

dels att nuvarande 6 kap. 8 § ska betecknas 6 kap. 9 §,
dels att 5 kap. 23 § och 5 a kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 6 kap. 8 §, av följande lydelse.

5 kap.
23 §
3 Regeringen får meddela föreskrifter om uppehållstillstånd för studier
eller besök.

Regeringen får meddela föreskrifter om uppehållstillstånd för en utlänning

som slutfört en högskoleutbildning för vilken uppehållstillstånd för studier
beviljats och för hans eller hennes familjemedlemmar.

Regeringen får meddela föreskrifter om att en ansökan om uppehållstillstånd

får bifallas om det följer av en överenskommelse med en främmande stat.

Regeringen får meddela föreskrifter om när uppehållstillstånd får ges till

en utlänning som har ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat och
till anhöriga till en sådan utlänning.

Regeringen får meddela föreskrifter om uppehållstillstånd för forskning

och för medföljande familjemedlemmar till en utlänning som har beviljats
uppehållstillstånd för forskning.

Regeringen får meddela föreskrifter om uppehållstillstånd för familje-

medlemmar till en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd för arbete,
studier eller näringsverksamhet.

Regeringen får meddela föreskrifter om uppehållstillstånd för en utlänning

som är medborgare i Förenade kungariket och för familjemedlemmar till en
sådan utlänning.

5 a kap.
1 §
4 En ansökan från en utlänning om ställning som varaktigt bosatt i Sverige
ska beviljas om sökanden de senaste fem åren utan avbrott har vistats i
Sverige med uppehållstillstånd eller på annan grund som lagligen bosatt.

Vid beräkningen av vistelsetiden för en sökande som har flyktingstatus-

förklaring enligt 4 kap. 3 § eller alternativ skyddsstatusförklaring enligt
4 kap. 3 a § första stycket, räknas även tiden mellan den dag då ansökan om
asyl eller ansökan om ny prövning gavs in och den dag då asyl beviljades.

1 Prop. 2018/19:119, bet. 2018/19:SfU25, rskr. 2018/19:260.

2 Jfr rådets direktiv 2003/109/EG om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning, i lydelsen

enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/51/EU.

3 Senaste lydelse 2014:777.

4 Senaste lydelse 2017:22.

SFS

2019:462

Publicerad
den

18 juni 2019

background image

2

SFS

2019:462

Vid beräkningen av vistelsetiden ska vistelse i Sverige av tillfälliga skäl

eller för studier inte räknas.

Vistelse utanför Sverige under kortare tid än sex månader i följd och inte

mer än tio månader sammanlagt under femårsperioden ska inte anses vara
avbrott i vistelsen.

6 kap.
8 §
Regeringen får meddela föreskrifter om att en ansökan om arbetstillstånd
får bifallas även efter inresan i Sverige om ansökan görs av en utlänning som
är medborgare i Förenade kungariket eller av familjemedlemmar till en sådan
utlänning.

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Wulker Roos
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom migrationsrätt

Viktiga lagar inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.