SFS 1998:612 Lag om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.

980612.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av
häktade och anhållna m.fl.;

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 23 § lagen (1976:371) om

behandlingen av häktade och anhållna m.fl. skall ha följande lydelse.

23 § Med undantag för bestämmelserna i 16 § andra stycket och 17 §

tillämpas vad som i denna lag sägs om den häktade även på

1. den som har anhållits eller gripits på grund av misstanke om brott,
2. den som har tagits in i häkte eller polisarrest för förpassning till

kriminalvårdsanstalt,

3. den som har tillfälligt placerats i häkte med stöd av 23 § tredje stycket,

43 § första stycket tredje meningen eller 50 § tredje meningen lagen
(1974:203) om kriminalvård i anstalt,

4. den som har omhändertagits enligt 28 kap. 11

§ tredje stycket

brottsbalken i avvaktan på att ett beslut om undanröjande av skyddstillsyn
vinner laga kraft, och

5. den som med stöd av 9 § tredje stycket lagen (1998:603) om

verkställighet av sluten ungdomsvård tagits in i häkte eller polisarrest i
väntan på förpassning till särskilt ungdomshem.

Denna lag tillämpas inte på den som har gripits enligt 34 § lagen

(1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Anders Perklev
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1997/98:96, bet. 1997/98:JuU21, rskr. 1997/98:275 och

prop. 1997/98:104, bet. 1997/98:JuU22, rskr. 1997/98:227.

Svensk författningssamling

SFS 1998:612
Utkom från trycket
den 24 juni 1998

background image

6)6

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.