SFS 1982:783

820783.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982:783

Utkom från trycket

den 3 augusti 1982

1910

Lag

om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av

häktade och anhållna m. fl.;

Eli

rui:

utfärdad den 24 juni 1982.

iffin
m

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 19 § lagen (1976:371) om behand­

lingen av häktade och anhållna m. fl. skall ha nedan angivna lydelse.

19 § Om behandlingen i vissa fall av häktad som skall undergå rättspsy-

kiatrisk undersökning eller som genom en dom som inte har vunnit laga

rep

kraft har överlämnats till slu ten psykiatrisk vård finns särskilda bestäm-
melser.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

På regeringens vägnar

tifa

tt',

CARL AXEL PETRI

ltd

•Hö

Johan Munck
(Justitiedepartementet)

' Prop. 1981/82:72, SoU 53 , rskr 383.

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.