SFS 2019:265 Lag om ändring i häkteslagen (2010:611)

SFS2019-265.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i häkteslagen (2010:611)

Utfärdad den 16 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 2 kap. 3 § häkteslagen (2010:611)
ska ha följande lydelse.

2 kap.
3 §
En intagen som är under arton år får inte placeras så att han eller hon
vistas tillsammans med intagna över arton år, om det inte kan anses vara till
hans eller hennes bästa.

Om en intagen fyller arton år under tiden för frihetsberövandet får den

intagne även fortsättningsvis placeras så att han eller hon vistas tillsammans
med intagna under arton år, om det är motiverat med hänsyn till hans eller
hennes personliga förhållanden och i övrigt anses lämpligt.

Denna lag träder i kraft den 11 juni 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:71, bet. 2018/19:JuU21, rskr. 2018/19:206.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/800/EU av den 11 maj 2016 om rättssäker-

hetsgarantier för barn som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden.

SFS

2019:265

Publicerad
den

21 maj 2019

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.