SFS 2004:515 Lag om ändring i utlänningslagen (1989:529)

Du är här: Start / Migrationsrätt / Utlänningslag (2005:716) / SFS 2004:515 Lag om ändring i utlänningslagen (1989:529)
040515.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utlänningslagen (1989:529);

utfärdad den 3 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 10 § utlänningslagen

(1989:529)

2

skall ha följande lydelse.

4 kap.

10 § När en domstol överväger om en utlänning bör utvisas enligt 7 §,
skall den ta hänsyn till utlänningens anknytning till det svenska samhället.
Därvid skall domstolen särskilt beakta

1. utlänningens levnadsomständigheter,
2. om utlänningen har barn i Sverige och, om så är fallet, barnets behov av

kontakt med utlänningen, hur kontakten har varit och hur den skulle påver-
kas av att utlänningen utvisas,

3. utlänningens övriga familjeförhållanden, och
4. hur länge utlänningen har vistats i Sverige.
En utlänning som hade vistats i Sverige med permanent uppehållstillstånd

sedan minst fyra år när åtal väcktes eller som då var bosatt i Sverige sedan
minst fem år, får utvisas endast om det finns synnerliga skäl. Detsamma gäl-
ler för en medborgare i ett annat nordiskt land som vid den angivna tidpunk-
ten hade varit bosatt här sedan minst två år.

Den som är flykting och har behov av fristad i Sverige får utvisas endast

om han har begått ett synnerligen grovt brott och det skulle medföra allvarlig
fara för allmän ordning och säkerhet att låta honom stanna här. Utvisning får
också ske om han i Sverige eller utomlands har bedrivit verksamhet som har
inneburit fara för rikets säkerhet och det finns anledning att anta att han
skulle fortsätta sådan verksamhet här. Om en utlänning har en flyktingför-
klaring skall han anses som flykting med behov av fristad i Sverige, om det
inte är uppenbart att han inte längre är flykting med ett sådant behov.

En utlänning som kom till Sverige innan han fyllde femton år och som när

åtal väcktes hade vistats här sedan minst fem år får inte utvisas.

1 Prop. 2003/04:113, bet. 2003/04:SfU18, rskr. 2003/04:253.

2 Lagen omtryckt 1994:515.

SFS 2004:515

Utkom från trycket
den 14 juni 2004

background image

2

SFS 2004:515

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Carl Henrik Ehrenkrona
(Utrikesdepartementet)

Viktiga lagar inom migrationsrätt

Viktiga lagar inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.

Populära lagar