SFS 2021:766 Lag om ändring i lagen (2019:1211) om ändring i lagen (2019:487) om ändring i lagen (2017:356) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Du är här: Start / Migrationsrätt / Utlänningslag (2005:716) / SFS 2021:766 Lag om ändring i lagen (2019:1211) om ändring i lagen (2019:487) om ändring i lagen (2017:356) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
SFS2021-766.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2019:1211) om ändring i lagen

(2019:487) om ändring i lagen (2017:356) om ändring i

utlänningslagen (2005:716)

Utfärdad den 1 juli 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 18 § utlänningslagen
(2005:716) i stället för lydelsen enligt lagen (2019:1211) om ändring i lagen
(2019:487) om ändring i lagen (2017:356) om ändring i utlänningslagen ska
ha följande lydelse.

5 kap.
18 §
2 En utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska ha ansökt
om och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet. En ansökan om
uppehållstillstånd får inte bifallas efter inresan.

Första stycket gäller dock inte om
1. utlänningen har rätt till uppehållstillstånd här som flykting eller

alternativt skyddsbehövande enligt 1 § eller kan beviljas uppehållstillstånd
här med stöd av 21 kap. 2, 3 eller 4 §,

2. utlänningen med stöd av 6 § bör beviljas uppehållstillstånd här,
3. en ansökan om uppehållstillstånd avser förlängning av ett tidsbegränsat

uppehållstillstånd som beviljats en utlänning med stöd av 3 eller 3 a §,

4. utlänningen kan beviljas eller har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd

här med stöd av 15 §,

5. utlänningen enligt 3 § första stycket 1�4, 3 a § första stycket 1�4 eller

andra stycket har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och
det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge
in ansökan där,

6. utlänningen har rätt till uppehållstillstånd med stöd av 3 § första

stycket 5,

7. en ansökan om uppehållstillstånd avser förlängning av ett tidsbegränsat

uppehållstillstånd som med stöd av 10 § har beviljats en utlänning i fall som
avses i 6 kap. 2 § första stycket,

8. utlänningen kan beviljas uppehållstillstånd enligt 15 a eller 15 d §,
9. utlänningen har ett uppehållstillstånd enligt 10 § eller 5 b kap. 3 § och

antingen slutfört studier som motsvarar 30 högskolepoäng eller fullföljt en
termin vid forskarutbildning eller har ett uppehållstillstånd enligt 5 b kap. 1,
2, 4, 7 eller 8 §,

10. utlänningen har rätt till uppehållstillstånd enligt 2 a eller 2 d §, eller
11. det annars finns synnerliga skäl.

1 Prop. 2020/21:191, bet. 2020/21:SfU28, rskr. 2020/21:412.
2 Senaste lydelse 2019:1208.

SFS

2021:766

Publicerad
den

2 juli 2021

background image

2

SFS

2021:766

Första stycket gäller inte heller om utlänningen har beviljats en visering

för att besöka en arbetsgivare i Sverige eller är undantagen från kravet på
visering om han eller hon ansöker om ett uppehållstillstånd för arbete inom
ett slag av arbete där det råder stor efterfrågan på arbetskraft. En ytterligare
förutsättning är att arbetsgivaren skulle förorsakas olägenheter om
utlänningen måste resa till ett annat land för att ge in ansökan där eller att
det annars finns särskilda skäl.

Vid skälighetsbedömningen enligt andra stycket 5 ska konsekvenserna

för ett barn av att skiljas från sin förälder särskilt beaktas, om det står klart
att uppehållstillstånd skulle ha beviljats om prövningen gjorts före inresan i
Sverige.

I fråga om uppehållstillstånd för en utlänning som ska avvisas eller utvisas

enligt ett beslut som har fått laga kraft gäller föreskrifterna i 15 a och 20 §§
samt 12 kap. 16 b, 16 c och 18�20 §§.

I 7 § lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial

nivå föreskrivs ytterligare undantag från första stycket under perioden
20 juli 2021�19 januari 2025.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Christiana Lyrestam
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Lagen om mottagande av asylsökande
Utlänningslagen
JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.