SFS 1984:956

840956.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:956

Lag

Utkom från trycket

den 20 december 1984

om ändring i lagen (1976: 371) om behandlingen av

häktade och anhållna m.fl.;

uttardad den 13 december 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 17 § lagen (1976:371) om be­

handlingen av häk tade och anhållna m.fl. skall ha nedan angivna lydelse.

17

Vad som sägs i denna lag om hä ktad har motsvarande tillämpning

o

pa

1. den som har anhållits eller gripits på grund av misstanke om brott,
2. den som har intagits i häkte eller polisarrest för förpassning till

kriminalvårdsanstalt och

3. den som har tillfälligt placerats i häkte med stöd av 23 § tredje stycket,

43 § första stycket tredje meningen eller 50 8 tredje meningen lagen
(1974; 203) om kriminalvård i anstal t.

Denna lag tillämpas inte på barn som gri pits enligt 16 § lagen (19 64: 167)

med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.

Denna lag trä der i kraft den 1 januari 1985.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Peter Löfmarck

(Justitiedepartementet)

2026

' Prop. 1983/84: 187, JuU 1984/85: 6. rskr 37.

^ Senaste lydelse 198 0: 931.

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.