SFS 2009:419 Lag om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.

090419.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av
häktade och anhållna m.fl.;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 22 § lagen (1976:371) om behand-

lingen av häktade och anhållna m.fl. ska ha följande lydelse.

22 §

2

Kriminalvården får förordna en väktare i ett auktoriserat bevaknings-

företag att, inom ramen för sin anställning där, utföra vissa bevakningsupp-
drag när en häktad ska vistas utanför förvaringslokalen. Om det finns särskil-
da skäl, får ett sådant förordnande även avse vissa bevakningsuppgifter inom
förvaringslokalen. I förordnandet ska uppdragets art och omfattning anges.
Förordnandet får återkallas.

Väktaren får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon på grund

av sitt uppdrag har fått veta om en enskilds personliga förhållanden eller för-
hållanden av betydelse för rikets säkerhet eller för beivrandet av brott. I det
allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 2005:972.

SFS 2009:419

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.