SFS 1984:396

840396.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:396

Utkom från trycket

den 19juni 1984

976

om äMdrSeg i lageim (1976:371) om

Inäktade ocEi aefiållmia m. fil.;

av

utfärdad den 7 juni 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 § lagen (1976:371) om behand­

lingen av häktade och anhållna m. fl. skall ha nedan angivna lydelse.

4

Vid behandlingen av häktad skall hänsyn tagas till hans hälsotill­

stånd. Häktad som bedöms behöva hälso- och sjukvård eller som begär att
läkare skall tillkallas, skall så snart det kan ske undersökas av läkare, om ej
sådan undersökning uppenbarligen är obehövlig.

Läkares anvisning rörande vården av häktad som är sjuk skall iakttagas.

Behöver den häktade sjukhusvård, skall sådan beredas honom så snart det
kan ske.

Kan det befaras att transport medför skada för den häktades hälsa, skall

läkares medgivande till transporten inhämtas.

Förlossning av häktad kvinna skall såvitt möjligt ske på sjukhus.

Om anledning föreligger därtill, skall den som enligt andra eller Qärde

stycket vistas på sjukhus stå under bevakning.

Denna lag träder i kraft den I juli 198 4.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

' Prop. 1983/84: 148, JuU 26. rskr 333.

^ Senaste lydelse 1981: 1301.

Sten Heckscher
(Justitiedepartementet)

n

ciV

csi#

t fe •

q

Jiöffe

ht; •

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.