SFS 1993:1411 Lag om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m. fl.

SFS 1993_1411 Lag om ändring i lagen (1976_371) om behandlingen av häktade och anhållna m. fl.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1411 Lag

om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av
häktade och anhållna m. fl.;

Utkom från trycket
den 21 december 1993

utfärdad den 9 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 b och 16 §§ lagen (1976:371)

om behandlingen av häktade och anhållna m. fl. skall ha följande lydelse.

2 b §2 Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning får inte göras mer ingåen-
de än vad ändamålet med åtgärden kräver. All den hänsyn som omständig-
heterna medger skall iakttagas. Om möjligt skall vittne närvara. En häktad
får hållas avskild från andra häktade, om det är nödvändigt för att verk-
ställa beslut om kroppsbesiktning.

Annan kroppsvisitation än som avses i 2 § tredje stycket eller kroppsbe-

siktning får, när åtgärden gäller kvinna, ej verkställas eller bevittnas av
annan än kvinna, läkare eller legitimerad sjuksköterska.

Föremål, som anträffas vid kroppsvisitation eller kroppsbesiktning och

som häktad enligt vad som följer av denna lag ej får inneha, skall omhän-
dertagas och förvaras för hans räkning, såvitt ej annat är särskilt föreskri-
vet.

16 § Beträffande den som är häktad på grund av misstanke om brott

ankommer det på undersökningsledaren eller åklagaren att

1. avgöra om eller i vad mån hinder för medgivande enligt 3 § första

stycket första meningen eller 9 — 13 §§ eller för tillämpning av 3 § första
stycket andra meningen möter på den grund att åtgärden kan medföra fara
för att bevis undanröjes eller utredning om brott eljest försvåras.

2. avgöra fråga om inskränkningar enligt 6 § tredje stycket.
Ett beslut enligt första stycket som innebär hinder för medgivande eller

på annat sätt inskränkning i en häktads rätt, får meddelas endast om den
häktade får underkastas restriktioner enligt 24kap. 5a § rättegångsbalken.
Sådana beslut skall omprövas så ofta det finns anledning till det.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1993/94:24, bet. 1993/94:JuU7, rskr. 1993/94:67.

2

Senaste lydelse 1978:903.

3666

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.