SFS 1995:493 Lag om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.

SFS 1995_493 Lag om ändring i lagen (1976_371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:493

Utkom från trycket
den 31 maj 1995

Lag
om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av
häktade och anhållna m.fl.;

utfärdad den 18 maj 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 § lagen (1976:371) om

behandlingen av häktade och anhållna m.fl. skall ha följande lydelse.

11 § En häktad får ta emot besök i den utsträckning det lämpligen

kan ske. En häktad får inte ta emot besök som kan medföra fara från
säkerhetssynpunkt. Inte heller får den som är häktad på grund av
misstanke om brott ta emot besök som kan medföra fara för att bevis
undanröjs eller utredning om brott annars försvåras.

Om det behövs av säkerhetsskäl eller för att undvika att bevis

undanröjs eller utredning om brott annars försvåras, skall en eller flera

personer vara närvarande vid besök.

Under förutsättningar som anges i andra stycket kan som villkor för

besök föreskrivas att den besökande underkastar sig kroppsvisitation.

1

Prop. 1994/95:124, bet. 1994/95:JuU20, rskr. 1994/95:331.

806

background image

SFS 1995:493

Om det behövs för att kunna bedöma om den som är häktad skall få

ta emot besök i ett särskilt fall eller om ett besök skall vara bevakat,
skall i förväg undersökas om den besökande har dömts eller är miss-
tänkt för brottslig verksamhet. I den utsträckning det behövs skall upp-
lysningar också inhämtas om den besökandes personliga förhållanden i
övrigt.

Om försvarares rätt att träffa den som är häktad finns bestämmelser i

rättegångsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

807

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.