SFS 2010:627 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Du är här: Start / Migrationsrätt / Utlänningslag (2005:716) / SFS 2010:627 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)
100627.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utlänningslagen (2005:716);

utfärdad den 10 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 2 § utlänningslagen

(2005:716) ska ha följande lydelse.

11 kap.

2 §

En utlänning som hålls i förvar enligt denna lag ska vistas i lokaler som

har ordnats särskilt för detta ändamål. Migrationsverket har ansvaret för
sådana lokaler.

Migrationsverket har ansvaret för behandlingen och tillsynen av en utlän-

ning som hålls i förvar.

För behandlingen av en utlänning som enligt 10 kap. 20 § placerats i

kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest gäller häkteslagen (2010:611) i
tillämpliga delar. Utlänningen ska, utöver vad som följer av nämnda lag,
beviljas de lättnader och förmåner som kan medges med hänsyn till ord-
ningen och säkerheten inom anstalten, häktet eller arresten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317.

SFS 2010:627

Utkom från trycket
den 22 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom migrationsrätt

Viktiga lagar inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.

Populära lagar