SFS 2016:931 Lag om ändring i häkteslagen (2010:611)

160931.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i häkteslagen (2010:611);

utfärdad den 27 oktober 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 3 kap. 4–8 §§ och 6 kap. 2 § häk-

teslagen (2010:611) ska ha följande lydelse.

3 kap.

4 §

En intagen får stå i förbindelse med en annan person genom elektronisk

kommunikation i den utsträckning det lämpligen kan ske.

Elektronisk kommunikation får vägras om den kan äventyra säkerheten på

ett sätt som inte kan avhjälpas genom avlyssning enligt 5 §. Om den intagne
har utsett en försvarare som inte uppfyller de krav som ställs i 21 kap. 5 §
första stycket rättegångsbalken, får dock elektronisk kommunikation mellan
den intagne och försvararen endast vägras om det är nödvändigt för att av-
värja fara för någons liv, fysiska hälsa eller frihet.

Elektronisk kommunikation mellan en intagen och hans eller hennes

offentliga försvarare får inte vägras. Detsamma gäller elektronisk kommuni-
kation mellan en intagen och en försvarare som den intagne har utsett om för-
svararen uppfyller de krav som ställs i 21 kap. 5 § första stycket rättegångs-
balken.

5 §

Elektronisk kommunikation mellan en intagen och en annan person får

avlyssnas, om det är nödvändigt av säkerhetsskäl. De som ska kommunicera
med varandra ska i förväg informeras om kontrollen.

Elektronisk kommunikation mellan en intagen och hans eller hennes för-

svarare får inte avlyssnas.

6 §

Försändelser mellan en intagen och hans eller hennes offentliga försva-

rare, en svensk myndighet eller ett internationellt organ som har av Sverige
erkänd behörighet att ta emot klagomål från enskilda ska vidarebefordras utan
granskning. Detsamma gäller försändelser mellan en intagen och en försva-
rare som den intagne har utsett om försvararen uppfyller de krav som ställs i
21 kap. 5 § första stycket rättegångsbalken. En sådan försändelse till en inta-

1 Prop. 2015/16:187, bet. 2016/17:JuU2, rskr. 2016/17:23.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/48/EU av den 22 oktober 2013 om
rätt till tillgång till försvarare i straffrättsliga förfaranden och förfaranden i samband
med en europeisk arresteringsorder samt om rätt att få en tredje part underrättad vid fri-
hetsberövande och rätt att kontakta tredje parter och konsulära myndigheter under fri-
hetsberövandet, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2016:931

Utkom från trycket
den 8 november 2016

background image

2

SFS 2016:931

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

gen ska dock inte vidarebefordras utan hållas kvar, om det finns anledning att
anta att uppgiften om avsändare av försändelsen är oriktig.

7 §

Om en intagen har utsett en försvarare som inte uppfyller de krav som

ställs i 21 kap. 5 § första stycket rättegångsbalken, ska försändelser mellan
den intagne och försvararen vidarebefordras såvida det inte är nödvändigt att
vägra vidarebefordran för att avvärja fara för någons liv, fysiska hälsa eller
frihet.

I andra fall än som avses i första stycket eller i 6 § får en intagen vägras att

sända eller ta emot en försändelse, om det är nödvändigt med hänsyn till ord-
ningen eller säkerheten.

En försändelse som den intagne inte får sända eller ta emot får hållas kvar.

8 §

En försändelse som hålls kvar får granskas endast om

1. den intagne har medgett det, eller
2. det i fall som avses i 7 § andra stycket är absolut nödvändigt av säker-

hetsskäl.

En försändelse som avses i 6 § eller 7 § första stycket får endast granskas

för att utreda vem avsändaren är.

6 kap.

2 §

Ett beslut om restriktioner enligt 1 § får avse inskränkningar i rätten att

1. placeras tillsammans med andra intagna enligt 2 kap. 1 § andra stycket,
2. vistas i gemensamhet enligt 2 kap. 5 §,
3. följa vad som händer i omvärlden enligt 2 kap. 9 §,
4. inneha tidskrifter och tidningar enligt 2 kap. 11 §,
5. ta emot besök enligt 3 kap. 1 § första stycket,
6. stå i förbindelse med annan genom elektronisk kommunikation enligt

3 kap. 4 § första och andra styckena, eller

7. sända och ta emot försändelser enligt 3 kap. 7 §.

Denna lag träder i kraft den 27 november 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Frida Göranson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.