SFS 1991:1135

911135.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:1135 Lag

Utkom från trycket

OHi ändring 1 lagcn (1976:371) om behandlingen av

den 9 juli 1 991

häktade och anhållna m. fl.;

utfärdad den 20 juni 1991.

2038

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4, 9 och 19 §§ lagen (1976:371)

om behandlingen av häktade och anhållna m. fl. skall ha följande lydelse.

4

Vid behandling av häktad skall hänsyn tagas till hans hälsotillstånd.

Häktad som bedöms behöva hälso- och sjukvård eller som begär att läkare

skall tillkallas, skall så snart det kan ske undersökas av läkare, om ej sådan

undersökning uppenbarligen är obehövlig.

Läkares anvisning rörande vården av häktad som är sjuk skall iakttagas.

Behöver den häktade sjukhusvård, skall sådan beredas honom så snart det

kan ske. Föreskrifter om psykiatrisk tvångsvård ges i lagen (1991:1129)

om rättspsykiatrisk vård. Får hälso- och sjukvårdspersonal inom kriminal­

vården kännedom om att en häktad lider av sådan smittsam sjukdom som

enligt smittskyddslagen (1988:1472) utgör en samhällsfarlig sjukdom,
skall chefen för förvaringslokalen underrättas om detta, om det behövs

med hänsyn till fara för att smittan skall spridas.

Kan det befaras att transport medför skada för den häktades hälsa, skall

läkares medgivande till transporten inhämtas.

Förlossning av häktad kvinna skall såvitt möjligt ske på sjukhus.

Om anledning föreligger därtill, skall den som enligt andra eller fjärde

stycket vistas på sjukhus stå under bevakning.

9

Brev f rån häktad till svensk myndighet, internationellt organ som

har av Sverige erkänd behörighet att ta emot klagomål från enskilda eller
hans offentlige försvarare skall vidarebefordras utan föregående gransk­
ning. I fråga om brev från häktad till postverket tillämpas dock andra

stycket.

Utöver vad som gäller enligt första stycket får häktad avsända eller

mottaga brev, om det kan ske utan fara från säkerhetssynpunkt och, i fråga

om den som är häktad på grund av misstanke om brott, utan fara för att

bevis undanröjes eller utredning om brott eljest försvåras.

' Prop. 1990/91:58, SoU13. rskr. 329.

' Senaste lydelse 1990:1012,

' Senaste lydelse 1981; 1301. Ändringen innebär bl. a. att fjärde stycket upphävs.

¬

background image

Vägras häktad avsända eller mottaga brev utan föregående granskning

SFS 1991:1135

av dess innehåll, skall brevet kvarhållas men får ej öppnas utan den

häktades medgivande.

Vad i denna paragraf är föreskrivet om brev gä ller även annan skrif tlig

handling.

19 §" Beträffande behandlingen av häktade som har förts över till en
sjukvårdsinrättning som avses i 6 § första stycket andra meningen lagen
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård eller en undersökningsenhet som
avses i 6 § andra stycket samma lag tillämpas föreskrifterna i denna lag
endast i frå ga om sådana restriktioner som sägs i 16 §.

Föreskrifterna i 18 -24 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

och bestämmelserna i 8 § andra stycket lagen om rättspsykiatrisk vård om

befogenhet för kriminalvårdsstyrelsen att besluta om särskilda restrikti o­
ner beträf fande en viss häktad tillämpas på häktade som har förts över

enligt första stycket för rättspsykiatrisk undersökning eller frivillig psykiat­

risk vård.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Dag Victor

(Justitiedepartementet)

^ Senaste lydelse 1982; 783.

V..

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.