SFS 2014:525 Lag om ändring i häkteslagen (2010:611)

140525.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i häkteslagen (2010:611);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 2 § häkteslagen (2010:611)

ska ha följande lydelse.

5 kap.

2 §

Bestämmelser om psykiatrisk tvångsvård av den som är intagen finns i

lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

Om en intagen har förts över till en sjukvårdsinrättning eller en undersök-

ningsenhet som avses i 6 § lagen om rättspsykiatrisk vård, gäller denna lag
endast i fråga om restriktioner enligt 6 kap.

Bestämmelserna i 18–24 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

samt bestämmelserna i 8 § andra stycket lagen om rättspsykiatrisk vård om
befogenhet för Kriminalvården att besluta om särskilda restriktioner för en
viss intagen och i 8 a § ska tillämpas på en intagen som för frivillig psykia-
trisk vård eller rättspsykiatrisk undersökning har förts över till en sådan sjuk-
vårdsinrättning eller undersökningsenhet som avses i andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Göran Nilsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:119, bet. 2013/14:SoU27, rskr. 2013/14:290.

SFS 2014:525

Utkom från trycket
den 23 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.