SFS 1994:441 Lag om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m. fl.

SFS 1994_441 Lag om ändring i lagen (1976_371) om behandlingen av häktade och anhållna m. fl.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

784

SFS 1994:441

Utkom från trycket
den 7 juni 1994

Lag
om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av
häktade och anhållna m. fl.;

utfärdad den 26 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 16 b § lagen (1976:371) om

behandlingen av häktade och anhållna m. fl.2 skall ha följande lydelse.

16 b § Kriminalvårdsstyrelsens beslut i särskilda fall enligt denna lag får

överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av styrelsen en-
ligt denna lag överklagas hos regeringen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994. Beslut som meddelats av

Kriminalvårdsstyrelsen före ikraftträdandet överklagas enligt äldre be-
stämmelser.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1993/94: 133, bet. 1993/94: JuU24, rskr. 1993/94:319.

2

Senaste lydelse 1981:1301.

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.