SFS 1993:1694 Lag om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m. fl.

SFS 1993_1694 Lag om ändring i lagen (1976_371) om behandlingen av häktade och anhållna m. fl.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1694
Utkom från trycket
den 18 januari 1994

Lag

om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av
häktade och anhållna m. fl.;

utfärdad den 22 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 § lagen (1976:371) om behand-

lingen av häktade och anhållna m. fl. skall ha följande lydelse.

9 §2 Brev från häktad till svensk myndighet, internationellt organ som

har av Sverige erkänd behörighet att ta emot klagomål från enskilda eller
hans offentlige försvarare skall vidarebefordras utan föregående gransk-
ning.

Utöver vad som gäller enligt första stycket får häktad avsända eller

mottaga brev, om det kan ske utan fara från säkerhetssynpunkt och, i fråga
om den som är häktad på grund av misstanke om brott, utan fara för att
bevis undanröjes eller utredning om brott eljest försvåras.

Vägras häktad avsända eller mottaga brev utan föregående granskning

av dess innehåll, skall brevet kvarhållas men får ej öppnas utan den
häktades medgivande.

Vad i denna paragraf är föreskrivet om brev gäller även annan skriftlig

handling.

1

Prop. 1993/94:38, bet. 1993/94: TU 11, rskr. 1993/94:119.

2

Senaste lydelse 1991:1135.

4333

background image

SFS 1993:1694

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1994.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

4334

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.