SFS 1987:765

870765.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

^

Lag

SFS 1987:765

om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av

utkom från trycket

häktade och anhållna m. fl.;

den i juii i987

utfärdad den 11 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 17 § lagen (1976:371) om behand­

lingen av häktade och anhållna m. fl. skall ha följande lydelse.

Prop. 1986/87:106, JuU 32, rskr. 279.

1869

¬

background image

SFS 1987:765

17

Vad som sägs i denna la g om häktad har m otsvarande tillämpning'

1. den som har anhållits eller gripits på grund av m isstanke om brott,
2. den som har intagits i häkte eller polisarrest för förpassning till

kriminalvårdsanstalt,

3. den som har tillfälligt placerats i häkte med stöd av 23 § tredje

stycket, 43 § första stycket tredje meningen eller 50 § tredje meningen

lagen (1974: 203) om kriminalvård i anstalt och

4. den som har omhändertagits enligt 28 kap. 11 § tredje styck et brotts­

balken i avv aktan på att beslut om undanröjande av skyddstillsyn vinner

laga kraft.

Denna lag tillämpas inte på barn som gripits enligt 16 § lagen (1964:167)

med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.

Denna lag träder i k raft den 1 januari 1988.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Ulf Berg

(Justitiedepartementet)

Senaste lydelse 1984:956.

if

(10

(10

ytT-

iVSX:

xafi

iriii

rrinci

iscs

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.