SFS 1990:1012

901012.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:1012

om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av

utkom från trycket

häktade och anhållna m. fl.;

den 30 november 1990

utfärdad den 22 november 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1976:371) om

behandlingen av häktade och anhållna m. fl.

dels att 4 och 16 c §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 17 a §, av följande

lydelse.

4

Vid behandlingen av häktad skall hänsyn tagas till hans hälsotill­

stånd. Häktad som bedöms behöva hälso- och sjukvård eller som begär att
läkare skall tillkallas, skall så snart det kan ske undersökas av läkare, om ej

sådan undersökning uppenbarligen är obehövlig.

Läkares anvisning rörande vården av häktad som är sjuk skall iakttagas.

Behöver den häktade sjukhusvård, skall sådan beredas honom så snart det
kan ske. Får hälso- och sjukvårdspersonal inom kriminalvården känne­

dom om att en häktad lider av sådan smittosam sjukdom som enligt
smittskyddslagen (1988:1472) utgör en sam hällsfarlig sjukdom, skall che­
fen för förvaringslokalen und errättas om detta, om det behövs med hänsyn
till fara för att smittan skall spridas.

Kan det befaras att transport medför skada för den häktades hälsa, skall

läkares medgivande till transporten inhämtas.

Förlossning av häktad kvinna skall såvitt möjligt ske på sjukhus.

Om anledning föreligger därtill, skall den som enligt andra eller fjärde

stycket vistas på sjukhus stå under bevakning.

16 c §' Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

föreskriva att någon annan kriminalvårdsmyndighet än kriminalvårdssty­

relsen eller tjänsteman inom kriminalvården får fatta beslut som avses i

16 a §.

' Prop. 1989/90: 154, 1990/9l:JuU2, rskr. 14.

^ Senaste lydelse 198 4: 396.

'Senaste lydelse 1981 : 1301.

1875

¬

background image

SFS 1990:1012

Kriminalvårdsstyrelsen kan ändra ett beslut som någon annan har fattat

enligt första stycket. Den som beslutet angå r får påkallä styrelsens pröv­

ning av ett sådant beslut, om det har gått honom emot.

17 a § Den som är placerad i häkte med stöd av 50 § tredje meningen

lagen {1974; 203) om kriminalvård i anstalt får hind ras från kontakter med

andra personer genom brev, telefonsamtal eller besök i den mån det är
oundgängligen nödvändigt för att syftet med utredningen i disciplinä ren­
det inte skall äventyras. Sådana beslut medde las av den kriminalvårdsan­
stalt som har beslutat om placering i häkte.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Rosenberg
(Justitiedepartementet)

r

itr.

.Cl

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.