SFS 2004:174 Lag om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.

040174.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av
häktade och anhållna m.fl.;

utfärdad den 7 april 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1976:371) om behand-

lingen av häktade och anhållna m.fl. skall ha följande lydelse.

4 §

2

Vid behandlingen skall hänsyn tas till den häktades hälsotillstånd. En

häktad som bedöms behöva hälso- och sjukvård eller som begär att läkare
skall tillkallas, skall så snart som möjligt undersökas av läkare, om inte så-
dan undersökning uppenbarligen är onödig.

En läkares anvisningar om vården av en häktad som är sjuk skall iakttas.

Behöver den häktade sjukhusvård, skall sådan beredas honom eller henne så
snart som möjligt. Föreskrifter om psykiatrisk tvångsvård finns i lagen
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Får hälso- och sjukvårdspersonal
inom kriminalvården kännedom om att en häktad lider av en smittsam sjuk-
dom som enligt 1 kap. 3 § andra stycket smittskyddslagen (2004:168) utgör
allmänfarlig sjukdom, skall chefen för förvaringslokalen underrättas, om det
inte står klart att det inte finns risk för smittspridning.

Kan det befaras att transport medför skada för den häktades hälsa, behövs

läkares medgivande till transporten.

Förlossning av en häktad kvinna skall om möjligt ske på sjukhus.
Om det finns anledning till det, skall den som enligt andra eller fjärde

stycket vistas på sjukhus stå under bevakning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178.

2 Senaste lydelse 1998:602.

SFS 2004:174

Utkom från trycket
den 20 april 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.