SFS 2001:153 Lag om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.

010153.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av
häktade och anhållna m.fl.;

utfärdad den 5 april 2001

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 23 § lagen (1976:371) om behand-

lingen av häktade och anhållna m.fl. skall ha följande lydelse.

23 §

2

Med undantag för bestämmelserna i 16 § andra stycket och 17 § till-

lämpas vad som i denna lag sägs om den häktade även på

1. den som har anhållits eller gripits på grund av misstanke om brott,
2. den som har tagits in i häkte eller polisarrest för förpassning till krimi-

nalvårdsanstalt,

3. den som har tillfälligt placerats i häkte med stöd av 23 § tredje stycket,

43 § första stycket tredje meningen eller 50 § tredje meningen lagen
(1974:203) om kriminalvård i anstalt,

4. den som har omhändertagits enligt 28 kap. 11 § tredje stycket brottsbal-

ken i avvaktan på att ett beslut om undanröjande av skyddstillsyn vinner laga
kraft, och

5. den som med stöd av 9 § tredje stycket lagen (1998:603) om verkstäl-

lighet av sluten ungdomsvård tagits in i häkte eller polisarrest i väntan på
förpassning till särskilt ungdomshem.

Denna lag tillämpas inte på den som har gripits enligt 35 § lagen

(1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Nils Cederstierna
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2000/01:56, bet. 2000/01:JuU18, rskr. 2000/01:170.

2

Senaste lydelse 1998:612.

SFS 2001:153

Utkom från trycket
den 19 april 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.