SFS 1982:402

820402.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982:402

Utkom från trycket

den 16juni 1982

Lag

om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av

häktade och anhållna m. fl.;

utfärdad den 3 juni 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 och 2 a §§ lagen (19 76:371) om

behandlingen av häktade och anhållna m.fl. skall ha nedan angivna ly­

delse.

2

Om det inte är uppenbart obehövligt, skall häktad senast vid an­

komsten till förvaringslokalen kroppsvisiteras för eftersökande av föremål

som han enligt vad som fö ljer av denna lag ej får inneha.

I övrigt får häktad kroppsvisiteras för eftersökande av föremål som nyss

sagts när

1. anledning förekommer att sådant föremål skall anträffas på honom,

2. det sker stickprovsvis eller också i anslutning till större undersökning

som av säkerhetsskäl görs av utrymmen inom förvaringslokalen och den

häktade har eller har haft särskild anknytning till utrymme som berörs av
undersökningen.

3. den häktade skall mottaga eller har haft obevakat besök, eller
4. den häktade efter vistelse utanför förvaringslokalen kommer åter till

denna.

Vad som har sagts i andra stycket utgör ej hinder mot att i annat fall före­

tages sådan ytlig kroppsvisitation som bedömes nödvändig av säkerhets­
skäl och som endast avser eftersökande av vapen eller annat farligt före­

mål.

834

' Prop. 1981/82: 141, JuU 49 och 60, rskr 361.

^ Senaste lydelse 1978:903.

¬

background image

2 a

I den mån det anses påkallat får även kroppsbe siktning företas i

SFS 1982:402

de fall som avse s i 2 § första och andra styckena.

Denna lag trä der i kraft den 1 oktober 1982.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Johan Munck

(Justitiedepartementet)

' Senaste lydelse 1978; 903. Ändringen innebär bl. a. att andra stycket upphävs.

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.