SFS 1978:903

780903.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1978:903 Lag

Utkom från trycket

den 27 december 1978

om ändring i lagen (1976:371) om beha ndlingen av

häktade och anhåJlna m. fJ.;

utfärdad den 14 december 1978.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1976: 371) om be­

handlingen av häktade och anhållna m. fl.

dels att 2 § skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i lagen skall föra s in två nya paragrafer, 2 a och 2 b §§, av nedan

angivna lydelse.

2 § Om det inte är uppenbart obehövligt, skall häktad senast vid an­

komsten till förvaringslokalen kroppsvisiteras för eftersökande av föremål
som han enligt vad som följer av denna lag ej får inneha.

I övrigt får h äktad kroppsvisiteras för eftersökande av föremål som nyss

sagts endast när

1. anledning förekommer att sådant föremål skall anträffas på honom,

2. det sker i anslutning till större undersökning som av säkerhetsskäl

görs av utrymmen inom förvaringslokalen och den häktade har eller har

haft särskild an knytning till utrymme som berörs av undersökningen,

3. den häktade skall mottaga eller har haft obevakat besök, eller
4. den häktade efter vistelse utanför förvaringslokalen kommer åter till

denna.

Vad som har sagts i andra stycket utgör ej hinder mot att i annat fall före­

tages sådan ytlig kroppsvisitation som bedömes nödvändig av säkerhets­
skäl och som endast avser eftersökande av vapen eller annat farligt före­

mål.

2 a § Häktad får kroppsbesiktigas när anledning förekommer att föremål
som han enligt vad som följer av denna lag ej får inneha skall anträffas på

honom.

Om det är oundgängligen påkallat av hänsyn till ordningen och säkerhe­

ten inom förvaringslokalen, får häktad kroppsbesiktigas även i fall som av­
ses i 2 § andra stycket 2-4.

1676

' Prop. 1978/79:62, JuU 15, rskr 90.

¬

background image

,2 b § Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning får inte göras mer ingåen-

SFS 1978:903

de än vad ändamålet med åtgärden kräver. All den hänsyn som omständig­

heterna medger skall iakttagas. Om möjligt skall vittne närvara.

Annan kroppsvisitation än som avses i 2 § tre dje stycket eller kroppsbe­

siktning får, när åtgärden gäller kvinna, ej verkställas eller bevittnas av an­

nan än kvin na, läkare eller legitimerad sjuksköterska.

Föremål, som anträffas vid kroppsvisitation eller kroppsbesiktning och

som häktad enligt vad som följer av denna lag ej får inneha, skall omhän­
dertagas och förvaras för hans räkning, såvitt ej annat är särskilt föreskri­

vet.

Denna lag träder i kr aft den 1 januari 1979.

På regeringens vägnar

SVEN ROMAN US

Bo Svensson

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.