SFS 1994:1761 Lag om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna in.fl.

SFS 1994_1761 Lag om ändring i lagen (1976_371) om behandlingen av häktade och anhållna in.fl.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1761

Utkom från trycket
den 29 december 1994

Lag

om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av
häktade och anhållna in.fl.;

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 17 § lagen (1976:371) om

behandlingen av häktade och anhållna m.fl. skall ha följande lydelse.

17 §2 Vad som sägs i denna lag om häktad har motsvarande tillämpning

1. den som har anhållits eller gripits på grund av misstanke om brott,

2. den som har intagits i häkte eller polisarrest för förpassning till

kriminalvårdsanstalt,

3. den som har tillfälligt placerats i häkte med stöd av 23 § tredje

stycket, 43 § första stycket tredje meningen eller 50 § tredje meningen
lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt och

4. den som har omhändertagits enligt 28 kap. 11 § tredje stycket

brottsbalken i avvaktan på att beslut om undanröjande av skyddstillsyn
vinner laga kraft.

Denna lag tillämpas inte på den som har gripits enligt 34 § lagen

(1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1994/95:12, bet. 1994/95:JuUl, rskr. 1994/95:39.

2

Senaste lydelse 1987:765.

6384

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.