SFS 2014:815 Lag om ändring i häkteslagen (2010:611)

140815.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i häkteslagen (2010:611);

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 2 § häkteslagen (2010:611)

ska ha följande lydelse.

5 kap.

2 §

2

Bestämmelser om psykiatrisk tvångsvård av den som är intagen finns i

lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

Om en intagen har förts över till en sjukvårdsinrättning eller en undersök-

ningsenhet som avses i 6 § lagen om rättspsykiatrisk vård, gäller denna lag
endast i fråga om restriktioner enligt 6 kap. När det gäller en undersöknings-
enhet inom Rättsmedicinalverket finns även bestämmelser i lagen
(1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning.

Bestämmelserna i 18–24 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

och bestämmelserna i 8 § andra stycket lagen om rättspsykiatrisk vård om be-
fogenhet för Kriminalvården att besluta om särskilda restriktioner för en viss
intagen och i 8 a § ska tillämpas på en intagen som för frivillig psykiatrisk
vård eller rättspsykiatrisk undersökning har förts över till en sjukvårdsinrätt-
ning eller undersökningsenhet inom hälso- och sjukvården.

Denna lag träder i kraft den 2 oktober 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunilla Berglund
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:222, bet. 2013/14:JuU35, rskr. 2013/14:319.

2 Senaste lydelse 2014:525.

SFS 2014:815

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.